Nyhende
Publisert 25.04.2017
Varsling 24.jpg

Solund kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane i eit geografisk område om hendingar via SMS. Me varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

 

Når blir systemet brukt?

Det kan for eksempel vere ved vasstenging, stengte vegar, evakuering og andre forhold som krev rask informasjon.

Kan me nå deg?

Det finst to ulike register du kan velje å registrere deg i for at me skal nå deg. (Her kan du òg kontrollere om du allereie er registrert).

 1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret rår me deg til å leggje inn både mobiltelefon og e-postadresse då mange førespurnadar frå det offentlege vil skje her i framtida. Dette på lik linje med sjølvmelding som du kjenner frå tidlegare.
   
 2. www.varslemeg.no er eit tilleggsregister som du nyttar om du ønskjer å motta varsel for ei adresse som du ikkje er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersonar ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

 

Ofte spurte spørsmål


Korleis virkar varslinga?

Det vert sendt ei SMS melding til mobiltelefonar og ein automatisert talemelding til fasttelefon. Talemeldinga vert lest inn som "tekst til tale". På slutten av meldinga blir du bede om å taste: 1 - for å stadfeste at du har oppfatta meldinga 9 - dersom du ynskjer å høyre meldinga ein gong til.
 

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Denne oppføringa gjeld for den adressa du er registrert med i Folkeregisteret.

Di oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: http://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  
 

Eg har hemmeleg nummer. Blir eg varsla?

Varsling 24 varslar ikkje hemmelege nummer. Dersom du likevel ynskjer å få varsel frå din kommune, legg inn tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".
 

Korleis får eg varsel for andre adresse enn mi bustadadresse?

varslemeg.no kan du leggje inn tilleggsadresser som du ynskjer varsel for. Dette kan gjelde born i studentbustad, dine foreldre sin bustad eller ein fritidseigedom. Slik gjer du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikkar du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottek ein kode på sms, som du brukar for å logge deg inn.
 • Her kan du leggje til andre adresse som du vil bli varsla for. Namn = den som bur på adressa du registrerar.
   

Eg bur i burettslag/blokk/sameige. Vert alle på mi adresse varsla?

Alle enheiter i eit burettslag eller sameige vert varsla dersom du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».
 

Korleis finn eg ut om mine foreldre si adresse er i ein kommune som brukar Varsling 24?

Ta kontakt med den kommune det gjeld for å høyre om dei brukar Varsling 24.
 

Korleis kan eg sjå kva adresse eg får varsel for?

På varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresse som er oppført på ditt mobilnummer, utanom di offisielle bustadadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjer du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikkar du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottek ein kode på sms, som du brukar for å logge deg inn. Her ser du lista over adresse registrert på ditt mobilnummer.
 • Her kan du og slette adresser eller leggje til fleire.

 

  

Publisert 24.04.2017
Hardbakke hamn.jpg

Solund formannskap er innkalla til møte torsdag 27. april 2017 kl. 09.00.

Sakslista finn du her. (PDF, 3 MB)

Publisert 07.04.2017
Måser på berg

No kjem trekkfuglane heim og dei kan ha med seg fugleinfluensa frå Sentral-Europa. Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at trekkfuglane har med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor overvake dette nøye for tidleg å kunne oppdage når fugleinfluensaen kjem til Norge.

Mattilsynet oppfordrar folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområde om å melde frå ved funn av sjuke eller døde fuglar. Andefuglar (ender, gjess og svaner), måke-, vade-, rov- og åtselsfuglar (t.d. kråker) er mest utsette for smitte.

Slik melder du frå

Finn du dette bør du kontakte Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00:

 • Fleire (4-5) sjuke/døde "andefuglar" i eit avgrensa område nær vatn/sjø eller våtmark
 • Mange andre døde fuglar i eitt og same område
 • Død rovfugl på typiske opphaldsstader for andefuglar

Mattilsynet vil vurdere behovet for å sende inn fuglane til nærare undersøking. Av omsyn til generell smittefare skal alle unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fuglar.

Ikkje farleg for menneske

Typen av fugleinfluensa som herjar i Sentral-Europa er ikke farleg for menneske.
 
Fugleinfluensaen er dødeleg for både ville og tamme fuglar. Det er derfor viktig å sikre at dei ville fuglene ikke kjem i kontakt med tamme fuglar i Norge.

Hald fuglane innandørs

I tillegg til overvakinga har Mattilsynet iverksett ei rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smittar tamme fuglar i Norge. Det er fastsett ei «Portforbodforskrift» som seier at tamme fuglar skal haldast innandørs eller ute under tett tak.
 
Kravet gjeld for tamme fuglar i områda: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 
Dersom du har fjørfe og/eller andre fuglar i fangenskap (ikkje burfuglar innandørs) og bur i desse områda må du også huske på å registrere fjørfehaldet ditt hos Mattilsynet.

 

 

Publisert 05.04.2017
Hersvik kyrkje

Soknet har tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar; Solund, Husøy og Hersvik kyrkje, og eit kyrkjelydshus. Soknet dekkjer heile Solund kommune.

Solund er eit øysamfunn ytst i Sogn og Fjordane. Vi er rundt 800 innbyggjarar med eit mangfoldig kulturliv. Ein vakker og særprega natur gjev rike moglegheiter for fritidstibod, friluftsliv og opplevingar. I vårt samfunn er det lett å verte integrert. Du vil kunne oppleve at du er ein viktig aktør på fleire plan og bidra til viktig samfunnsutvikling. Vil du vite meir om vår vakre kommune kan du sjå ein video på https://www.youtube.com/watch?v=E3RbqQhfrQQ.   

 

Klokkar 7%, fast stilling, ved Solund kyrkje – Tiltreding snarast

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Praktisk førebuing og deltaking ved gudstenester/kyrkjelege handlingar

Kvalifikasjonar

 • Engasjement for kyrkjeleg arbeid
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Må være medlem av Den norske kirke
 • Føremon med sertifikat og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Har god samarbeidsevne og arbeider sjølvstendig
 • Er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig, tek initiativ, og er strukturert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Løn og arbeidstid etter KA’s tariffavtale. Pensjonsordning i KLP
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillinga
 • Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidere
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar
 • Hovudarbeidsstad: Solund kyrkje
 • Mogelegheit for tilleggsarbeid som vikar ved behov, i Husøy kyrkje

For nærare informasjon om innhaldet i stillingane kan ein kontakte:

Søknadsfrist: Innan 1. mai 2017

Søknad med CV og relevante attestar vert sendt til Solund sokneråd, v/Kyrkjeverja, 6924 Hardbakke. 

Publisert 30.03.2017
Solnes 2017 03 30.JPG

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22, i Solund kommune.

Solnes AS er tiltakshavar. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Området ligg om lag 7 km vest for Hardbakke som er administrasjonssenteret til Solund kommune. Planområdet består i hovudsak av eigedom gnr. 15 bnr. 4. Planområdet er regulert til bla. bustad, konsentrert fritidsbusetnad, næringsbygg og småbåthamn i gjeldande reguleringsplan «Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22.» (Planid: 1412-201203). Tilstøytande areal er i kommuneplanen avsett til LNFRN-område.

Ein vil gjere følgjande endringar i planen:

1. Flytte tilkomst til fritidsbusetnaden nord i planområdet for å sikre ei etappevis utbygging.

2. Utvide område ved parkeringsareal (PP01) midt i planområde til mellombels rigg og anleggsområde.

3. Justere næringsområde (N02) ved kaia sør i planområdet ut i frå eksisterande bruk.

Dei eksisterande føresegnene (datert 24.01.12), er noko endra med tanke på ei etappevis utbygging. For å sjå dokumenta tilknytt endringa sjå www.ardarealplan.no.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader til den mindre endringa/reguleringsendringa kan sendast til Ard arealplan as, Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen eller på e-post til post@ardarealplan.no.

Frist for merknader er satt til 29.04.2017.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00

 

Vedlegg:

Solnes 2017 03 30 (PDF, 113 kB)

16051_Solnes_varselkart_29 03 2017_A3 (PDF, 384 kB)
 

 

Publisert 21.03.2017
Sviingkurs.png

Tid og stad:

Teoridelen: måndag 27. mars kl. 19.30 i møtesalen kommunehuset.

Sviing: tysdag 28. mars  

Mons Kvamme, Lyngheisenteret, er instruktør.


Kostnad og påmelding:  

kr 200,- for medlemar av NLR Vest og kr 300,- for andre.

Det må vera minst 6 påmelde for at kurset vert arrangert.


Påmelding:

astrid.sandvik@solund.kommune.no / tlf. 901 34 097 innan 24. mars.


Arrangørar:

Solund Sau og geit, Solund bondelag og NLR Vest i samarbeid med Solund kommune.

Fylkesmannen har løyvt midlar til kurset.


Vel møtt til kurs!

 

Publisert 14.03.2017
Hamna og kommunehuset

Her finn du innkallinga og sakene (PDF, 27 MB) som skal handsamast i kommunestyret torsdag 16. mars 2017. 

Publisert 09.03.2017
Kurs motorsag.jpg

Til entreprenørar, gardbrukarar og andre som driv ei verksemd der det bruk for motorsag. Det vert arrangert kurs i bruk av motorsag i Solund.

Kursest Hogst med motorsag er eit 15 timars kurs og blir arrangert på Hardbakke, med teoridelen den 28. mars 2017 og praktisk øving den 29. mars.

Det er plass til 7 deltakarar. Viss det er fleire enn 7 som melder seg, vert det ein ekstra praksisdag den 30. mars 2017 (felles teoridag).

På kurset nyttar deltakarane si eiga sag og eige verneutstyr.

Du må ha fyllt 15 år innan kursstart.

Viss du er interessert, meld deg på snarast og innan den 17. mars. Informasjon om hogstkurset og påmelding, sjå her

 

Viss kursa ikkje vert fullteikna, opnar ein opp for at privatpersonar også kan melda seg på. Privatpersonar kan melda interessa si til astrid.sandvik@solund.kommune.no

 

Publisert 09.03.2017
Marinforsøpling.jpeg

Søppel - spesielt plastprodukt - frå inn- og utland driv i land og samlar seg i viker og på strender ytst i kommunen. Dette er stygt å sjå på og til ulempe både for folk som ferdast og sauer som beitar.

Gardbrukarar, lokallag av bondelag og sau- og geit, frivillige organisasjonar, foreiningar, ideelle stiftingar og andre private og offentlege føretak kan søka om støtte til å fjerna søppelet. Miljødirektoratet sette av 35 mill. kroner no i vår i håp om at strender og vikar kan bli rydda.

Nedste søknadssum er 250 000 kroner; det vil demed vera praktisk at fleire går i lag om ein søknad. Ein organsasjon/person må likevel stå som ansvarleg.

Informasjon om ordninga og søknadssenter finn du her.

Søknaden skal sendast til Miljødirektoratet innan 16. mars 2017.

For mindre ryddeprosjekt kan ein søka refusjonsordninga for handtering av «herreløst marint avfall» i regi av "Hold Norge Rent": http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/.

I tillegg kan du ta kontakt med NGIR. Dei har ei ordning slik at du får levert maritimt avfall gratis. Du får eigne sekkar og hanskar til strandryddinga hos dei. Kontakt dei på e-post post@ngir.no

 

Publisert 28.02.2017
Kommunehuset

Saker til handsaming i formannskapmøte torsdag 02. mars 2017 finn ein her (PDF, 26 MB)

Administrasjonsutvalet har møte kl. 09.00 og formannskapet byrjar etterpå.

