Aktuelt
Publisert 26.11.2021

Solund formannskap sitt framlegg til budsjett 2022, framlegg til økonomiplan 2022 – 2025 og framlegg til gebyr og betalingssatsar 2022 er i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn på følgjande stadar:

Ekspedisjonen i kommunehuset, Hardbakke
Solund kommune si heimeside: www.solund.kommune.no

Sakene vert handsama i kommunestyret torsdag 9. desember 2021

Eventuelle merknadar må vere mottekne helst innan 2. desember 2021 og seinast innan 8. desember 2021 og kan sendast til:

Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 HARDBAKKE eller post@solund.kommune.no
 

Publisert 24.11.2021

Det er kalla inn til møte i Solund Formannskap torsdag 25. november 2021 kl. 09.00

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 22.11.2021

Solund kommune handterer eit smittetilfelle av Covid-19 i desse dagar.

Personen som er smitta er ikkje heimehøyrande i Solund kommune, men har testa positivt og er i isolasjon. Dei som har vore i nærkontakt med den smitta her i Solund er i karantene, men har testa negativt.

Personen har sjølv tatt kontakt med si heimkommune og sine nærkontakter for test og smittevern.

Publisert 18.11.2021

Solund kommune er blitt kjend med at det vert sett ut avfall, også farlig avfall (bilbatteri, malingspann, internitt m.m.) på oppsamlingsplassane for bosslevering og hyttekontainerar.

NGIR tek ikkje med slikt avfall, det skal heller ikkje i kontainarane.

Boss og farleg avfall som ikkje er vanlig hushaldningsavfall, skal leverast til gjenbruksstasjonen på Solund Verft som er open kvar 3. laurdag kvar månad.

Dette avfallet som no ligg på fleire plasser må kommunen bestille ekstra bil for å hente inn og levere det på mottak, noko som kan medføre auka renovasjonsgebyr for alle.

Avfall og farleg avfall på oppsamlingsplassane kan óg medføre ei fare for menneske og dyr

Publisert 18.11.2021

Kva skjer i Solund vart arrangert på Skafferiet på Hardbakke 1. november 2021. Det møtte omlag 45 personar som fekk informasjon og gode diskusjonar om ymse.

 

Program:

 • Klar bedrift AS ved Dagleg leiar Veronica Haveland orienterte om tenestene deira. Klar Bedrift skal letta arbeidet med innovasjon og verdiskaping for både nye og eksisterande bedrifter og legge til rette for ein unik kultur for nyskaping i regionen. Til stades var også forretnings-utviklarane Arve Vange, Mette Cathrine Nordås og Tom Erling Bahus. Les meir på https://www.klarbedrift.no/
 • Marie Lending frå Lending Rederi fortalde om utviklinga i Lending rederi. Les meir på https://www.lendingrederi.no/
 • Trond Sæbø Skarpeteig som er leiar for samfunns- og næringsutvikling orienterte om ymse frå Solund kommune:
 • Ny skule: Planen er at det vert lagt ut nytt konkurransegrunnlag i november 2021.
 • Bustadutvikling: Første tomt i det nye bustadfeltet Klubben er selt. Kommunen vurderer no anbod som er kome inn for å føra opp bustad(ar) i Klubben. Kommunen har fått pris på opparbeiding av infrastruktur for dei fire tomtane øvst i Storehaugen og arbeidet vil starte i november 2021. 
 • Status framdrift bru over Ytre Steinsund: Det er gjennomført arkeologiske undersøkingar, og det er venta ein offentleg rapport. Fylkeskommunen har tilsett byggjeleiar og prosjektleiar. Prosjektleiinga skal i første omgang arbeida frå Førde. Det er forventa anleggsstart 1. halvår 2022.
 • Kommunen har fått 3,2 millionar over tre år i stønad frå Vestland fylkeskommune til eit program for ungdom. Målet er at ungdommane skal oppleve at Solund er ein stad som prioriterer ungdommane og framtida deira. Kommunen vil invitera unge frå 13 år og oppover til å utforma tiltak som auka kjensla av livsmeistring og deltaking som borgarar/innbyggjarar i både arbeidsliv og organisasjonsliv. Kontaktperson er folkehelsekoordinator Mona Hjønnevåg.
 • Kommunestyret gjorde 21. oktober 2021 vedtak om å senda andre utkast til arealdel i kommuneplanen til offentleg høyring. Saka er under sluttføring i administrasjonen. Følg med på kommunen sine nettsider. Frist for å kommentere planen er sett til 15. desember 2021.
 • Det er sett i gang arbeid med å klargjere området aust for Solund barne- og ungdomsskule (tikroningen) til riggområde for nytt skulebygg, og framtidig parkeringsplass.
 • Det vert for tida arbeidd med å lage møteplassar fleire stader på Fv 606 og vegen vil verte midlertidig stengt i periodar med sprenging.
 • Irene Sanden frå Solund idrettslag orienterte om utfordringane i pandemien, og kunne fortelja om høgt aktivitetsnivå no etter pandemien! Sjå meir på https://www.solundil.no/
 • Bjarte Engevik frå Fjordane friluftsråd orienterte den flotte utviklinga i Friluftsrådet, og satsinga på Skjærgårdstenesta og arbeidet mot marin forsøpling. Medlemskommunar er Askvoll, Bremanger, Kinn, Solund, Stad og Stryn. Les meir  på http://www.fjordanefr.no/

 

Publisert 15.11.2021

Årleg ruteendringsprosess 2022

Skyss viser til den faste årlege ruteendringsprosessen, der kommunane vert bedt om å komme med innspel til justeringar i rutetilbodet for buss, båt og ferje. Føremålet er å fange opp forbetringsbehov som grunnlag for å gjere naudsynte endringar og tilpasse tilbodet best mogeleg innanfor dei rammene vi rår over.

Du kan lese invitasjonen her 

Publisert 10.11.2021

Det er kalla inn til møte i Solund Formannskap torsdag 11. november 2021 kl. 09.00

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 10.11.2021

Smitta aukar i Norge igjen, pandemien er ikkje over.

Her kan du lese meir om testing og gode råd for smittespreiing

Publisert 04.11.2021

Solund kommunestyre vedtok 21. oktober å legge handlingsplan for folkehelse ut på offentleg ettersyn. Planen har høyringsfrist 15. desember 2021. Du kan lese meir under Kunngjeringar.

Publisert 02.11.2021

Fekk du ikkje tatt vaksina i Grendahuset onsdag 3. november?

Det vil verte vaksinert onsdagar framover, ring legekontoret (tlf 57 78 62 80) for å avtale tidspunkt.

Du kan òg få vaksine ved vanleg legetime.