Møte i Solund kommunestyre

Solund kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 18.04.2024 kl 09.00 i Grandahuset

Slamtømming

Alle bustader med septiktank må ha ei abonnent-ordning for tømming.  Det er Norva24 som i hovudsak utfører tømming i Solund. Du kan sjekke om du har avtale her

Byggekamera

I samband med bygging av ny ungdomskule har vi montert kamera på byggeplassen som ein del av dokumentasjonen i byggjefasen.   

Bygdevekstavtale

Avtalen er eit samarbeid med Fedje kommune, og kommunane mottek tilsaman to millioner i første omgang, med mogelegheit for fire millioner til i ein seinere fase. Du kane lese meir på heimesida til Solund kommune ( lenke ).

Kva skjer i Solund 5.12.23

Det var Kva skjer i Solund 5. desember. Du kan lese meir på heimesida ( lenke ). 

Tannlegetilbodet i Solund desember 2023

Det vert endringar i tannhelsetenesta ut 2023

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Administrasjonsutvalet og formannskapet handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte 21. november 2023. Kommunestyre skal fatte endeleg vedtak i saka i møte 7. desember.

Medlemsskap i Solund treningssenter frå 2024

Frå januar 2024 ynskjer vi å innføre faste medlemsskapsperiodar i Solund treningssenteret.  Vi vil difor sende faktura til alle medlemmer 2 gonger i året

Informasjonsmøte om Ytre Steinsund bru

Tysdag 31.10.2023 vart det halde informasjonsmøte om Ytre Steinsund bru i regi av Vestland Fylkeskommune og Skanska. Omlag 80personar hadde teke turen til Solund Grendahus denne kvelden.

Søk tilskot frå fritidsfondet eller arrangement for sosial utjamning

Alle barn og unge har rett til å delta i leik, fritidsaktivitetar og kulturliv. Fritidsfondet bidreg til at fleire får delta. Dersom ein har utfordringar med økonomien, har ein mogelegheit til å nytte denne ordninga. Retningslinene er no revidert.