Publisert 28.02.2017
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2017, sak 065/16, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå i dag.

Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlags-metoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt. I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Listene viser dei skattepliktige eigedomane sine matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), takstgrunnlaget, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp. Skattelistene er lagde ut på Solund kommune sitt servicekontor og er vedlagt på denne nettsida (sjå under).

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, så sant det ikkje er klage på same grunnlag tidlegare år.

For bustadeigedomar, der det er brukt skatteetaten sin bustadsverdi (formuesgrunnlag) som grunnbeløp for utrekning av eigedomsskatten, skal Skatteetaten kontaktast for spørsmål og klage.

For andre spørsmål og klager skal eigedomsskattekontoret i Solund kommune kontaktast.

Klagefristen er 6 veker (rekna frå 01.mars)  – dvs. klaga må vera datert seinast 11.04.2016.

 

Kontaktinformasjon for Skatteetaten sine formuesgrunnlag / bustadverdiar:

Skatt Vest, Fjalerhuset 6961 DALE I SUNNFJORD

tlf. 800 80 000

Les meir på www.skatteetaten.no/bolig samt all informasjon og takseringsreglement som er utlagt på denne heimesida.

 

Kontaktinformasjon for eigedomsskattekontoret i Solund:

E-post: eigedomsskatt@solund.kommune.no

Pr. brev: Solund kommune, Kommunehuset, 6924  HARDBAKKE

Tlf. 57 78 62 00


Syt for å ha god dokumentasjon i ein klage:

Alle klager må vera skriftlege og påstandar må vera godt dokumentert.

Om du meiner noko er feil, så er det størst sjanse for medhald i ei klage på takstnivået, om klaga er godt dokumentert og aller helst vedlagt ein alternativ takst og då av nyare dato.

 

OFFENTLEG SKATTELISTE - fritak år 2017 (PDF, 78 kB)

OFFENTLEG SKATTELISTE - formuesgrunnlag år 2017 (PDF, 226 kB)

OFFENTLEG SKATTELISTE - alminneleg taksering år 2017 (PDF, 214 kB)

Publisert 27.02.2017
Solund barneskule

Solund kommune har fleire ledige stillinger, bl.a. som lærar og spesialpedagog. Klikk her for meir informasjon. 

Publisert 15.02.2017

Det vert jobba med å lage nye serviseskyssruter for Solund.  Inntil vidare vert rutene som tidlegare:

 

Ytre Solund/Dalesund/Steinsund: Torsdagar: Oddetalsveker 3, 5, 7 osv.

Avreise: Vert henta ved bustad. Kl. 10.35, ferje frå Haldorsneset.

Bestilling dagen før: Solund Taxi 481 44 494

 

Hersvik/ Leknesund/Eide/Kråkevåg/Pollevik: Torsdagar: Partalsveker 4, 6, 8 osv.

Avreise: Kl. 11.30, frå Hersvik kai.

Bestilling dagen før: Tlf. Firda Billag 918 96 400/916 81 992

Hugs å bestille båten til Hersvik dagen før, tel: 958 49 972

Publisert 14.02.2017
Solund barnehage

Søknadsfrist for hovudopptak 2017, med oppstart frå 21/8-17 er 1. mars.

 

Elektronisk søknadsskjema finn du på Solund kommune si heimeside.

 

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 57 78 62 38 eller e-post: anne.brith.tangenes@solund.kommune.no.

 

Publisert 14.02.2017
Solundheimen

 

 

Offisiell opning v/ordfører Gunn Mongstad kl. 11.00

I desember vart det starta opp dagsenter på Solundheimen.

Målet med tilbodet er å gi dei som har behov og ynskjer det aktivisering, trening og sosialt samvær med andre i kvardagen.

 

Torsdag 02.03 kl. 11.00 – 15.00 vert det open dag for alle som ynskjer å komme for å sjå kva Dagsenteret har å by på.

Litt underhaldning og servering av kaffi og kake

 

Velkomen

Publisert 07.02.2017
NGIR.JPG

Grunna lange arbeidsdagar for transportørane i NGIR er Solund no delt i to renovasjonsruter.

Ei ny rute for Ytre Solund til Steinsundbrua er oppretta. Ruta heiter 751 og har tømming på fredagar.

Det vil framleis verta henta restavfall i oddetalsveker og papir/plast i partalsveker. Kundane som har fått endra hentedag er varsla med sms eller talemelding. Endringa skjer frå og veke 6.

Abonnentar aust for Steinsundbrua tilhøyrer framleis rute 721 og har - som tidlegare - henting tysdagar. 

Ruteinndelinga (kart) finn ein her.

Publisert 07.02.2017
Solund kyrkje

Soknet har tre kyrkjer med tilhøyrande kyrkjegardar; Solund, Husøy og Hersvik kyrkje, og eit kyrkjelydshus. Soknet dekkjer heile Solund kommune.

Solund er eit øysamfunn ytst i Sogn og Fjordane. Vi er rundt 800 innbyggjarar med eit mangfoldig kulturliv. Ein vakker og særprega natur gjev rike moglegheiter for fritidstibod, friluftsliv og opplevingar. I vårt samfunn er det lett å verte integrert. Du vil kunne oppleve at du er ein viktig aktør på fleire plan og bidra til viktig samfunnsutvikling. Vil du vite meir om vår vakre kommune kan du sjå ein video på https://www.youtube.com/watch?v=E3RbqQhfrQQ.   

 

Kyrkjemusikar/organist i 47 %, fast stilling – Tiltreding snarast

Stillinga kan evt. aukast opp med:

 • 10% diakoni
 • 10% trusopplæring
 • Og evt. noko piano-/orgelundervisning

Instrumenta:

Hovudkyrkja Solund kyrkje har eit Jørgensen-orgel frå 1929 på seks stemmer og eit Yamaha Flygel frå 2013. Husøy kyrkje har eit G.C.Klop kisteorgel frå 1991 på 3 ½ stemme og Hersvik kyrkje eit tilsvarande orgel frå 1995.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Spele ved gudstenester, kyrkjelege handlingar og arrangement i kyrkjelyden
 • Ansvar for kyrkjelyden sitt musikalske arbeid, inkl. kor
 • Planlegging og gjennomføring av gudstenester og kyrkelege handlingar i samarbeid med presten og andre tilsette
 • Ansvar for kyrkja sine instrument
 • Andre oppgåver i diakoni og trusopplæring, pianoundervisning m.m. avhengig av kvalifikasjonar og behov

Kvalifikasjonar

 • Godkjend 4-årig utdanning som kyrkjemusikar er ynskjeleg, og evt. anna relevant musikkutdanning. Anna kompetanse kan vurderast
 • Beherske norsk muntleg og skriftleg
 • Må være medlem av Den norske kirke, leggje fram tilfredsstillende politiattest iht. Kirkelovens §29, ved tilsetjing, og ha lojalitet til kyrkjas verdier
 • Føremonleg å ha sertifikat for og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Vi forventar at du har tankar om korleis ein kan utvikle det kyrkjemusikalske arbeidet i samarbeid med andre tilsette og kyrkjelyden
 • Har gode samarbeidsevner, sjølvstendig, tek initiativ, er strukturert og fleksibel
 • God evne til å kommunisere med barn og unge
 • Er glad i menneske, og har evne til å verte engasjert og engasjere andre

Vi tilbyr:

 • Ein del kvelds- og helgearbeid inngår i stillinga
 • Engasjerte,  kolleger og frivillige medarbeidere
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn og arbeidstid etter KA’s tariffavtale. Pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar
 • Arbeidsstad: primært alle kyrkjene

 

Kyrkjegardsarbeidar/vaktmeister, 20%, engasjement – Tiltreding snarast

Frå snarast til 31.12.2017. Med mogelegheit for forlenging.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Løpande vedlikehald og drift, innan- og utandørs, av soknets sine bygg, anlegg, maskiner/utstyr og eigedomar
 • Kontroll- og sikringsaktivitetar
 • Førefallande oppgåver
 • Vedlikehald av grøntanlegga
 • Drift av gravplassane

Kvalifikasjonar

 • Breid erfaring med oppgåvene nemnde over er ynskja
 • Beherske tilfredsstillande norsk muntlig og skriftlig
 • Må være medlem av Den norske kirke
 • Ynskjeleg med fagbrev innan tekniske fag, t.d. innan bygg- og mekaniske fag
 • Bør ha sertifikat for og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Har god samarbeidsevne og kan arbeide sjølvstendig
 • Er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig, tek initiativ, og er strukturert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidere
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter KA’s tariffavtale. Pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar
 • Arbeidsstad: Alle bygg og anlegg i soknet

 

Klokkar 7%, fast stilling, ved Solund kyrkje – Tiltreding snarast

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Praktisk førebuing og deltaking ved gudstenester/kyrkjelege handlingar

Kvalifikasjonar

 • Engasjement for kyrkjeleg arbeid
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Må være medlem av Den norske kirke
 • Føremon med sertifikat og disponere bil

Personlege eigenskapar

 • Har god samarbeidsevne og arbeider sjølvstendig
 • Er omgjengelig, serviceinnstilt, nøyaktig, tek initiativ, og er strukturert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Løn og arbeidstid etter KA’s tariffavtale. Pensjonsordning i KLP
 • Kvelds- og helgearbeid inngår i stillinga
 • Engasjerte kolleger og frivillige medarbeidere
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer med Solund sokneråd som arbeidsgjevar
 • Hovudarbeidsstad: Solund kyrkje
 • Mogelegheit for tilleggsarbeid som vikar ved behov, i Husøy kyrkje

 

 

For nærare informasjon om innhaldet i stillingane kan ein kontakte:

Søknadsfrist: Innan 1. mars 2017

Søknad med CV og relevante attestar vert sendt til Solund sokneråd, v/Kyrkjeverja, 6924 Hardbakke.

 

Publisert 06.02.2017
Politiet.JPG

 

 

Ordninga med fast kontortid i Solund er avvikla. Politiet vil vere i Solund til ulike tidspunkt og på ulike dagar.

Dersom du ynskjer kontakt med oss ved det lokale lensmannskontoret, kan du ringe 577 81 300.

Vid nødstilfelle - ring 112.

Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt

Publisert 01.02.2017
Sitkagran, Foto Astrid Sandvik.png

Miljødirektoratet lyser årleg ut tilskotsmidlar til tiltak mot framande organismar på nettsidene sine. Det er sett av 2 mill. kroner til tiltaket.

Målgruppa er regionale, nasjonale og internasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder.

Ein kan søka om tilskot til fjerning, kartlegging, overvaking eller til å auka kunnskapen om framande artar. Fjerning av sitkagran kan vera eit aktuelt tiltak i Solund. Biletet syner sitkagran som frør seg og nye plantar som et seg utover og innover tidlegare «sitkagran-fritt» landskap.

Søknaden må innehalda kontaktopplysningar til søkjar, prosjektansvarleg, organisasjonsnummer, kontonummer og ei kort skildring av prosjektet med forslag til budsjett og prosjektperiode (prosjektet må gjennomførast i løpet av tilskotsåret). Søknaden skal òg innehalda opplysningar om eventuelle samarbeidande organisasjonar.

