Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 27.03.2020

Grunna ein teknisk feil fungerer ikkje det vanlege telefonnummeret til heimesjukepleien. Har du behov for å kontakte dei må du ringe 908 92 865

Publisert 27.03.2020

Solund kommune ber om at ein unngår all inn og utreise frå kommunen som ikkje er strengt naudsynt. Dette inkluderer besøk og andre fritidsreisar.

Solund er ein liten kommune, og har få personar i sentrale nøkkelroller. Ein har også ein stor andel eldre innbyggjarar og ein del personar som elles er i risikogruppe av andre årsaker. Eit større utbrot av koronavirus i vår kommune vil kunne få store konsekvensar og utfordre helsetenestene våre, slik at også andre som treng helsehjelp vil verte råka.

Når det gjeld fritidsbustadar visar gjeld det også eit generelt forbod for heile landet. Du kan lese meir om det her.

Publisert 24.03.2020

 FHI har sett opp råd for dei som sit i karantene.

Dette gjeld for dei som sit i heimekarantene:
- Ein skal ikkje gå på skule eller jobb.

- Ein skal ikkje oppsøke offentlege stader som butikk. Treng ein å få heimkøyrt varer kan ein kontakte Solund Frivilligsentral på 412 43 087

- Dei som bur saman kan omgåast normalt viss ingen av dei har symptom

- Ein skal ikkje ta lengre reiser innanlands eller reise utanlands. Solund kommune ber om at all reiseaktivitet som ikkje er strengt naudsynt blir utsett.

- Ein skal ikkje ta offentleg transport.

- Ein skal unngå stader der det er vanskeleg å halde avstand

- Ein kan gå tur ute, men bør unngå område med andre folk og til dømes halde seg i hagen.

Publisert 24.03.2020
Juni 2015

 Solund Formannskap vert kalla inn til møte torsdag 26.03.2020.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her.

Publisert 20.03.2020

 Kommunepsykologen har laga fylgjande råd og tips for å takle situasjonen vi er i:

Mange kjenner seg redde og urolige for tiden, og noen kjenner kanskje at de trenger noen å prate med. Psykologen er tilgjengelig på telefon hver dag og du trenger ikke ha avtale for å ringe. Telefonnummer er: 469 33 658.

Noen råd for å begrense uro og bekymring:

1.      Forsøkt å begrense tiden du bruker på å lese nyheter om korona.

Vi skal holde oss oppdatert på informasjonen fra myndighetene, men det kan være lurt å begrense tiden vi bruker på å lese nettaviser og se nyheter. Oppdaterer vi oss hvert femte minutt kan det føre til økt uro og bekymring.

2.      Oppretthold rutiner og struktur i hverdagen.

Stå opp når du pleier, spis til faste tider og forsøk å leve så normalt som mulig. Ved å opprettholde gode rutiner skapes trygghet fordi vi gjør det vi er vant med. 

3.      Bruk kroppen – det er god medisin mot det meste!

Vær fysisk aktiv, gå en tur, tren i stua, stell i hagen eller gjør husarbeid. Fysisk aktivitet reduserer angst og uro, vi får tankene over på noe annet, og vi sover også bedre om natta.

4.      Vær der for andre

Hold kontakt med familie, venner og kjente. Ring og hør hvordan det går med de du har i nettverket ditt, det er dempende for egen uro å være den trygge for andre og det er godt å dele tanker og følelser.

Og husk at selv om vi ikke vet hvor lenge dette vil vare, så vil det gå over.

Hvordan snakke med barn og unge om koronaviruset?

https://krisepsykologi.no/hva-kan-vi-se-til-barn-om-coronavirus/?fbclid=IwAR2bEgVdIrRfKaFuqpYlf0wosQ_BLut2iV2YkLIX8inSGQlGXPlDP5vyyBA

Tips til foreldre i koronakarantene:

https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/rune-flaaten-bjoerks-blogg/tips-til-foreldre-i-koronakarantene?fbclid=IwAR3FYaktmL2-rHWUhfEQplHXXlbfSLJeyPvCChoAqSzN91tUMXHAi7a37bw

Råd og tips i forbindelse med korona

https://www.nkvts.no/aktuelt/rad-og-tips-i-forbindelse-med-korona/

Mvh

Thea Tvedt

Publisert 20.03.2020

Solund kommune har fått ein del spørsmål frå uroa innbyggjarar etter at det vart kjend at personar i Solund har fått påvist korona-smitte.

