Aktuelt
Publisert 13.03.2019
Klatring i Arboretet

Treng vi ein ny tursti? Eit utandørs treningssenter? Eller noko heilt anna?

No skal vi lage ny plan for kva vi skal bygge og lage av slike anlegg dei neste åra. Det skal vere kontaktmøte for lag og organisasjonar tysdag 26. mars kl. 17.00 på Skafferiet, der du blant anna får vite meir om planen. Ta deg ein tur og få deg ein matbit! Om du ikkje kan komme denne dagen, kan du sende inn innspel og merknader med frist 25. april.

Publisert 12.03.2019
Aktivitetar

Solund Frivillegsentral har i samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut og psykisk helse laga ei oversikt over aktivitetstilbod for vaksne i Solund kommune. Målet er at fleire innbyggjarar kan nytte seg av desse tilboda.

Oversikta er forma som ein enkel lita brosjyre som er lagt ut ulike stader i kommunen.
Du kan óg lese brosjyra her (PDF, 356 kB).

Publisert 11.03.2019
Oversiktsbilde Solund

Saker til handsaming i Solund formannskap sitt møte 14. mars 2019 finn de her.

Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte 14. mars 2019 kan de lese her

Publisert 28.02.2019
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2019, sak 047/18 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 1. mars 2019.
Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.
I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.

 

Skattelistene viser dei skattepliktige eigedomane sine matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), takstgrunnlaget, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp.
Skattelistene er lagde ut på Solund kommune sitt servicekontor og er vedlagt på denne nettsida (sjå under). Dei vert liggande til offentleg ettersyn i 3 veker.

 

Skattesetlane vert sendt via digital post. Dei som ikkje har tatt i bruk si digitale postkasse, får skattesetelen via ALTINN eller direkte pr. brev, om ikkje skattesetelen er lest innan 2 dagar.

Eigarrepresentanten må syte for å orientere sine medeigarar om utskriven skatt, dersom ynskjeleg.


 

Publisert 27.02.2019
Biblioteket, Frivilligsentralen, Prestekontor og møterom

Saker til handsaming i Solund Administrasjonsutval sitt møte mandag 4. mars 2019 kl 09.00  kan de lese her (PDF, 827 kB)

Solund Formannskap sitt møte startar kl 10.00, sakene kan de lese her.

Publisert 27.02.2019
Ut på tur

Dei fleste seniorar i Solund kommune er stort sett aktive og har gode kvardagar. Fysio- og ergoterapitenesta ynskjer å støtte opp om dette, og inviterer til årets Seniorkonferanse i Grendahuset på Hardbakke torsdag 11. april kl. 10.00 – 15.00.

Det vert innlegg presentert av ulike einingar og organisasjonar, med fokus på korleis ein kan vera aktiv i eiga helse og trygg eigen heim.

Meir informasjon kjem fortløpande. Hald av dagen!

Publisert 25.02.2019
Energiportalen

Mange opplever høge straumkostnader for tida. Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadane.

 

Solund kommune har ein gratis og objektiv energiportal som gir deg raskt svar på kva energitiltak som passar i din individuelle bustad.

Her får du tilgang til portalen.

NB! Portalen vil ikkje fungere ved søk på GNR/BNR før vegadresse er endelege tildelt. Du kan likevel få eit generelt estimat ved å gå på valet "Definer bolig" og så legge inn areal, byggeår og type bustad.

I portalen legg du inn adressa di og definerer storleiken på bustaden. Vidare kryssar du av for kva oppvarmingskjelder du brukar, standard på bustaden m.m. Deretter legg du inn tal personar i bustaden og dusje-/badevaner. Du får då fram oppdatert dagens forbruk for husstanden.

Du kan deretter simulere ulike energitiltak og sjå kva aktuelle tiltak du sparer mest energi og kostnader pr år på.

For kvart tiltaksområde du simulerer, vil du få opp lokale leverandørar som kan installere tiltaket.

Meir generell informasjon om energiportalen finn du her (PDF, 2 MB).

Publisert 20.02.2019
Drivøyosen

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av og høyring av planprogram for detaljregulering akvakulturlokalitet ved Drivøyosen. PlanID 20180002

Høyringsfristen er 05.04.2019

 

Sjå meir i høyringsdokumenta som du kan lese her:

 

Publisert 20.02.2019
Risholmen

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av og høyring av planprogram for detaljregulering akvakulturlokalitet ved Risholmen. PlanID 20180001.

Høyringsfristen er 05.04.2019.

Sjå meir i høyringsdokumenta som du kan lese her:

 
 

 

Publisert 11.02.2019
Aktiv på dagtid logo

Plan for aktiv på dagtid er oppdatert - les det her og ta deg ei økt i lag med oss. (PDF, 548 kB)

Fann du det du leitte etter?