Merk at denne søknaden ikkje skal gjennom elekronisk søknadssenter, men du skal sendast e-post til Miljødirektoratet sitt postmottak (post@miljodir.no).

Søknadsfristen er 15. februar 2017.

Meir informasjon finn du her og «Handlingsplanen mot framande skadeleg arter i Sogn og Fjordane», Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ligg her.

Kommunen kan hjelpa til med søknad.

Astrid Sandvik

Fagleiar landbruk

-----------------------------

*Framande organismar

Framande organismar er organismar som ikkje finst naturleg i Noreg. Desse kan på grunn av mangel på naturlege fiendar, fortrenga andre artar og naturtypar når dei kjem til nye stader. Dei kan redusera det stadeigne naturmangfaldet og føra med seg sjukdomar og parasittar.

Mink, sitkagran, amerikansk hummer, kongekrabbe, kanadagås, hagelupin, slirekne og rynkerose er døme på artar som har klart å etablera seg i Noreg og har negativ påverknad på naturmangfaldet. Framande organismar vert no rekna som ein av dei største truslane mot naturmangfaldet både i Noreg og på verdsbasis. Planter som lupin, rynkerose, kanadagullris og gullregn er ikkje lenger lovleg å omsetja eller planta i hager, parkar og andre område.

 

 

Publisert 31.01.2017
Tannpleiar Susan Norman

Tannlege Karolina Katarzyna vil vere på Hardbakke tannklinikk onsdagar desse datoane:

 • 29.03
 • 05.04
 • 26.04
 • 10.05
 • 24.05

Tannpleiar Susan Norman vil vere på Hardbakke tannklinikk tysdagar desse datoane:

 • 25.04
 • 09.05
 • 23.05
 • 27.06
 • 04.07

Dagane kan verte endra!

 

 

 

 

 


Ved spørsmål, send oss gjerne e-post:

Tannlege: karolina.katarzyna.felenzer@sfj.no

Tannpleiar: susan.norman@sfj.no

Tannhelsesekretær: ingvild.kathinka.flolid.dingen@sfj.no

 

Telefon Hardbakke tannklinikk: 57 63 68 85.

Eller ring oss på Eivindvik tannklinikk 57 63 68 90, mandag-onsdag kl. 08:00-15:00.

 

For meir informasjon, sjå heimesida til Gulen kommune.

Publisert 30.01.2017
Fylkesoversikt spelemidlar - søknadssum pr innbyggjar.jpg

Sogn og Fjordane søkjer i år om 218 millionar kroner i spelemidlar, 1981 kroner per innbyggjar. Det er meir enn nokon gong, og berre Nord-Trøndelag søkjer om meir per innbyggjar.

Lag, organisasjonar og kommunar i Sogn og Fjordane er flinke å nytte spelemiddelordninga både for å byggje og rehabilitere anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Informasjon om Solund kommune sine søknader/prioriteringsliste finn du her.

Stor vilje

Det vert særleg tydeleg når vi ser på søknadssum per innbyggjar. Sogn og Fjordane er på andreplass på landsbasis. Nord-Trøndelag søkjer i år om 14 kroner meir, og på tredjeplass kjem Møre og Romsdal, som søkjer om 1491 kroner per innbyggjar.

Det er ikkje noko automatikk i at den som søkjer om mest, får mest, men tala syner at det er stor vilje i Sogn og Fjordane til å byggje nye anlegg, og å halde ved like dei vi har. Særleg det siste er viktig.

– Vi har mange anlegg i Sogn og Fjordane, og då er det viktig å ta godt vare på dei. Difor er det svært gledeleg å sjå at mange av søknadane i år går på nettopp rehabilitering av anlegg, fortel rådgjevar for fysisk aktivitet i fylkeskommunen, Atle Skrede.

Sterk tradisjon

– Vi har svært sterk tradisjon her i Sogn og Fjordane for å bruke spelemidlar som finansieringskjelde. Mange anlegg for idrett, friluftsliv og generell fysisk aktivitet er bygde ved hjelp av desse midlane. Dei siste åra har klatreparkane som har dukka opp over heile fylket, vore særleg synlege resultat av spelemidlane, seier Skrede.

Spelemidlane er viktige for å oppfylle visjonen i den regionale planen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – fysisk aktivitet for alle.

Satsing gir resultat

145 av årets søknadar frå Sogn og Fjordane gjeld såkalla nærmiljøanlegg. Det er anlegg som legg til rette for eigenorganisert fysisk aktivitet, og skal i hovudsak liggje der folk bur og oppheld seg. Det kan vere blant anna ballbingar, klatreparkar, sandvolleybaner og akebakkar. Sogn og Fjordane er i år det fylket med flest søknadar om slike anlegg, og mange av søknadane er knytte til skuleområde og aktivitetsparkar.

– Det syner at satsing gir resultat. Vi besøker systematisk skular for å styrke uteområda der. Fylkeskommunen jobbar med saman med kommunane for å sjå på om korleis spelemidlane kan vere med å utvikle uteområda ved skulane, leggje til rette for meir aktivitet ved skulane og auke trivselen der, fortel Skrede.

Han trekkjer fram skular i Naustdal, Eikefjord, Vågsøy og på Hafslo som døme på plassar det der er store planar for uteområda, og der det er søkt om spelemidlar i år.

Nesten dobling på fire år

Det var kome inn 339 søknadar om spelemidlar i Sogn og Fjordane då fristen gjekk ut 15. januar i år. I fjor kom det inn 308 søkjarar, og i 2013 var talet 178.

Den samla søknadssummen i år er førebels på 218 604 762 kroner. Fylkeskommunen går i desse dagar gjennom søknadane, og sjekkar at dei er godkjende etter krava til Kulturdepartementet og har fått med den summen dei faktisk har rett på.

Tildeling i mai

Kor mykje fylket faktisk får i spelemidlar i år, vert klart før 1. mai. Deretter er det opp til hovudutvalet for næring og kultur å avgjere kven som får tilskot i år og kor mykje. Møtet er i hovudutvalet er 30. mai.

 

 

Publisert 19.01.2017
Kommunehuset og Bibliotekbygget

Solund kontrollutval vert innkalla til møte torsdag 26. januar 2017 kl. 11.00 i Solund kommune sitt møterom. Sakspapira finn ein her

Publisert 12.01.2017
Kommunehuset.jpg

Saker til handsaming i formannskapmøte tysdag 17. januar 2017 finn ein her

Publisert 12.01.2017
Ytre Steinsund, Bilete frå Fylkesatlas.JPG

På oppdrag frå Fylkeskommunen held Statens Vegvesen no på med eit forprosjekt der ein skal vurdere teknisk løysing, trase og kostnader ved bru over Ytre Steinsund.

Etter ei grov vurdering av fleire alternativ for trase, arbeider ein no med løysingar for den opprinnelege traseen aust for Håfjellet og mot Nåra, slik det også ligg inne i Kommuneplan.

Det er venta at prosjektet skal vere klart i mars/april, og Fylkeskommunen vil då ha grunnlag for å innarbeide prosjektet i Regional Transportplan som skal vedtakast i desember 2017.  Når kostnadsoverslaget føreligg, skal Fylkeskommunen også legge fram sak om finansiering for Fylkestinget.

Solund kommune v/ordførar og arbeidsgruppe har tett dialog både med Fylkeskommunen og prosjektansvarleg hjå Statens Vegvesen, og har ei klår oppfatning av at ein i prosjektet arbeider for å finne fram til den bruløysinga som lettast let seg realisere, både teknisk og økonomisk.

Publisert 11.01.2017
Hardbakke hamn Foto Mark Elvevåg.jpg

For føremiddagen torsdag varslar Meteorologisk institutt om at det på Vestlandet sør for Stad er venta svært høg vass-stand (70-85 cm over verdiane oppgitt i tidevasstabellen).

Estimert returverdi for denne vass-standen er 20 år. Meir om varselet på fylkesmannen sin heimeside.

Henvendingar til Solund kommune på tlf. 57 78 62 00 (09:00-14:30) eller tlf. 971 76 822. Ved akutte hendingar, ring nødnummer 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (lege/ambulanse).

Publisert 11.01.2017
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Grunna overgang til nytt økonomisystem er utsending av faktura frå Solund kommune forseinka. Fakturaene blir utsendt i perioden 13.-20. januar.

 

Publisert 11.01.2017
Utvalde naturtypar, Foto Astrid Sandvik.jpg

Tilskot til utvalde naturtypar med søknadsfrist 15. januar 2017.

«Utvalde naturtypar» er naturtyper det er spesielt viktig å ta vare på og som er vedteke av Stortinget og har fått si eiga forskrift. Døme på utvalde naturtypar i kulturlandskapet er slåttemyr, slåttemark, lauveng og kystlynghei.

Du som skjøttar slike utvalde naturtypar kan søka om pengar til tiltak og skjøtsel for å ta vare på desse. Du finn infomasjon og skjema om tilskotsordning for utvalde naturtypar her.

 

Publisert 11.01.2017
Plantevern.jpg

Autorisasjonskurs i plantevern på Brekkestranda Fjordhotell den 13. februar kl. 9.00.

Kurset er for dei som har eit yrkesmessig behov for bruk av plantevernmiddel og dei som sel slike middel og som treng å fornya beviset sitt. Det er også aktuelt for dei som skal ta kurset for første gong.

Førstegongstakarar må i tillegg melda seg på og møta på ein praksisdag på Mo i Førde den 16. februar.

 

Kursavgift:

Medlemar i NLR Vest: kr 1 924,- og ikkje-medlemar: kr 2 500,-

Kursavgifta inkluderer servering, eksamensavgift og kursbok. Kursboka kan ein få tilsendt i posten på forhånd mot et tillegg på kr 100.

Påmelding:

Innen 25. januar til Stine Huseby, tlf. 480 40 498 eller stine.huseby@nlr.no. (Det må vera minst 10 påmelde for at kurset kan arrangerast.)

Arrangør:

Norsk Landbruksrådgiving Vest, sjå også https://vest.nlr.no.

 

Publisert 11.01.2017
Sau, Foto Astrid Sandvik.jpg

Søknadsfristen for produksjons- og avløysartilskot er 20. januar 2017.

Det er føretak som kan søka om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. For å kunna ha rett til tilskotet må føretaket fylla visse vilkår.

Føretaket må:

- vera registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)

- driva vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar

- disponera dei husdyra og dei areala det søker tilskot for.

Alt areal skal som hovedregel drivast aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som går fram av jordbruksavtalen for å ha rett på tilskot. Du finn dei aktuelle bestemmelsane i  §§ 2-6 i forskrifta her.

Merk at søkaren pliktar å setja seg inn i regelverket.

Meir informasjon og papirsøknads-skjema finn ein her.

 

Publisert 05.01.2017
Klubben bustadfelt kart.JPG

No kan du kjøpe deg ei flott tomt i Solund sitt nyaste bustadfelt. Solund kommune sel totalt 19 bustadtomter og 12 sjøhus/naust-tomter i Klubben på Hardbakke.

 

I fyrste fase vert alle tomtene lagde ut for sal og tildeling skjer etter Solund kommune sitt reglement for tildeling av tomter. Dette inkluderer bl.a. loddtrekking dersom fleire personar søkjer om same tomt.

 

Pris for bustadtomter er 388.000 kr og for sjøhus/nausttomter 150.000 kr. Det er same pris for alle tomter, uavhengig av størrelse og plassering.

