Aktuelt
Publisert 16.01.2020

Det er kalla inn til møte i felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne  måndag 20. januar 2020 kl. 09.00.

Saklista kan de lese her. (PDF, 70 kB) 

Publisert 08.01.2020
2012

 Solund Kontrollutval vert kalla inn til møte onsdag 15. januar 2020.

 Saklista finn de her.

Publisert 03.01.2020

 «Helseoversikt» er  ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell. No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på ein stad.  

 

Publisert 20.12.2019

Mastene til ballnettet som var øydelagt er no fjerna. Bana kan brukast att som normalt.

Publisert 09.12.2019

 Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 12. desember kan de lese her.

Når vedtak er påført finn de desse i møteprotokollen ved å gå på Postliste på framsida - velge Møteplan og klikke på dato for det aktuelle utvalet. 

Publisert 04.12.2019

 Solund Formannskap sitt framlegg til Budsjett 2020, framlegg til økonomiplan 2020 - 2023 og framlegg til gebyr og betalingssatsar 2020 vert i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Sakene vert handsama i Solund kommunestyre 12. desember 2019

Eventuelle merknader må vere mottekne innan 10.12.2019 og kan sendast til:
Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke.

Gebyr og betalingssatsar 2020 finn du i saksnr 097/19, Budsjett 2020 m/økonomiplan finn du i saksnr 101/19 ved å nytte denne linken

 

Dokumenta ligg óg til gjennomsyn på kommunehuset på Hardbakke og hos Lambrechts Eftf på Nåra.

Publisert 25.11.2019
2009

 Likar du ei aktiv og meiningsfull fritid, ved å delta å på ulike kulturaktiviteter, friluftsliv eller andre sosiale aktivitetar? Då ventar vi på deg.

Helse og omsorgstenesta i Solund kommune  har ledige oppdrag som støtte/treningskontakt. 

Ynskjer du å prøve noko nytt, ta kontakt med  ass.avd.sykepl. Wioletta Warszewska på tlf 459 74 005, eller e-post: wioletta.warszewska@solund.kommune.no

Publisert 21.11.2019
2012

 Det vert møte i Valnemnda i Solund torsdag 28. november 2019 kl 09.00.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her. (PDF, 2 MB)

Det vert møte i Solund Formannskap etter valnemda - saker til hansaming kan de lese her

Når møteprotokollen er klar kan de lese den ved å gå på Postliste på framsida - velge Møteplan og klikke på dato for det aktuelle utvalet.

Publisert 08.11.2019

Høyringsfrist: 14. november 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert etter vedtak i formannskapsmøte 03.10.2019, lagt ut på høyring og til ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslova sin § 11-14. Planen er lagt ut på kommunen si heimeside, og i fysisk format på kommunehuset.

 

 

Publisert 30.10.2019


 Kva gjer du dersom straumen er vekke i fleire dagar eller det ikkje er vatn i springen?

Denne veka har eigenberedskap særleg merksemd over heile landet.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) står bak den årlege kampanjeveka, med mål om å auke folk sin kunnskp om eigenberedskap og få fleire til å gjere eigne førebuingar.

Du kan lese meir, finne brosjyrer og gode tips på fylkesmannen sine nettsider.