Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 22.07.2020
2008

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samanheng med koronatiltaka i krisepakke – fase 3 for 2020 oppretta ein ny tilskotspost øyremerkt til kommunale næringsfond. Dette er ei eingongsløyving på 75,3 mill. kroner til kommunar i Vestland fylke som er hardt råka av høg arbeidsløyse som følge av virusutbrotet. Løyvinga til Vestland fylkeskommune er 75,3 mill. kroner, og Hovudutval for næring vedtok i sak 46/2020 den 16.07.20 at Solund kommuine skulle få eit tilskot på kr. 530.594. 

Publisert 21.07.2020

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.  

Krisepakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkarane må vere registrerte i Frivilligregisteret.  
 

Søknadsfristen er 15. september.  

Publisert 14.07.2020
2009

Solund kommune har i samarbeid med Nord Solund Vel laga retningslinjer for bruk av kaia på Hersvik.
- Nordsiden av kaia er reservert skyssbåt
- Vestsida av kaia er reservert lastebåter og lossing/lasting
- Sørsida av kaia kan nyttast til fortøying inntil ei veke, le nger fortøying må ordnast andre plassar

Publisert 14.07.2020

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for sentrumsnære bustader gbnr: 26/63 på Hardbakke, jf. Plan- og bygningslova § 12-8. 

Publisert 22.06.2020

Kommunestyret i Solund kommune har i sak 015/20 lagt ned mellombels forbod mot akvakulturtiltak for eit kartfesta, geografisk område i Nord Solund, fram til vedtak av kommuneplanen sin arealdel, som er forventa i desember 2020. 

Publisert 16.06.2020

NAV Solund opnar opp att for fysiske møte etter avtale frå mandag 22.06.2020.
Det vert óg opna for "drop-in" for krisehjelp frå same dato

Meir informasjon om tidspunkt og kontaktinformasjon kan du lese her (PDF, 105 kB)

Publisert 15.06.2020

På grunn av utskifting av røyropplegget vert Idrettsbygget stengt for all bruk frå tysdag 16.06.20 og fram til skulestart i august.

Publisert 12.06.2020

Folk vert framleis smitta med koronaviruset Covid-19 i Noreg.

Samstundes er kapasiteten for testing no rimeleg god.

 

Publisert 11.06.2020

Solund Formannskap er kalla inn til møte tirsdag 16. mai kl 11.00 i Solund Grendahus.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her.

Publisert 11.06.2020

Solund kommunestyre er kalla inn til møte tirsdag 16. juni kl 12.00 i Solund Grendahus.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her