 

Detaljert informasjon om tildelinga finn du her. Noter at søkjarar må prioritere tomter dersom ein er interessert i fleire. Visning av tomter skjer fyrste veka i januar etter avtale med Solund kommune.

 

Frist for innlevering av søknad er 09. januar 2017 kl. 12.00.

 

Tomtene 1-5 er forventa å vere byggeklare i løpet av våren 2017. Tomtene 6-19 og sjøhus/nausttomtene er forventa å vere byggeklare i løpet av hausten 2017.

 

Etter tildelingsrunden vert tomtene selde kontinuerleg når søknader kjem inn.

 

For meir informasjon, ta kontakt med Solund kommune på telefon 57 78 62 00 eller e-post post@solund.kommune.no.

 

NB: Endeleg størrelse på tomtene (jf. kart) vert fastsett i matrikkel etter teknisk arbeidd er gjennomført.

 

Publisert 02.01.2017

Aktiv på dagtid startar opp att 10.01.17

Stad: Solund Idrettsbygg

Publisert 25.12.2016
Sjø

Solund kommune viser til varsel om ekstremvær, og oppmodar alle til å førebu seg ved å sikre lause gjenstandar og elles halde seg innandørs så lenge uveret pågår.

Dersom det skulle oppstå alvorlege hendingar, kan Politiet kontaktast direkte på tlf 02800.

Ein kan også kontakte Solund kommune v/ Terje Drengenes på tlf 971 76 822 eller May Sissel Strand tlf 482 80 829, e-post: may.sissel.strand@solund.kommune.no.

Straumbrot vert meldt direkte til Sunnfjord Energi på tlf 57 72 23 00 (sentralbord) eller 57 72 23 40 (vakttelefon utanom arbeidstid).

 

 

Publisert 23.12.2016
Sjø ved bu

Oppdatert informasjon 24.12.2016 kl. 18.00:

Telenor har informert Solund kommune om at telefonproblema i Ytre Solund no er løyst.

Publisert 22.12.2016
Snøbyger inn Sognefjorden

Vi nærmar oss slutten på enda eit travelt og innhaldsrikt år! Mange politiske vedtak har vorte fatta, mange oppgåver løyst, mange utfordringar handtert, og mange saker har kome til si realisering.  Men vi har også mykje å ta fatt på i det nye året.

Men først står julehøgtida for døra, ei tid for fellesskap, tradisjonar og refleksjonar. Eg har nok måtta seinke ambisjonsnivået med åra når det gjeld juleførebuingar, men julesongar har alltid vore ein viktig del. Eitt minne vil eg dele frå mange år tilbake då borna var små og vi skulle øve litt på nokre julesongvers. Teksforståinga hjå borna var ikkje heilt på plass , så «Det lyser i stille grender» fekk denne kvelden ny tittel: «Det er lys i grendahuset»..

Lyset i grenda må starte ein stad. I vår kommune startar det i dei gode møta i barnehge, skule, i møtet med den som treng hjelp. Men det lyser også i idrettsbygget, på alle arbeidsplassane, på møte i lag og organisasjonar i heile kommunen, i kassa på butikkane, i kyrkjene, ja alle stader der vi møtest.

For eit par månader sidan var det lysfest i Solund. Ein av dei finaste opplevingane var å høyre nye framande tonar frå Syria saman med lokale musikarar, i vårt kyrkjerom. Ei oppleving som tilhøyrarane sette stor pris på.

For meg vart dette eit sterkt døme på at fellesskap vert skapt når ein kan dele med kvarandre det som betyr noko for oss. Denne kvelden lyste det ikkje berre i grendahuset, eller her: i kyrkja. Det lyste verkeleg også i grenda…

Eg har møtt mange av dykk dette året som på ulikt vis skaper lys i grendene våre i Solund. De er viktige, og de betyr alle noko for fellesskapet vårt.

Dette fellesskapet er så viktig for at fleire skal finne seg til rette i Solund, anten ein har røter her frå før, eller kjem frå andre stader eller kulturar.

Vi har mange oppgåver føre oss som vi må arbeide for i fellesskap, og som ordførar ser eg verkeleg fram til det komande året og til fleire gode møte med dykk alle!

Med ynskje om ei riktig god jul og eit godt nytt år!

Gunn Åmdal Mongstad

 

Publisert 19.12.2016
Detaljreguleringsplan for veg Eide-Kråkenes.JPG

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for veg Eide – Kråkenes og høyring av revidert planprogram for planarbeidet (PDF, 2 MB), jf. §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningslova. Planområdet vil femne om veg mellom Eide og Kråkenes. Veglinje med alternativ og tilkomstvegar er synt på vedlagt oversiktskart.

Nytt varsel om oppstart og høyring av revidert planprogram vert gjennomført som følgje av at det gjennom høyring av planprogrammet kom fram informasjon som inneber at det måtte sjåast på variant av alternativet. Varianten av alternative femnar om alternativ linje mellom pel 600 og 1900. Den er merka I-b på vedlagt kart.

Vegen er i arealdelen til kommuneplan for Solund kommune synt som retningslinjeareal utan rettsverknad. Detaljreguleringsplanen er vurdert til å falle innanfor virkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, noko som inneber at det skal utarbeidast planprogram og konsekvensutgreiing som følgjer planframlegget ved offentleg ettersyn. Framlegg til planprogram er lagt ut på heimesida til kommunen under «kunngjeringar» og på kommunehuset.

Formålet med planprogrammet er å sikre medverknad om situasjonen i dag, informere om kva som er formålet med planarbeidet, klargjere aktuelle alternativ og avklare plan- og utgreiingsbehovet som planarbeidet reiser.

Dersom statlege eller regionale styresmakter på grunn av framlegg til planprogram vurderer at tiltaket kan kome i konflikt med nasjonale eller viktige regionale omsyn, skal dette komme fram av uttale til planprogrammet.

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sulefisk AS.

Formålet med planarbeidet er å etablere veg til Kråkenes. Vegen skal vere med å sikre adkomst til bustader, fritidsbustader og oppdrettsanlegg. Gjennom planarbeidet vil det spesielt verte jobba med å avgrense og avbøte dei landskapsmessige verknadene av vegen.

Målet er at planprogrammet vert fastsett av kommunen samtidig som planframlegg vert lagt ut på høyring i januar/februar 2017.

Planen med tilhøyrande dokument vil femne om:

 1. Detaljreguleringsplan med tilhøyrande planføresegner i samsvar med § 12-3 i plan- og bygningslova.
 2. Planomtale og konsekvensutgreiing som klargjer mål prinsipp og planen sine vesentlege verknader i høve miljø, samfunn og rørte partar, interesser og omsyn i samsvar med § 4-2 i plan- og bygningsloven.
 3. Risiko- og sårbarheitsanalyse som vert utarbeidd i samsvar med § 4-3 i plan- og bygningslova.

For nærmare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til:

Johannes-Henrik Myrmel
mob. 454 04 993
e-post: johm@norconsult.no

Dersom du har opplysningar, synspunkt, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du tilskriv:

Norconsult AS
v/ Johannes-Henrik Myrmel
Firdavegen 6
6800 Førde

Frist for å sende inn merknader er sett til 15. januar 2017

 

Publisert 17.12.2016
NGIR

Frå 1. januar 2017 får NGIR ny transportør. I Solund vil det vere tømming av papir og plast partalsveker og restavfall oddetalsveker.

Meir informasjon finn ein på NGIR si heimeside.

Publisert 01.12.2016
Utsiktsrydding, Foto Astrid Sandvik.png

Til entreprenørar, bønder, organisasjonar og lag, -alle føretak som er registrert i Einingsregisteret

Gjengroing er ei ulempe for landbruket, og kan svekka grunnlaget for den veksande reiselivsnæringa.

De kan derfor søka via kommunen om tilskot til utsiktsrydding av attgrodde areal som grensar inn til ferdselsårer, vegkantar og vegnære utsiktspunkt, og som ved rydding gir utsikt til eit større kulturlandskap. Med ferdselsårer meiner ein her vegar, traktorvegar og turstiar.

Utsiktsryddinga skal medverka til utsikt og å fremja verdiar knytta til landbruket sitt kulturlandskap. Ordninga omfattar både område i landbruket sitt kulturlandskap, og område som gjev utsikt til dette.  

Søknadsfristen er 31. des. 2016.

For opplysningar, søknadsskjema og forskrift, føl lenka til Fylkesmannen si heimeside.

 

Publisert 28.11.2016
Utsikt frå Ramnenipa

Her finn du innkallinga og saksutgreiingane (PDF, 26 MB) til kommunestyret sitt møte torsdag 01. desember 2016 kl. 10.00 på Solund Grendahus. 

Publisert 22.11.2016
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Formannskapet skal ha møte torsdag 24. november 2016 kl. 10.00. Du finn innkallinga og sakshandsaminga her. (DOCX, 86 kB)

Publisert 22.11.2016
Kommunehuset

Solund kommune sitt administrasjonsutval skal ha møte torsdag 24. november 2016 kl. 09.00. Du finn innkallinga og sakshandsaminga her. (DOCX, 49 kB)

Publisert 22.11.2016
Hamna og kommunehuset

Solund formannskap sitt framlegg til budsjett 2017, framlegg til økonomiplan 2017-2020 og framlegg til gebyr og betalingssatsar 2017 er i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn på følgjande stadar:

 

 • Servicekontoret/ekspedisjonen i kommunehuset, Hardbakke
 • Lambrechts Eftf. A/S Nåra, 6928 KOLGROV
 • Solund kommune si heimeside: www.solund.kommune.no

 

Sakene vert handsama i kommunestyret 01.12.2016 og saksutgreiingane finn ein her:

Eventuelle merknadar må vere mottekne innan 30.11.2016 og sendast til: Solund kommune, 6924 HARDBAKKE.

Publisert 16.11.2016
Tom Færøy, Gunn Åmdal Mongstad og Michael Niesar på Sulefisk.jpg

I samband med at Sulefisk AS i 2015 vart tildelt «grøn konsesjon» til lakseoppdrett har Solund kommune nyleg motteke 10,7 millionar kroner frå staten.

Stortinget har vedteke å utbetale 40 prosent av staten sitt totale vederlag for løyve til lakseoppdrett i tildelingsrunden 2013 til dei kommunar der løyva vert etablert. Totalt vert det betalt ut 481,6 millionar kroner og kvart løyve gjev den enkelte kommunen 10,7 millionar kroner.

Utbetalinga er kompensasjon til kommunane som nyttar fellesarealet sitt til oppdrettsnæring. Midlane frå staten er «frie midlar» som kommunen kan bruke etter eige ynskje og behov. Solund kommune sine midlar er sett av på fond og det er kommunestyret som avgjer korleis dei skal brukast.

- Solund kommune står framfor mange tunge investeringar dei neste åra og difor vil desse midlane vere eit viktig bidrag i arbeidet med utviklinga av lokalsamfunnet. Det er ekstra flott at det er Sulefisk, ein lokal aktør som satsar på nye konsesjonar, som på denne måten bidreg til at kommunen får mogelegheit til nye satsingar i framtida, seier ordførar Gunn Åmdal Mongstad.