Omsyn til personvern avgrensar kva informasjon som er mogleg å gje, men vi vil gjerne informere om kva som skjer når ein person vert testa for koronavirus og korleis dette vert praktisert.

 

Når det er mistanke om koronavirus og ein person vert testa, vert det straks sett i gang ei kartlegging av kven som har vore i nærkontakt med den smitta. Både den som er mistenkt smitta og andre som har vore i nærleiken, vert sett i heimekarantene til prøvesvar føreligg. Dette tek pr i dag1-2 dagar. Dersom prøven er positiv, vert dei dette gjeld kontakta og sett i karantene.

Kommunen fylgjer dei til ei kvar tid gjeldande forskrifter frå helsestyresmaktene. Vi gjer det vi kan for at innbyggjarane skal kjenne seg trygge, og dersom du ikkje vert kontakta i samband med smitteutbrot, skal du halde fram med å fylgje dei generelle råda som gjeld alle, m a å  unngå nærkontakt med andre, ha god handhygiene og avgrense opphald på plassar der fleire møtest.

Det viktigaste ein gjer er å følgje gjeldande råd om å begrense smitte.

Publisert 20.03.2020

Regjeringa innfører forbod mot å opphalde seg på fritidseigedom i anna kommune enn den ein er folkeregistrert i.

§ 5 i forskrifta om forbod er sett i verk 19.03.2020

Det gjeld unntak for dei som er i karantene fordi dei bur med ein som er bekrefta smitta av koronaviruset. Den smitta skal bli i heimkommunen, men dei som bur saman med ein som har bekrefta smitte kan opphalde seg på fritidseigedom i den perioden den smitta er i karantene. Strengt naudsynt vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skader er også tillete, men ein oppmoder om å engasjere fastbuande til å gjennomføre slikt tilsyn og vedlikehald.

 

Forskrifta er satt av regjeringa og kommunen har ikkje moglegheit til å gje dispensasjon. Brot på forskriften straffast normalt med 15.000 i bot.

Publisert 17.03.2020

I tida framover kan det vere behov for å omdisponere tilsette i kommunen til dei mest samfunnskritiske oppgåvene.

Helse og omsorgstenesta vil få eit større press på sine tenester, og ynskjer å kartleggje innbyggjarar som har formell helsekompetanse eller relevant praksis frå helse og omsorg.

Innbyggjarar med helse- og omsorgskompetanse eller relevant praksis som i dag IKKJE jobbar i helse og omsorg, ta kontakt med personalrådgjevar Yvonne Bell på e-post   eller telefon 40 44 60 27 som formidlar oversikten vidare.

 

Publisert 17.03.2020

Alle Kringom sine serviceskyss-ruter vert innstilte inntil vidare.

Innstillingane blir gjort for å avgrense spreiing av koronaviruset.

 Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side.

Kringom kjem tilbake med ny informasjon når ein veit kva tid rutene vil starte opp att.

Publisert 12.03.2020

VIKTIG INFO KRING KORONA-VIRUS:


Alle NAV-kontor har no fått pålegg om å halde stengde dører. Foreløpig vert dette fram til 15.04.2020. Alle møte og samlingar vert avlyste.

Dersom du treng hjelp med noko, har spørsmål eller treng å kome i kontakt med oss, må du gjere følgande:

  • Ring Nav-tlf: 5555 3333   eller
  • Logg inn på www.nav.no og finn «Skriv til oss» (skriv kva det gjeld, og kva kontor som skal ha meldinga).

Beklager ulempene dette medfører.

 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE KORONA-VIRUS:


All local Nav-offices is now forced to have closed doors.
The office will be closed until 15th april 2020, maybe longer.

 

If you need help with something, have questions or need to reach us, do one of the following:

  • Call Nav-phone: +47 5555 3333 or
  • Log on to www.nav.no and find «write to us/write to nav» and send us a message.