Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 26.10.2020

Skadedyr er eit tilbakevendande problem for mange, nokre år er verre enn andre. I år vert det rapportert om store mengder mus i delar av kommunen, med tilhøyrande problem med fare for smitte og skadeverk. Førebyggjande tiltak er viktig for å unngå skadedyr, og det er huseigar sitt ansvar både å førebygge, og sette i verk nødvendige tiltak. Her kan du få råd og tips om nedkjemping og førebygging, og informasjon om kor du kan finne informasjon og få hjelp.

Publisert 21.10.2020

Vaksine mot sesonginfluensa 2020-21 er komen.

Me vaksinerar risikogrupper på Grendahuset måndag 26/10 og tysdag 27/10 klokka 1000-1430 båe dagane.

Er du over 65 år eller har kronisk sjukdom, rår me til at du tek vaksine. Kronisk sjukdom kan vere hjartesjukdom, lungesjukdom, diabetes, kreft, nedsett immunforsvar eller helsesvekking av annan grunn. 

Publisert 19.10.2020

 Solund komune har fått utarbeida eit framlegg til forvaltningsplan for grågås i Solund 2020 - 2025. Det er no høyring på framlegget med høyringsfrist 10. november.

Publisert 16.10.2020

 Frå 16. oktober 2020 er det nye besøksrutinar ved Solundheimen. De kan lese dei her.

Publisert 14.10.2020

Det vert kalla inn til møte i Solund Administrasjonsutval og Solund Formannskap fredag 16. september 2020

Saker til handsaming i Solund Administrasjonsutval finn de her

Saker til handsaming i Solund Formannskap kan de lese her

Publisert 05.10.2020

 Solund kommune vil med dette invitere innbyggjarar, bedrifter, lag og organisasjonar til å komme med innspel om eventuelle behov for ruteendringar for 2021. Føremålet med årlege ruteendringar er å fange opp lokale behov for justeringar og bidra til best mogleg samanheng i kollektivtilbodet i fylket. Til dømes kan det vere betre korrespondansar eller tilpassing til lokale aktivitetstilbod.

Publisert 28.09.2020

Allemannsretten er eit gratis fellesgode som er ein del av kulturarven vår. Den gjev alle rett til å ferdast og opphalde seg i utmarka i Norge, uavhengig av tidsrom.

Publisert 24.09.2020

Solund kommune har behov for støttekontaktar/treningskontaktar for heimebuande brukarar i helse og omsorg.

Arbeidsmengda vil vere frå 2-4 timer per veke, og variere etter brukar sine behov. Søkjar må vere over 18 år og framlegge gyldig politiattest.

Ta kontakt med Avdelingssjukepleiar Siw Lambrechts på tlf 45 974 004 eller send søknad på epost til siw.lambrechts@solund.kommune.no

 

Publisert 23.09.2020

Besøkstider ved Solundheimen er kvar dag frå kl 11-13 og kl 16-18.

Fylgjande retningsliner gjeld:

Besøk må avtalast på førehand på telefon 57 78 62 50, velg avdeling for avtale.

Sjukepleier på vakt vil gjennomføre kartlegging i forkant av besøk.

Kvar einskild pasient kan berre ha besøk av 1 pårørande om gongen og besøk må foregå på pasientrom eller ute.

Besøket kan føregå innafor besøkstidene og kan dermed vare i to timar.

Munnbind er ikkje naudsynt, då sjukepleiaren si kartlegging avdekker om du kan komme på besøk.Minner óg om at det framleis er høve til å ta kontakt med dine pårørande via nettbrett. 

Publisert 10.09.2020

Hurtigladestasjonen for elbil som er sett opp ved næringsbygget på Hardbakke er no sett i drift.

Det er BKK Energitjenester AS (elektrifisering av transportsektoren) som eig og driftar stasjonen. Dei har inngått avtale med Solund Næringsbygg AS om leige av grunn.  Avtalen gjev høve til å etablere hurtigladestajonar for inntil 5 elbilar på sikt ved behov.