Publisert 13.11.2016
Utsikt frå Ramnenipa

Innkallinga og sakshandsaminga til formannskapet sitt møte torsdag 17. november 2016 finn du her (PDF, 11 MB)

Publisert 28.10.2016
Kommunehuset

Sakshandsaming til formannskapet sitt møte 02. november 2016 kan du lese her (PDF, 6 MB)

Publisert 28.10.2016
Båtrute v 45.JPG

I veke 45 skal Statens vegvesen bygge ny ferjekai på Daløy og ferja vert erstatta med båt Haldorsnes-Hardbakke.

Statens Vegvesen har tidelegare informert om denne ruta men har no gjort endringar i rutetabellen for å betre tilpasse pendling frå Ytre Sula til Hardbakke den veka. Denne informasjonen vil også bli sendt ut til alle innbyggjarane i neste veke.

Klikk på biletet for ny rutetabell.

 

Publisert 24.10.2016
TV-aksjonen 2016 - Foto Magne Hamre.jpg

Aksjonsgruppa for TV-aksjonen i Solund vil rette si stor takk til alle som på ein eller annan måte har bidrege til det flotte resultatet frå vår kommune. Ei spesiell takk til konfirmantane og dei andre bøsseberarane.

Både private, næringsliv, organisasjonar og skule- og barnehage har gjort ein stor innsats, og resultatet for vår kommune vart kr 85.519,-. Det vert kr 108,94 pr innbyggjar og er det nest beste resultatet i fylket.

Dette er kroner som vil bety mykje for mange!

 

 

Publisert 21.10.2016
2016-10-07 Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefalast til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 

Publisert 21.10.2016
Gudstenester 2016.JPG

 Klikk på biletet for detaljert informasjon.

Publisert 17.10.2016
TV-aksjonen 2016 logo.jpg

 

 

Velkommen til  Tv-aksjonen og Potetprosjekt

i Solund Grendahus 22.10. kl. 15.00 – 17.00

Publisert 10.10.2016
Utsikt frå Ramnenipa

Saker til handsaming i Solund kommunestyre torsdag 13. oktober 2016 kan du lese her

Publisert 10.10.2016
Kommunehuset og Bibliotekbygget

Saker til handsaming i Solund formannskap torsdag 13. oktober 2016 kan du lese her (PDF, 8 MB)

Publisert 23.09.2016
Bygda Utvær

Kartverket har meldt til kommunen, at i samband med fastsetting av adressenamna i kommunen, må det fastsettast rett skrivemåte av opphavsnamnet til ein del adressenamnet i namnesak etter stadnamnlova.

Kartverket har samstundes ønskje om å rydda opp i ulikskap i eksisterande skrivemåte av namn i det offentlege kartet og matrikkelen for ein del av eigedomane i kommunen. Eigedomsnamnet vert varsla direkte av kommunen. Liste på stadnamn som det er reist namnesak for finn du her. (PDF, 474 kB)

 

Publisert 23.09.2016
Bykshogane.JPG

Formannskapet i Solund har i møte 25.08.2016, sak 057/16, vedteke å leggje forslag til privat detaljreguleringsplan for g.nr 30 b.nr 1 Bykshogane hyttefelt, ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova. 

Forslag med plankart, illustrasjonsplan og planskildring med tilhøyrande føresegner finn du i lenken lengst nede på denne sida og på servicekontoret på kommunehuset på Hardbakke i tidsrommet 23.09.2016 til 04.11.2016. 

Publisert 21.09.2016
Brannbil

350 brannstasjonar over heile landet opnar portane for små og store laurdag 24. september. I vårt distrikt kan du besøke Hardbakke brannstasjon kl. 12.00-15.00.  

Publisert 12.09.2016
TV-aksjonen 2016 logo.jpg

Vil du vere med å bidra?

TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors sitt arbeid for flyktningar og har tittel: «Saman får vi hjelpa heilt fram».

 

Publisert 05.09.2016
Nårasund

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kommunar og andre interesserte å kome med innspel til rutetilbodet som skal gjelde frå juni 2017. Fylkeskommunen bed om at alle innspel vert sendt via kommunane. 

Publisert 30.08.2016
Bilete sau, foto Astrid Sandvik.jpg

Eigarar og brukarar av landbrukseigedomar som stettar krava for produksjons-tilskotet, kan søka om tilskot på desse ordningane.

Søknadsristen er 1. oktober 2016.

 

Publisert 26.08.2016

Me har fått melding om eit entreprenørfirma som er interessert i ta på seg arbeid med rydding av sitkagran i Solund. Kanskje de også veit om entreprenørar som kan vera interesserte i denne type ryddingsarbeid? 

Meld frå så raskt som muleg om interessa di til astrid.sandvik@solund.kommune.no, så kan me prøva å formidla kontakt.

 

Publisert 26.08.2016
Reguleringsområde på Ytrøgrend

Målgruppe er føretak som ønskjer å rydda vegetasjon for auka utsikt til jordbrukets kulturlandskap. Ansvaret for ordninga ligg hos Fylkesmannen. Alle føretak som er registrerte i Einingsregisteret og som ønskjer å rydda vegetasjon for å auka utsikt frå ferdselsårer (båt- og vegruter), vegkantar og vegnære utsiktspunkt kan søka. Rydding av sitkagran i utsiktsområde mot kulturlandskap er nemnt spesielt.

Sogn og Fjordane har fått tildelt ein pott på kr. 5 000 000 som skal fordelast på denne ordninga i 2016. Alle føretak som er registrerte i Einingsregisteret kan søka på ordninga. Ein kan berre søka om tilskot til sjølve ryddinga, ikkje til korkje planlegginga eller etterarbeidet.

Dersom søkar ikkje er grunneigar eller rettshavar, må det føreligga skriftleg løyve til tiltaket frå desse. Søkarane skal senda søknaden til kommunen der tiltaket skal gjennomførast. Kommunane sender si tilråding til Fylkesmannen, som gjer vedtak om tilskot.

I 2016 er det fortløpande søknadsfrist ut året. Siste søknadsdag er såleis 31. desember.

Fleire opplysningar og skjema finn du her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Sogn-og-Fjordane/Tilskot/Tilskot-til-utsiktsrydding/

 

 

 

Publisert 05.08.2016
Skuleborn

Solund Helsestasjon har bilstolar til utleige.

Bilstoler 0 – 13 kg
Bilstol 2 in 1 9-18 kg / 15 – 36 kg.

 

Leigeperioden opp til 1 år .

 

Ta kontakt med Leiande helsesøster Hilde Marit Nikolaisen Trovåg

Telefon: 57 78 62 82/ 95 84 64 13

E.post: hilde.marit.trovag@solund.kommune.no

 

Publisert 29.07.2016
Ut på tur

Aktiv på dagtid startar ikkje oppatt 1. august, slik det var planlagt.

Ny informasjon om oppstart kjem 

Publisert 29.07.2016
Sansehagen 2014

Solund Bustadstifting har ledig trygdebustad ved Solundheimen. 

Fullstending utlysingstekst kan de lese her (PDF, 8 kB)

Publisert 04.07.2016
Er vi ikkje fine?

Til de som driv husdyrproduksjon i Solund kommune:

Innan 20.august 2016 har de som driv husdyrproduksjon høve til å søka om produksjonstilskot. Opplysningane om ordninga finn de her.

Ta kontakt viss noko er uklårt! Det er mykje betre å ta ting på førehand enn at de kjem på ting etter søknadsfristen.

God sommar!

Astrid Sandvik

astrid.sandvik@solund.kommune.no

 

 

Publisert 23.06.2016

I høve nye bussanbod i regionen er serviseskyssen teke inn som ein del av oppdraget. Det betyr at det er Firda Billag Buss AS som frå no av skal administrere skyssen.

Brukarane må no tinge skyssen dagen før innan, kl. 15.00 på telefon 57 72 50 25. Trafikkavdelinga vil på bakgrunn av tingingane som er kome inn organisere serviseskyssen for påfølgande dag. 

Publisert 23.06.2016

Det vert sommarferie i høve hjelp til å skrive reiserekningar til Pasientreise, men startar oppatt onsdag 07.09.

Anne Marit Ytrøy Indrøy hjelper dei som treng det å skrive reiserekning til Pasientreiser kvar 1. onsdag i månaden kl. 10.00 - 12.00 på Solund

Publisert 06.06.2016
Oversiktsbilde Solund

 Saker til handsaming i kommunestyret sitt møte torsdag 9. juni 2016 kan de lese her 

Scroll ned til Sakskart og klikk på pdf-fila

Publisert 03.06.2016
Biblioteket og Frivillegsentralen

Saker til handsaming i Solund formannskap sitt møte 8. juni 2016 kan de lese her. (PDF, 4 MB)

Publisert 03.06.2016
Tannlegeutstyr

 

 

Tannlege Karolina Felenzer er i permisjon frå 02.06.2016

Frå september 2016 er det tilsett vikar for tannlegen.

 

Ved akutt ring tannlege i nabokommuner:

Dale tannklinikk tlf: 57736318

Askvoll tannklinikk: 57730040

Hyllestad tannklinikk: 57788622

 

Tannpleier Susan Norman er på Hardbakke tannklinikk og tek undersøking av barn.

tirsdag 14.juni

tirsdag 28.juni

måndag 11.juli

e-post: susan.norman@sfj.no

 

På Gulen kommune si heimeside finn de meir informasjon.

Publisert 23.05.2016

Saker til administrasjonsutvalet sitt møte 26.05.2016 kan du lese her (PDF, 2 MB)

Publisert 03.05.2016

Fjord1 har i dag meldt til Solund kommune at dei vil gå tilbake til gamal praksis med å gå ekstraturar når ferja ikkje har kapasitet til alle bilane på ordinær ruteavgang.

Ein reknar med at ordninga vert utført frå og med 04. mai.

Publisert 25.04.2016
Informasjon

Solund kommunestyre handsama fleire viktige utviklingssaker for Solund i kommunestyremøtet 21. april.

Nokre av sakene var desse:

 • Detaljreguleringsplan for bustadfelt i Klubben
 • Bygging av omsorgsbustader
 • Finansiering breiband  til Lundøy og  
 • Sentrumsutvikling med oppgradering av Hardbakke.

Kommunereform stod også på saklista, og her fylgde kommunestyret samrøystes tilrådinga frå Formannskapet:

Solund kommune merkar seg resultat av innbyggjarhøyringa og vil legge dette til grunn for endeleg vedtak i juni.

Elles vart kommunestyret orientert om at det er sendt søknad for vidare utbygging av fiber til Nord Solund.

Under orienteringar var ein elles innom saker som:

 • Anbod på ferjesambandet Daløy Haldorsneset
 • Ambulansetenesta
 • Politireform og
 • Tisa 

Ordførar trekte og fram Solund skulemusikk sin flotte plassering i Nordvest meisterskapen 2016.

 

Neste kommunestyremøte er sett til 9.juni,

Publisert 18.04.2016

Denne informasjonen gjeld utbygginga som no pågår, frå Leirvåg til Nåra.

I ei melding på heimesida i januar står det at innbyggartilskotet skal fakturerast med forfall 01.04.16. Dette vart endra seinare, jfr. vedlagt brev datert 10.02.16, til at tilskotet skulle betalast inn til kommunen sin kto og merkast kva innbetalinga gjeld. Dette vart diverre ikkje retta opp på heimesida og det orsakar vi. Nokre har ringt og etterlyst faktura og andre etterlyser brevet.
Brevet er sendt til alle som har meldt seg interessert og kommunen har ikkje fått noko i retur.

