Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 
Aktuelt
Publisert 15.04.2021

Kommunehuset på Hardbakke opnar oppatt for publikum frå fredag 16.04.2021

Dei nasjonale retningslinene er no oppdatert slik at dette med heimekontor er omgjort frå ein regel til ei tilråding. Dette betyr at nokre tilsette framleis vil ha heimekontor.

Ingen bør difor møte umeldt på kommunehuset, men ha gjort avtale med aktuell sakshandsamar på førehand. Dette hindrar óg bomtur for deg.
Ta kontakt på telefon 57 78 62 00. 

Her kan du lese regjeringa si pressemelding frå 13.04.21

See the press conference here (several languages)

Publisert 14.04.2021
MS Rani går som godsrute mellom Bergen og Solund frå 2014

 Solund kommune har motteke høyringsbrevet under om det framtidige godsbåt-tilbodet, og skal samordne eit felles høyringssvar til fylkeskommunen innan 4. mai 2021. Det er viktig for kommunane med god dialog med næringsliv og innbyggjarar som brukar godsbåten i dag, og me inviterer difor både til innspelsmøte og til skriftlege innspel no i april.

 

Solund kommune og Solund næringssamskipnad inviterer difor til innspelsmøte tysdag 20. april kl 10:00 på Teams. Påmelding til  Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no

Skriftlege innspel frå private og næringsdrivande kan sendast til Solund kommune ved Trond Sæbø Skarpeteig til: post@solund.kommune.no innan 27. april 2021.

Her kan du lese høyringsbrevet frå Vestland Fylkeskommune. (PDF, 401 kB)

Publisert 13.04.2021

Solund kommune får ein del spørsmål om korleis det går med framdrifta av bruprosjektet.

Etter at Fylkestinget i Vestland gjorde endeleg vedtak i desember, har planlegginga gått for fullt, og arbeidet med å kvalitetssikre kostnadsoverslaget er no i sluttfasen. Ut frå arbeidet som er gjort så langt, er det ikkje grunnlag for å stoppe arbeidet, men dersom det blir trong for ekstraløyving, må sak om dette opp for fylkestinget i juni.

Leiar for Utbygging Nord i Vestland FK Gunnar Solbakken opplyser om at ein no arbeider med konkurransegrunnlaget for vegen, og reknar med at dette skal ut på anbod tidleg haust. Målet har vore oppstart på vegstrekningane rundt årsskiftet 21/22, og denne planen ser pr i dag ut til å halde.

Publisert 18.03.2021

Mange er uroa over smittesituasjonen nasjonalt, og Solund legekontor får for tida mange spørsmål, særleg med omsyn til reise.

Solund kommune fylgjer dei nasjonale smittevernråda, og har ikkje iverksett eigne reglar.
Du finn dei nasjonale råda på fhi sine heimesider

 

Publisert 17.03.2021

Det er i ei periode framover endringar i telefontida til legekontoret.
Du kan nå oss mellom 09 og 12 kvar dag på telefon 577 86 280.
Dette gjeld óg den lokale koronatelefonen 954 53 525.

Solund kommune har ikkje eigne karantenereglar.
For å finne reglane som gjeld for deg, sjekk FHI sine nettsider.
Du kan óg ringe den nasjonale publikumstelefonen på nr 815 55 015


Minner óg om at vi tek kontakt med deg for Covid19 vaksine, du treng ikkje å bestille time.
 

Publisert 17.03.2021

Er di bedrift særlig hardt ramma av smitteverntiltak? Og har den falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane?

Publisert 12.03.2021

Solund kommunestyre vert kalla inn til møte torsdag 18. mars 2021 kl 09.00 i Solund Grendahus.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her.

Publisert 01.03.2021

Solund Formannskap er kalla inn til møte torsdag 4. mars 2021 kl. 09.00.

Saker til handsaming i møte kan de lese her.

Publisert 26.02.2021

Den gamle måten å få nye bossposar og -sekkar hos NGIR er avslutta.

Det du no må gjere er fylgjande:

Knyt ein pose/sekk på handtaket på ein dunk (det er same kva dunk det er)
Då får du ein ny rull med posar/sekkar av same type som du har knytt fast i handtaket.
Hugs å be om nye før den gamle rullen er tom!

Du får óg få nye posar/sekkar hos gjenbruksbutikken på Hardbakke

Publisert 24.02.2021

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2021, sak 055/20 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 26. februar 2021.

Du kan lese meir og sjå listene her