Ein stor dag for næringstransport i Solund

I løpet av 23. og 24. august har NCC på vegner av Vestland fylkeskommune, både starta og ferdigstilt arbeidet med fresing av dekke og asfaltering av veg i to tunellar i Solund. Målet er å auke køyrehøgda i tunellane, noko som vil tillate meir fleksibilitet i val av køyretøy.

Solund for alvor på 5G-kartet

Stadig større del av Solund kommune har no fått moderne samband etter at fem av i alt 14 basestasjonar i øykommunen er oppgraderte. Ein del arbeid står att, men ambisjonen er at alle basestasjonane skal ha 5G neste år.

Signerte brukontrakt Ytre Steinsund bru

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.

Medlemsskap og betaling Solund treningssenter

Solund treningssenter har sidan august 2022 og vi er glade for å sjå at det har vore svært mykje brukt Både medlemmane og Solund kommune har nok gjort seg nokre erfaringar når det gjeld medlemsskap, fornying og betaling. Vi ynskjer difor å gjere nokre endringar frå 1. januar 2024.                  

Boligdugnaden.no - rettleiing til private som skal leige ut

For å gjere det enklare for privatpersonar å leige ut bustad, lanserer DiBK nettsida boligdugnaden.no. Nettsida er utvikla i eit samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Retningslinjer kommunal kai på Hersvik

No nermar sommaren seg att og det er fleire og fleire som nyttar seg av kaiene på Hersvik. Ein ynskjer difor å minne om retningslinjene som gjeld for bruk av disse. Dersom alle følgjer desse retningslinene og fortøyer hensynsfullt, vil fleire få nytte av kaiene gjennom sommeren

Trening for ungdom på Solund treningssenter

Frå veke 16 vil ungdom mellom 13-15 år kunne trene onsdag og fredag frå kl. 14:40 - 16.00 saman med aktivitetsleiar på treningssenteret framover. Lokalet er tilgjengeleg for andre óg i dette tidsrommet 

Informasjon om IBU-midlane 2023

Viss du har planer om bruksutbygging, bygging av gjødsellager, plan/tårnsilo eller gardsbruket står framfor generasjonsskifte er det mogeleg at Innovasjon Norge kan løyve tilskot til prosjektet.

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Solund kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjonen, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorga via helsenorge.no 

Marine grunnkart er publisert

Marine grunnkart for Solund er delvis publisert.  Lenke til meir informasjon