 

Vi orsakar at dette kan misforståast når ein les artikkelen frå januar, men vonar at vedlegget/brevet er oppklarande for dei som eventuelt ikkje har fått denne informasjonen.

Dersom noko framleis er uklårt, ber vi om at det vert teke kontakt med Gøsta Odeen, gosta.odeen@solund.kommune.no , mobiltlf 90960591.

Brevet kan du lese her (PDF, 199 kB).

Publisert 04.04.2016

Resultata frå innbyggjarundersøkingane i kommunane Solund, Fjaler og Førde som vart gjort i mars 2016 er no offentlege. Her finn du rapporten (PDF, 589 kB)frå Opinion AS.

Publisert 19.03.2016

Solund kommune vil søke om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen.
Området ein vil søke for, er i hovudsak Nord-Solund med områda Leknessund, Færøy, Buskøy, Saltskår og områda langs begge sider av Hagefjorden til Eide. Endeleg søknad med detaljar må vere Fylkeskommunen i hende innan 20.04.2016.

Områda ein vil søke for har dårleg Wimax-dekning eller vanleg ADSL, med begrensa kapasitet. Målet er at alle innbyggarane på litt sikt har høghastigheits breiband, dvs over 30 MB/s.

Eit av krava til søknaden er at den har vore ute på høyring i minst ein månad. Vi oppmodar difor innbyggarar, bedrifter og organisasjonar om å kome med innspel innan 20.04.2016.

Innspel kan sendast i epost til post@solund.kommune.no , merk emnefeltet med "Høyringsuttale breiband".

 

Her kan de sjå kart over søknadsområdet. (PDF, 205 kB)
 

Publisert 16.03.2016
Hus.jpg

Solund kommune har den siste tida hatt fleire henvendingar frå personar som treng husvære. Dette gjeld både familiar og einslege. 

Dersom du har noko ledig som du kan tenkje deg å leige ut; ta gjerne kontakt med Solund kommune, så kan vi vidareformidle.

Ta kontakt på telefon 57786200 eller e-post post@solund.kommune.no

Publisert 14.03.2016

Telenor har oppgradert sin mobilstasjon på Håfjell til 4G og det er sett på ein ekstra antenneretning. Vi vil gjerne ha inn informasjon frå brukarane om dette har forbetra tilhøva for mobilbruk. Dei andre stasjonane vert oppgradert til 4G i 2016/2017.

For å kunne ta i mot 4G-signal må du ha nyare telefonar som støttar 4G.

Publisert 15.02.2016
Din utvei logo.jpg

 

 Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme alle menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kor hjelpa fins. Mange ynsker og meir kunnskap om vold og overgrep.

dinutvei.no er ein nasjonal nettportal der ein finn oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. På dinutvei.no finn du og informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Publisert 18.01.2016
Serviceskyssen 2016

 

 

Publisert 07.01.2016
Fiber kjem til Ytre Solund!

 

Utbygginga av fibernettet som skal gå i traseen Leirvåg-Steinsund-Dalesund-Hjønnevåg-Kolgrov-Trovåg-Kverhella- Rørdal-Nåra er starta opp. Ein held no på med å klargjere hovudlinjestrekket og etter det vert avgreiningane til dei ymse bygdene og eigedomane ferdigstilte.

Dette arbeidet vil føregå fram til sommaren, og sjølve oppkoplinga/driftsetjinga til husstandane vert gjort i 3. kvartal 2016, og ferdigstilling av heile prosjektet vert i 4. kvartal 2016.
Enivest vil starte sal av abonnement i februar månad, og salet vil starte med eit orienteringsmøte i Solund, kunngjering av tid og stad kjem seinare.
 

Publisert 05.01.2016
Kart Kolgrov

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 23.12.2015

Jula 2015 står for døra, og vi ser snart slutten på enda eit innhaldsrikt år. I dette året har verda kome enda tettare på oss, og vi ser meir enn nokon gong kor privilegerte vi er. 

Samfunnet vårt er lite, men samstundes ste​rkt. Vi er vane med å ta ansvar saman, og veit at vi i mange samanhengar har oss sjølve å lite på. Der Solund ikkje kan bli størst, kan vi vere gode på å bry oss, samhandle og ta ansvar i fellesskap. Dette vert gjort i stor grad allereie, og er utruleg viktig for alle som bur her. Limet i samfunnet vårt er alle dei små hendingane i kvardagen, dei gode møta på arbeidsplassane, mellom naboar, og ikkje minst i alt det frivillige arbeidet som skjer. Mykje av dette er det få som ser, men vi kan merke resultata av det, og desse gjeremåla er i høgste grad ein viktig del av den store oppgåva der er å utvikle Solundsamfunnet vidare. Dette tenkjer eg det er viktig å ta med, samstundes som vi skal gå laus på store felles oppgåver som ventar.

 

Det komande året blir eit spennande år for Solund. I budsjettsaka som kommunestyret vedtok 10.desember ligg det fylgjande målsetjing for 2016:

"Solund kommune skal arbeide aktivt for tiltak som kan føre til nye arbeidsplassar, auka busetnad og eit inkluderande samfunn. "

Denne målsetjinga seier noko om å arbeide på fleire område samstundes. Her kan vi alle bidra, kvar på vår måte.

Framtidig kommunestruktur vil også vere ei viktig sak i året som kjem. Det er no framforhandla fleire intensjonsavtalar, og Solund har vore med i fleire utgreiingsarbeid. I Kommunestyret den 28.januar skal det takast stilling til kva alternativ ein skal gå vidare med og om det skal gjennomførast folkerøysting. Dette vil vere viktige avgjerdsler for kommunen vår.

Men før vi går laus på det nye året, ynskjer eg at de alle får ei god og fredeleg julehelg.

For mange kan slike høgtider også vere vanskelege og ein kjenner litt ekstra på sakn og det som skulle vore. Eg håpar at vi då kan vere der for kvarandre, og at alle kan oppleve glimt av ein ekte "julefred".

 

Dei beste ynskje for ei god og fredfull jul og eit godt nytt år!

 

Helsing

 

Gunn Åmdal Mongstad

 

Publisert 18.12.2015
Telefon

Det er komme nytt sentralbord på Solund legekontor.

Det inneber at dei som ringer får ein del informasjon lest opp og nokre val før ein kjem i kontakt med dei som sit ved telefonen.

Publisert 02.12.2015
Fotobok

Treng du ei flott julegåve til nære og kjære?

Då er fotoboka "Solund - eit år der land møter hav" eit bra val. Den kostar no berre 200 kroner, pluss evt porto.

 

 

For bestilling, ta kontakt med Solund kommune på post@solund.kommune.no eller telefon 57786200.

Du kan og kjøpe boka på Gjenbruket, Øybygg og Lambrechts Eftf på Nåra.

Publisert 02.12.2015
Amundsen, ordførar og Skarsbø

 

Solund kommune hadde tysdag 10.11 møte på Hardbakke med dekningsdirektør Bjørn Amundsen (til venstre) i Telenor. Prosjektleiar i Fylkeskommunen, Olav Skarsbø (til høgre), tok og del i møtet, saman med ordførar Gunn Åmdal Mongstad, adm.sjef Erik Askeland, prosjektleiar Geir-Kåre Ynnesdal og rådgjevar Gøsta Odeen.


Kommunen la fram oversikt over dei stadane som har manglande eller dårleg mobildekning, og deltakarane drøfta korleis vi eventuelt kan få synergiar av basestasjonar som finns i eigen kommune og i nabokommunane. Det vart og ei orientering frå kommunen angåande breibandsutbygginga.

Publisert 02.12.2015
Gunn Mongstad

Først av alt vil eg takke for tilliten , både hjå veljarar og frå kommunestyret. Eg vil svært gjerne gjere ein jobb for heile kommunen, og saman med eit breitt samansett kommunestyre, ser eg fram til å ta fatt på dei mange oppgåvene.

Publisert 29.10.2015
Ordførar Ole Gunnar Krakhellen

Eg kan seie det med ein gong, eg er ikkje så glad i å avslutte ting. Eg likar godt å byrje med noko nytt, men ikkje å setje strek for det gamle. Slik var det for så vidt når eg byrja som ordførar i Solund for fire år sidan. Då hadde eg vore om lag 2 månadar i jobb ved Hyllestad skule, og eg skulle forlate elevane mine. Eg tykte ikkje det var noko kjekt, sjølv om eg skulle byrje på noko nytt og spanande, som eg sjølv hadde valt og hadde lyst til. Slik er det litt no også.

 

Publisert 21.10.2015

Arbeidet med å etablere linjer og arbeidet i sentralane for abonnentar som skal byte breiband frå NextGenTel til Enivest pågår frå fullt og skal vere klart til 01.11.2015.

Abonnentane må byte modem, og desse vert utlevert slik:

Ytrøy:    Enivest distribuerer modema sjølve, antageleg i veke 43. Kan eventuelt hentast på Solund Mat.

Hardbakke/Nesefjord/Hersvik: Modema er levert til Kommunehuset dersom ikkje anna er avtala direkte med Enivest. Modema kan hentast på Servicekontoret, eller de kan gjere avtale om utsending/levering med Servicekontoret,  ope kl.09.00 - 14.30, tlf 577 86200.

Korrigering frå førre melding:

NB! Dei som har bestilt fibertilknyting på traseen Hardbakke til Eide er også omfatta av dette fram til fiber er oppkopla.
 

Publisert 07.10.2015
Odny Ravnøy driv dugnad på Gjenbruket

HM Kongen og HM Dronninga har invitert eldre eldsjeler over heile landet til Afternoon Tea på Slottet 15.10.15. Ei av dei eldsjelene som er invitert er Odny Ravnøy frå Solund.

 

Publisert 05.10.2015

Beste forebyggende råd er god håndhygiene. 

Publisert 02.10.2015

Utbygginga av fiber frå Hardbakke til Eide er i full gang. Det er Enivest som er utbyggar og her er ein del informasjon som vi har fått oversendt. Vi oppmodar alle som har tinga abonnement om å merke seg dette og at de bruker kontaktinformasjonen som står i desse skriva dersom de har spørsmål. 

Orientering om kabling og installasjon. (PDF, 191 kB)

Orientering om graving på eigedomen. (PDF, 39 kB)

Publisert 02.10.2015

Solund kommune har fått tildelt 450 000 kr i tilskot til utbygging av breiband i Ytrøy/Lundøy.

Under føresetnad av fullfinansiering av prosjektet og anbod som er akseptabelt, vil dette prosjektet kunne fullførast i 2017.
Solund kommune vil i haust starte arbeidet med anbodsutlysing og vi håper at kontrakt med utbyggar kan vere underskriven tidleg i 2016.
Dersom ein fullfører dette prosjektet, vil heile Ytre Solund ha høghastigheit breiband i 2017.

 

Publisert 01.10.2015
Bufetat

Bufetat har hatt den najonale kampanjen "Har du rom for ein til?" for å rekruttere fleire fosterheimar.

Her finn du meir informasjon om kven du kan ta kontakt med om du har spørsmål om fosterheimsarbeid.

