Møte i Solund kontrollutval

Solund kontrollutval er kalla inn til møte 17. januar 2023 kl. 11.00 - 13.00 på kommunen sitt møterom. Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Søk tilskot frå fritidsfondet

Alle barn og unge har rett til å delta i leik, fritidsaktivitetar og kulturliv. Fritidsfondet bidreg til at fleire får delta. Dersom ein har utfordringar med økonomien, har ein mogelegheit til å nytte denne ordninga. 

Tid for endringar i kosthald og fysisk aktivitet?

Ynskjer familien din å gjere endringar i kosthald og fysisk aktivitet? Bli med på kurs

Marine grunnkart er publisert

Marine grunnkart for Solund er delvis publisert.  Lenke til meir informasjon

Opning av nye mobilmaster i Solund

Solund kommune har sidan 2019 gjennomført eit prosjekt med Telenor om betring av mobildekninga i kommunen.

Solund kommune godkjent som Trafikksikker kommune

  Trafikksikker kommune byggjer på ei godkjenningsordning med kriterier utarbeidd av Trygg trafikk saman med fylkeskommunane. Godkjenninga er eit kvalitetsstempel for godt, målretta og heilskapeleg arbeid med trafikktryggleik.

Kunne du tenke deg å arbeide i barnevernet?

HAFS Barnevernsteneste treng folk som kan ta oppdrag i Solund, Askvoll, Fjaler og Hyllestad. Dette gjeld oppdrag som fritidskontakt, besøksheim og tilsynsførar

Vil du vere reinhaldsvikar?

Solund kommune treng reinhaldsvikarar på kommunale bygg. Er du interessert, ta kontakt med fagleiar på reinhald, Bente Utvær på e-post: bente.utvaer@solund.kommune.no eller på tlf. 905 35 660

No kan du bestille time hos fastlegen elektronisk

Solund legekontor har fått nytt journalsystem - Pasientsky.

Førebyggjande heimebesøk

Fysio- og ergoterapitenesta har sendt ut invitasjon om førebyggande heimebesøk til alle som har fylt 75 år i kommunen. Vi har ikkje fått kontakt med alle, og difor ber vi om at du tek kontakt dersom du likevel kunne tenkt deg eit førebyggande heimebesøk.