Aktuelt
Publisert 14.03.2018
Solund Tannklinikk

Frå 21.03.18 er tannklinikkane på Hardbakke og Eivindvik utan tannlege. Tannlegen går ut i permisjon frå denne dagen. Om det vil komme vikar veit vi noko om etter påske.

 

Publisert 12.03.2018
Oversiktsbilde Solund

  Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 15. mars kan de lese her (PDF, 3 MB)

Publisert 12.03.2018
Hardbakke

Solund kommune har ledige undervisningsstillingar på barne- og ungdomsskulen og i vaksenopplæringa, både faste stillingar og vikariat.

Les heile utlysingsteksten her.

Publisert 12.03.2018
Hovudlus

For å sikre ein vår fri for hovudlus har Folkehelseinstituttet hatt ein kampanje mot hovudlus. Vi minner om denne - les meir her.

Publisert 02.03.2018
Solund barne- og ungdomsskule

Solund kommune, eit øyrike ytst i Sognefjorden, har ledig prosjektstilling knytt til oppvekstmiljøet. Stillinga er nyoppretta og prosjektperioden er 01.08.2018 - 31.07.2021.

Arbeidsoppgåvene er retta mot barn og unge ved barnehage, grunnskule og kulturskule.

Les heile utlysingsteksten her

Publisert 02.03.2018
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2018, sak 062/17 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå i dag.

Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden (PDF, 252 kB) og etter alminneleg taksering (PDF, 235 kB), for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.

I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.
 

Les heile kunngjeringa her (PDF, 282 kB)

 

Dersom du er usamd i formuesgrunnlaget på bustaden din, ta kontakt med Skatteetaten tlf. 800 80 000.
Sjå brev frå Skatteetaten (PDF, 42 kB) der Solund kommune har fått svar på eit krav om generell nedsetjing av formuesverdiane.

Publisert 02.03.2018

Solund kommune søkjer fagarbeidarar/assistentar, både fast og vikariat, for arbeid kvar 3. helg. Stillingane er ledige umiddelbart, og for tida knytt opp mot institusjonstenesta/heimetenesta.

 

 

Publisert 02.03.2018
Biblioteket og Frivillegsentralen

 Saker til hansaming i Solund Formannskap sitt møte 1. mars 2018 kan de lese her (PDF, 8 MB)

Publisert 02.03.2018
morsmålsdag.jpg

I samband med markering av morsmålsdagen den 21. har biblioteket motteke diverse bøker i ulike alder og sjangrar på fleire språk. Bøkene står no utstilt og er til utlån ut mars.

Biblioteket  har mange bøker av nyare dato og tidsskrift til sals (norske)

Publisert 13.02.2018
Framsida samfunnsdelen

Solund kommune jobbar med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synleggjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Den skal vere ein visjon for Solund, som viser kva slag samfunn vi vil vere.

 

Kva skjer no?

Arbeidsverkstader

Det vert i veke 7 arrangert arbeidsverkstadar der alle er invitert til å vere med.

  • Måndag 12.februar kl 18:00. Sulefisk sitt lokale på Eide.
  • Tysdag 13.februar kl 18:00.  Bygdehuset i Straumen.
  • Onsdag 14.februar kl 18:00. Bygdehuset på Hersvik.
  • Onsdag 28. februar kl 18:30 Grendahuset på Hardbakke

 

DIALOGMØTER

Vil du eller di bedrift/foreining/lag/gruppe/nettverk møte ei eller begge arbeidsgruppene for å gje innspel til kommuneplanen? Ta kontakt med tor.arne.hauge@solund.kommune.no så finn vi eit passande tidspunkt i løpet av februar-mars.