Publisert 29.09.2015
Vaksine

Vi har fått årets influensavaksine 2015/2016

Ta kontakt med Solund legekontor for avtale med helsepersonell - tlf 57 78 62 80

Publisert 24.09.2015
Vallogo

Oppteljinga syner at kommunestyrevalet i Solund fekk slik samansetting:

   

Publisert 21.09.2015
Stetoskop

 

 

Frå 01.09.2015 vert 116 117 (hundreogseksten- hundreogsytten) eit landsdekkande telefonnummer til legevakt

Publisert 16.09.2015
Kyrkjeval

 

Etter val på nytt sokneråd 14.09.2015 vert Solund Sokneråd samansett slik i perioden 2015 - 2019

 

 

Det nye soknerådet trer i kraft 1. november 2015 

 

Solund Sokneråd

Publisert 14.09.2015

BCG Vaksinasjon av helsefagstudentar 

Publisert 09.09.2015

 NextGenTel ( NGT) avsluttar levering av breibandstenester i Solund 01.11.2015. Etter denne dato må kundane til NGT skifte leverandør og i nokre tilfeller få ny type breibandsleveranse.

03.09.2015 gjorde Solund kommunestyre vedtak i saka der det m.a. står:

Solund kommunestyre løyver inntil kr. 500 000 for å få breibandstilbod til kundar som i dag er tilknytta telefonsentralane Hersvik, Nesefjord, Strand og Krakhella og som etter 01.11.2015 ikkje kan få breiband via sentralane.

Fiberutbygginga frå Hardbakke til Eide er planlagt ferdig til desember 2015, og dei som skal knyte seg til denne fiberkabelen vil då få sitt breiband via fiber. Dette gjeld dei som i dag får breiband frå Hardbakke og Nesefjord sentralar.

Dei som har 4G-mobilsignal i dag kan og få breiband via mobilt breiband.

Solund kommune har som intensjon at ingen skal miste tilbodet dei har i dag, og nedanfor finn du oversikt over kva som vert endringar på dagens breibandsleveranse frå NGT på -DSL på dei ymse sentralane.

Publisert 21.08.2015
P5260013.JPG

Norsk-kurs for framandspråklege vaksne startar onsdag 02.09.2015 kl 17.00 på Solund barne- og ungdomsskule.

Lærar er Svanbjørg Sverrisdottir. 

 

Eigendel for kurset pr semester er kr 2135,-. Kostnad for undervisningsmateriale vil kome i tillegg. Undervisninga er organisert med klasseromsundervisning og med høve til undervisning pr nett.  

 

Nytt påmeldingsskjema ved påmelding og send til Solund kommune, 6924 HARDBAKKE

 

VEL MØTT

 

Læreplan for norskopplæringa (DOCX, 16 kB)

Påmeldingsskjema (DOCX, 22 kB)

Søknad om gratis opplæring (DOCX, 21 kB)

Reglement ved fråvær (DOCX, 14 kB)

 

 

Publisert 13.08.2015
Bilete frå formannskapet si synfaring av Tangenesvegen i februar 2015.jpg

Den kommunale vegen til Tangenes nærmar seg ferdigstilling. Solund kommune, i samråd med Tangenes Veglag, har konkludert på å markere ferdigstillinga med ei offisiell opning laurdag 19. september. Meir informasjon om opninga vil komme når det nærmar seg.

Det har vore vurdert å ha opninga tidlegare, men ein har konkludert på at ein vil vente til mest mogleg er klart.  

Publisert 04.08.2015

Det viser seg at tilskotet Solund kommune er tildelt frå Sogn og Fjordane fylkeskommune ang. serviceskyss for 2015 er brukt opp. Difor vert det naudsynt å stoppe ruta for resten av dette året (2015).

I 2016 reknar ein med det kjem nye løyvingar, og ruta vil då tre i kraft att.

På grunn av nedskjeringar i løyvingane vil det då verte endringar i ruta. Det kjem  nærare informasjon om dette når ein veit kor mykje Solund kommune får tildelt.

Publisert 30.07.2015

På traseen Leirvåg-Steinsund-Dalesund-Hjønnevåg-Kolgrov-Trovåg-Nåra har ein fått tilslutting frå 51 moglege abonnentar som er viljug til å betale innbyggartilskot på kr. 12 000.
Målet er 60 abonnentar for å nå kr. 700 000 som trengs for å finansiere denne delen av prosjektet. Prosjektet manglar pr. dato ca. kr. 100 000 for å fullførast.

Når det gjeld finansieringa av utbygging til Kverhella og Rørdal, så har vi fått 8 interessentar så langt + eit ekstra tilskot på kr. 50 000. Det betyr at prosjektet manglar ca. kr. 350 000 pr. dato for å realiserast.

Publisert 16.07.2015
Kristine og Dorthea

Vi har sommarjobb i Solund kommune.

Denne veka jobbar vi på kommunehuset og har fått i oppgåve å lage ein artikkel til heimesida. Oppgåva er å intervjue nokon av dei andre ungdomane som òg har fått sommarjobb i Solund kommune i år.  

14 ungdomar i alderen 13 - 17 år har sommarjobb. Dei i alderen 13 - 15 år har fått 60 timar fordelt på 3 veker og dei eldste har fått 112,5 timar fordelt på 4 veker.  

Vi har intervjua Karoline, 15 år, Åsmund, 14 år, Jothika, 13 år og Sunniva, 14 år. Hedda hadde sin første institusjonsdag på jobb.

Publisert 14.07.2015
Skål for bru over Ytre Steinsund

Tida går alltid litt fortare enn ein har tenkt, og denne sommarhelsinga som eg ville leggje ut før eg gjekk på ferien, vert no i staden skrive første veka i ferien min. Det tykkjer eg eigentleg er ganske kjekt, for det er eit teikn på at det skjer mykje, og at fleksibiliteten må rå. Det må den ganske ofte gjere i Solund, ikkje berre frå meg som ordførar, men også frå innbyggjarar og tilsette i kommunen. Eg trur den fleksibiliteten vi har som innbyggjarar i ein liten kommune er eit fortrinn vi har for å sikre utvikling.

Publisert 11.07.2015

Det har vore halde 2 orienteringsmøter angåande fibernett på traseen Leirvåg-Steinsund-Dalesund-Hjønnevåg-Kolgrov-Trovåg-Nåra. Det har og vore eit orienteringsmøte for Kverhella og Rørdal-området.

Kommunen har og sendt ut brev med orientering til alle grunneigarane som er omfatta av prosjektet. Essensen i dette brevet er at dei som ynskjer tilknyting til fibernettet må betale kr. 12 000 i eit innbyggartilskot for at vi skal greie å finansiere full utbygging.
Kontrakt er underskriven for traseen Leirvåg-Kolgrov, med opsjonar for Trovåg/Nåra og Kverhella/Rørdal.

Publisert 03.07.2015

 

Det er et mål å eliminere meslinger og rubella i Europa. Siden april 2013 har MMR-vaksine levert fra Folkehelseinstituttet vært gratis til alle rekvirenter. FHI kan dessverre ikke garantere at vaksinen vil være gratis for pasienten hvis den utleveres etter resept på apotek. Vi oppfordrer derfor vaksinatører til å bestille MMR-vaksine direkte fra Folkehelseinstituttet.
 
Vaksinen er nå tilgjengelig i både 1-pakning og 10-pakning.

Det er for tiden MMR-vaksinen Priorix som benyttes i Norge. Selve MMR-vaksinen er gratis. Et eventuelt konsultasjonsgebyr vil være avhengig av vaksinasjonssted.

Publisert 02.07.2015
Utvær frå aust

I mange år i samband med Solunddagane har det blitt laga ei Solundavis. Årets avis er på over 50 sider og har mange artikklar frå det varierte næringsliv, samt andre små blikk frå kommunen vår.

Avisa er produsert av Solund Næringssamskipnad. Dei fleste tekstane er skrevne av Mark Elvevåg.

 

Klikk på bildet så kan du lese heile avisa.

 

 

Publisert 30.06.2015
Sommarbrosjyren 2015 utsnitt

Sommarbrosjyren vert delt ut til alle som besøker Solund i løpe av sommaren. Her finn ein nyttig informasjon om hendingar, aktivitetar, butikkar og samferdsel.

 

Klikk på bildet så kan du lese heile brosjyren.

Publisert 30.06.2015
Floren på Litle Færøy

Frå 1. juli 2015 er det  gjort endringar i Plan og bygningslova som medfører at fleire byggetiltak kan setjast i gong utan å søkje kommunen fyrst

 

På visse vilkår og i samsvar med PLAN  kan du på eiga bebygd bustad- eller fritidstomt  mellom anna:

 •  Setje opp eit frittståande bygg (garasje/bod/uthus)  på inntil 50m2. Bygget  må vere på ein etasje, utan kjeller,  ha maksimal mønehøgde på 4,0 meter og gesimshøgde på 3,0 meter. Bygget må plasserast  minimum 1 meter frå nabogrensa, og kan  ikkje innehalde rom for varig opphald; d.v.s. stove, soverom, kjøkken eller bad.
 • Setje opp  eit tilbygg (altan, sykkelbod, overbygd inngangsparti m.m.)  på inntil 15 m2. Tilbygget må plasserast minst 4 meter frå nabogrensa,  og kan heller  ikkje innehalde rom for, eller nyttast til varig opphald.
Publisert 29.06.2015

Ei helg i juni hadde kulturskule i Solund fokus på mat vi finn i fjøra. Her kan de sjå ein film om litt av det ein opplevde denne helga.

Publisert 26.06.2015

Solund kommune har teikna kontrakt med Enivest om utbygging av breiband frå Leirvåg til Ytre Solund.
Prosjektet er ikkje finansiert med full utbygging, men det er teikna opsjonar for at det kan fullførast dersom ein i eit spleiselag med kommune/innbyggarar og utbyggjar greier finansieringa .

Her finn du eit skriv som går til alle grunneigarar/eigarar av bustadhus/fritidshus langs den planlagde traseen (PDF, 231 kB). Dersom dei fleste av desse teiknar seg for å vere med, kan vi greie å bygge ut heile prosjektet. Det kan verte ein framtidsretta dugnadsinnsats som kan skape ny optimisme for etablering og busetnad.
Det er særs viktig at vi greier full utbygging ved dette høve, det kan verte lenge til vi kjem i ein slik posisjon når det gjeld tilskot til dette prosjektet.

Publisert 19.06.2015
Ja til bru over Ytre Steinsund

Eit samrøystes fylkesting vedtok onsdag 17. juni at ein skal setje i gong eit utgreiingsarbeid for å sjå på finansiering av ferjeavløysingsprosjekta bru over Ytre Steinsund, Atløysambandet og 45-minuttsregionen (mellom Måløy og Florø).

Publisert 19.06.2015
Hardbakke hamn 1

Solund kommune er kjende med at det kan vere aktuelt for Sogn og Fjordane fylkeskommune å gjennomføre innsparingar som mellom anna kan få konsekvensar for rutetilbod i Solund. Moglege konsekvensar har vore skildra i media.

Publisert 16.06.2015

Frå 1. juni gjeld fylgjande opningstider:

 

 • Måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 – kl. 14.00.
 • Fredag stengt.

 

Avtalar og møter går som vanleg heile dagen og alle dagar.

 

Du når oss på NAV Solund eller ein kollega alle dagar mellom kl. 09.00. – kl. 14.30. på telefon 55553333.

På nav.no finn du informasjon om tenestene våre,  der kan du også nytte sjølvhjelpsløysingane våre og sende melding til oss.

 

NAV kontaktsenter  tlf. 55553333 svarar på spørsmål om di sak.  Dei kan også gi opplysningar om telefonnummer du kan ringe dersom du står i ein akutt naudsituasjon.

