Aktuelt
Publisert 08.05.2018
2017-08-15 Mark Elvevåg 004

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kommunar og andre interesserte å kome med innspel til rutetilbodet som skal gjelde frå 23. juni 2019.

 

Fylkeskommunen ber om at alle innspel vert sendt via kommunane.

Solund kommune sitt formannskap vil handsama Solund sine innspel i møte 31. mai.

Dersom du har synspunkt på rutetilbodet kan du sende dine innspel til post@solund.kommune.no eller via vanleg post til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke.

Tidsfrist for innspel til Solund kommune er onsdag 23. mai.

Publisert 26.04.2018

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til etablering av anlegg for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på ny lokalitet ved Blåseberget aust for Kråkevågen i Solund.

Lokaliteten ligg innanfor eit område avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Solund kommune 2008-2020.

Planlagt årsproduksjon på lokaliteten er omlag 2500 tonn i snitt pr år.

Søknaden med tilhøyrande dokument finn du her.

Søknaden med tilhøyrande dokument er utlagd til offentleg ettersyn på kommunehuset på Hardbakke og på heimesida til kommunen, www.solund.kommune.no

 

Merknader til søknaden setjast fram skriftleg innan 25.05.2018 til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke eller på epost til post@solund.kommune.no .

Publisert 26.04.2018
Husøy kyrkje 2

 

Vi ynskjer å informere om at det i desse dagar startast naudsynt, ytre vedlikehald av kyrkjene. I fyrste omgong gjeld dette Husøy og Solund kyrkje.

 

Arbeidet er avhengig av sesong, og lyt utførast på denne tida av året. Det vil derfor vere stillas og kanskje presenning å sjå ved dei to kyrkjene, ved 17.mai, konfirmasjonstider og andre arrangement framover. Vi vonar dette ikkje er til ulempe for nokon.

 

Meir informasjon ventast å finne på internettsida www.solund.kyrkja.no etterkvart.

 

Evt. spørsmål kan rettast til kyrkjeverja på telefon 57 78 62 09, mobil 413 08 083 eller på epost kyrkjeverja@solund.kyrkja.no

Publisert 25.04.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til etablering av anlegg for produksjon av laks, aure og regnbogeaure ved Langøy i Ytre Steinsund.

Det vert søkt om løyve til inntil 1560 tonn MTB ved lokaliteten. Lokaliteten ligg innanfor område avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Solund kommune 2008-2020.

Søknaden med tilhøyrande dokument finn du her.

Søknaden med tilhøyrande dokument er utlagd til offentleg ettersyn på Kommunehuset og på heimesida til kommunen, www.solund.kommune.no.

 

Merknader skal sendast innan 20.05.2018 til :

Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke

eller på epost til post@solund.kommune.no 

 

Publisert 24.04.2018
Biblioteket og Frivillegsentralen

Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte tirsdag 24.04 kan de lese her

Publisert 12.04.2018
På Husefjellet

Kommunestyret i Solund kommune vedtok i desember i 2016 kommunal planstrategi. I denne planen stod det blant anna at det skal gjennomførast eit prosjekt for å kartlegge og verdsette områder for friluftsliv i kommunen, og no er arbeidet starta opp.

Friluftsområdekartlegginga er eit nasjonalt tiltak forankra i Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv og i Folkehelselova. Den er eit verkemiddel for å identifisere areal i kommunen som vert brukt til friluftsliv i dag. Dette bidreg til å auke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ivareta god arealplanlegging i kommunane.

Publisert 09.04.2018
Drikkevatn

No skal alle små vassforsyningssystem registrerast.
 

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld óg dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn ein på mattilsynet.no.

 

Publisert 26.03.2018
FHI

Beste forebyggende råd er god håndhygiene.

Publisert 23.03.2018
FHI

På Min helse op helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.

Fann du det du leitte etter?