 

 

Publisert 09.06.2015
Magnus Hjønnevåg får minnemedalje

Laurdag 6.juni 2015 delte ordførar Ole Gunnar Krakhellen, på vegne av Forsvarsdepartementet, minnemedalje til Magnus Hjønnevåg. På medaljen står det Norge takker deg for innsatsen 1939-1945. I tillegg til medaljen, så fekk han ein blomsterbukett og boka «Solund – eit år der land møter hav» med ei helsing frå ordførar

Publisert 04.06.2015
Kunstrose juni 2015, fotograf Liv Helene Hansen red.jpg

 

Berre fantasien set grenser for korleis former og fargar kan setjast saman til kunst.

I faget kunst og handverk har elevar i 8 klasse arbeida med temaet landart. I samband med dette laga dei denne flotte formasjonen på den kvite sandsirkelen under lyslykta nede ved Hardbakke Hamn. Fantastisk flott

 

 

 

Publisert 01.06.2015
Utvær

NGIR deltek i den nasjonale strandryddeaksjonen til Hold Norge Rent, og oppfordrar alle til å rydda ei strand

 

Sjå sak under.

http://ngir.no/heim/nyhende/263-ver-med-og-rydd-ei-strand

Publisert 01.06.2015
Flåttbrosjyre frå Folkehelseinstituttet

Visste du at…

… både flått og borreliabakterien fins i Solund?

…sjansen for å få den flåttbårne bakteriesjukdommen borreliose er liten, om du fjernar flåtten innan eitt døgn etter at den har bitt seg fast?

… flåttsesongen varer frå mars/april til november?

Publisert 19.05.2015
Ungdommar rundt minnestøtta 17.mai 2015

Sofie Steinsund og Åsmund Røed frå Solund ungdomsråd holdt tale og la ned krans ved minnestøtta over dei falne frå Solund under 2.verdenskrig. Talen tar for seg viktige og gode tema som vitnar om reflekterte og opplyste ungdomar. Vi er glade for å kunne printe talane her på heimesida vår.

 

 

Kjære bydefolk, gratulere med dagen!

 

Når vi står her i dag er det 70 år sidan 2.verdenskrig tok slutt. For oss som berre er 15 år verkar dette å vere svært lenge sidan, og det er så lett og tenkje at personane bak namna på støtta og var gamle. Men når vi ser på fødsels åra deira så ser vi at dei fleste var i 20 åra.

 

Det virkar heilt uverkeleg i dag, at ungdommar som var 6-7 år eldre enn oss reiste ut og kjempa for landet. Dei gav mest dyrebare dei hadde, nemleg livet. Alt for at vi som kom etterpå skulle få leve opp i dette fine og utruleg flotte landet. Men å ta freden for sjølvsagt må vi ikkje gjere, sjølv om det er lett når vi har det så godt på alle vis. Vi kan berre sjå rundt oss i verda og høyre nyheitene så ser vi kor tragisk kvardagen er for folk mange stader.

 

Publisert 18.05.2015
17.mai 2015 - collage

Kjære alle saman,

Dette er fjerde året eg står her og helsar dykk på 17.mai. Ei av dei mest høgtidlege oppgåvene eg har som ordførar. Å få stå her med ordførarkjede og kjenne på høgtida ved nasjonaldagen vår gjer meg alltid audmjuk. Eg vert sjølvsagt stolt av å få vere ordførar i ein så flott kommune som Solund, men det er noko meir enn det. Eg er ikkje berre ordførar, men eg er demokratisk vald til å vere ordførar i Solund. Den viktigaste byggjesteinen i samfunnet vårt er demokratiet. Det definerer oss som samfunn, og det er viktig for å sikre at vi har fridomen til å vere dei vi er.

 

Publisert 03.05.2015

 

Måndag 27.04 vart det halde orienteringsmøte angåande søknad om stønad til utbygging av breiband til Ytrøy og Lundøy.

Det møtte opp 12-14 personar i kantina til Selstad. Frå kommunen møtte ordførar Ole Gunnar Krakhellen, administrasjonssjef Erik Askeland og rådgjevar Gøsta Odéen.

Det vart orientert om søknaden og finansieringa av prosjektet og det vart stilt mange relevante spørsmål frå dei frammøtte.

Ein opplevde at det var stor vilje frå dei frammøtte å vere med å realisere prosjektet.
Det vart levert ut underskriftslister der ein registrerer seg som interessert i å knyte seg til ved eventuell utbygging.

Førebels har kommunen motteke nærare 15 underskrifter frå private, målet er 24 interessentar for å ha ein sterk søknad om midlar frå Nkom.
Interesserte som ikkje har hatt høve til å skrive under, kan kontakte Solund kommune eller forhøyre seg i Ytrøy der fleire har fått slike lister.

Søknaden vart levert søndag 03.05, medan ein har frist til 12.05 med å ettersende underskrifts listene. Underskriftene er førebels ikkje bindande, det er ein indikasjon på kor stor interessa er for lokalt for å knyte seg til ved eventuell utbygging.

 

Publisert 30.04.2015
Nye satsborgarar

Ordføraren vår har delteke på statsborgarseremoni i Førde saman med nye statsborgarar. Vel 40 nye statsborgarar var påmeldt, derav tre frå Solund.

Han seier det var veldig kjekt og fint å få dele dagen saman med familiar som feira nytt statsborgarskap.

 

Publisert 24.04.2015
Trivselssol

Som ein del av IA oppfølginga og etter inspirasjon frå Solund barnehage har Helse og omsorg jobba med trivsel på arbeidsplassen.

Bilda syner stort engasjement og mange idear. Vi ynskjer Helse og omsorg lykke til med vidare arbeid.

 

Publisert 23.04.2015
Presentasjon av kommunereforma

21.04.2015 var det infomasjonsmøte på Hardbakke om kommunereforma.

Infomasjonen vart gjeven av ordførar Ole Gunnar Krakhellen, sekretær i HAFS regionråd Per Arne Tveit og administrasjonssjef Erik Askeland.

Presentasjonen kan de lese her. (PDF, 3 MB)

 

Publisert 31.03.2015

På kommunestyremøte 26.03  vart det vedteke at Solund skal søke om statlege midlar for  breibandsutbygging til Ytrøy i 2015.

Solund kan søke staten via Nkom om offentleg stønad til dette prosjektet. Offentleg stønad til slike prosjekt er eit samarbeid med statlege/fylkeskommunale og kommunale midlar.

Innbyggarane må og melde si interesse for dette, og etter påske vil kommunen sende ut underskriftslister der innbyggarane kan melde si interesse. Underskriftslistene er ikkje bindande, men det vil vere ein styrke for søknaden.
Breibandsprosjekt med offentleg stønad må ha ein kapasitet på minst 30 MB/s til abonnenten. Det gjev høve til TV, IP-telefon og Internett på same tilknyting, såkalla TriplePlay.

Det er eit krav til søknaden at prosjektet er kunngjort på heimesida til kommunen i minst ein månad.

Søknadsfristen for kommunen er 15.mai.

Spørsmål og innspel kan rettast til:

Solund kommune, post@solund.kommune.no, tlf.57786200 eller 
rådgjevar Gøsta Odeen, gosta.odeen@solund.kommune.no , tlf 90960591/57786204


 

Publisert 12.03.2015
Teikning og blomst til bokbåten 09.03.2015

Mandag 09.mars 2015 kom bokbåten Epos for siste gong til kaia på Hardbake. Som vanleg underholdt dei ungar frå Solund barnehage og dei minste klassane på skulen, og reiste til Ytrøygrend og Færøy seinare på dagen.

Publisert 27.02.2015
responsive nettsider illustrasjon

 

Publisert 05.02.2015

Folkehelseavdelinga og Flora kommune har forhandla fram ein avtale med Laudauer Nordic for bestilling av måleutstyr for radon. Med denne avtalen kan innbyggarane i Solund kommune bestille radonmålarar til ein meir gunstig pris. Fordelen med ei slik avtale er at resultata av radonmålingane vert knytta til husnummer for å danne oversikt i eit kommunalt kart. Dette er i tråd med kommunens plikt til å ha oversikt over potensielle helsefarar i kommunen.

Bestillingsskjema (web)

 

Informasjon frå folkehelseavdelinga.no

Publisert 22.01.2015
Vinter på Pollatinden

 

I samband med utarbeiding av nytt turkat i 2014, vart det rydda og merka 20 turstiar i Solund. Over ser vi eit flott bilete frå toppen av Pollatinden ein flott januardag i 2015.

Publisert 19.12.2014
Fotobok

 

Publisert 02.12.2014

Du kan no velje E-faktura som alternativ ved betaling av kommunale krav.

 

Slik går du fram:

 

Når ein ordinær faktura er betalt i din nettbank, dukkar det opp ein blå logo for E-faktura der det plar stå “Denne leverandøren tilbyr e-faktura”.

Klikk så på linken og skriv gjerne inn kva kravet gjeld.

Klikk på godta/stadfest og det heile er ordna.

 

Neste gang du får eit kommunalt krav, kjem dette rett inn i nettbanken din, i staden for i posten og på papir.

Du slepp for ettertida å taste inn kontonummer, forfallsdato og eit eviglangt kid.nr.

Du kan endre forfallsdato og sum, så det er i grunnen ingenting å tape, berre vinne!

 

Vi oppmodar alle som nyttar nettbanken til betaling av fakturaer til å benytte E-faktura.

Lukke til med endringa!

 

Publisert 01.12.2014
Ordføraren og regiondirektør for IMDi Vest Kofi Amankwah, oktober 2014, Fotograf Liv Helene Hansen.jpg

 Solund kommunestyre handsama 23.oktober k-sak 40/14 Busetjing av flyktningar i Solund perioden 2016-2019. Her gjorde Solund kommunestyre fylgjande vedtak med 9 røyster:

 

Solund kommune gjer følgjande vedtak:

 • Solund kommune tek imot 26 flyktningar i perioden 2016-2019
 • Fyrste året tek ein imot inntil 12 flyktningar, dei resterande 14 vert fordelt på dei neste tre åra.
 • Dersom bustadsituasjonen tillèt det kan prosessen framskundast og fyrste mottak av flyktningar skje på slutten av 2015.
Publisert 01.12.2014
MS Rani

 « MS RANI» går i rute mellom Bergen og Askvoll

 

Avgang frå Bergen er: Mandag, onsdag og fredag

 

KAPASITET :

Kran : 5 tonn ( frå kaia )

Kjølerom : 20 m2

Lasterom : 45 m2

Dekksareal : 100 m2

Total lastekapasitet: 150 tonn.

 

M/S RANI mob : 468 49 551.

 

For booking av last kontakt Kyst 1 mob: 940 14 192 eller vakttelefon : 913 04 056

Publisert 25.09.2014
Formannskapet vert orientert på Sulefisk

Solund formannskap fekk eit glimt av morgondagens havbruksnæring

 

Torsdag 18.september besøkte Solund formannskap oppdrettsbedrifta Sulefisk AS, eit lokaleigd oppdrettsfirma med innovasjonslyst. Michael Niesar (dagleg leiar), Øystein Espeland (styreleiar), Eivind Espeland (styremedlem) og Sveinung Kråkås frå Sulefisk orienterte formannskapet om deira drift.

 

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
 
 
Login for redigering