Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 19.01.2021

  Det vert møte i Solund kommunestyre torsdag 21. januar 2021 kl 09.00 om arealdelen i kommuneplanen.

Sakspapira kan de lese her

Publisert 19.01.2021
2012

Solund Kontrollutval er innkalla til møte tirsdag 26. januar 2021 kl 11.00 på Solund kommune sitt møterommet 

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 07.01.2021

Solund kommune er i gang med vaksinering.
Når sjukeheimsbebuarane er ferdig vaksinert (etter veke 2) går tilbodet ut til innbyggjarar flest - i tråd med dei nasjonale prioriteringane.

Personar som vert prioritert til vaksine vil bli oppringt frå legekontoret. Du skal ikkje sjølv ringe for tinging av time.


Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivilleg å ta.

Du bør ha bestemt deg for om du vil ta vaksina før du vert oppringt! 
 

Du finn meir informasjon om vaksina på Folkehelseinstituttet sine heimesider (sjå faktaboksen på høgre side) 

  Publisert 06.01.2021

  I tråd med nasjonale korona-retningsliner gjeldande frå 04.01.2021 vil fleire av dei tilsette på kommunehuset arbeide frå heimekontor i tida framover.

  Det vert difor særs viktig at du som innbyggjar avtalar møte med sakshandsamarar og andre i forkant slik at du slepp bomtur.

  Ta gjerne kontakt med oss på tlf 57 78 62 00 eller e-post: post@solund.kommune.no 

   

  Publisert 06.01.2021

  Kommunepsykologtenesta har gleda av å invitere alle føresette med born i alderen 2 ½ - 5 ½ år til foreldrekurset Tuning into Kids. Dette er eit program som passar for alle føresette. Du treng ikkje å streve i foreldrerolla for å ha utbytte av kurset.

  Publisert 05.01.2021

   Våren 2021 vert det gjeve tilbod om to kurs på kveldstid.

  NB! Grunna nye nasjonale korona-tiltak frå 04.01.21 er oppstart på kursa er utsett som fylgjer:

  • Nybyrjarar: Onsdagar kl 18 – oppstart 20.01.21
  • Vidarekomne: Torsdagar kl 17.30 – oppstart 21.01.21

  Det er nokre ledige plassar på kursa. Påmelding skal sendast til oystein.bolset.strand@solund.kommune.no

  NB! Du som har gått på kurs hausten 2020 og har avtalt med lærar at du vil halde fram våren 2021 treng ikkje sende ny påmelding.

  Undervisninga vert i kantina i ungdomsskulebygget (den gule skulebygningen)

  Prisen for kurset er kr 3000. Kostnad for bøker og anna undervisningsmateriell kjem i tillegg.

  Publisert 04.01.2021

  Regjeringa har frå i dag – 04.01.2021 – kome med nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset. Sjølv om det ikkje er kjent smitte i Solund per i dag er situasjonen i Norge så alvorleg og uavklart at ein også i Solund må fylgje dei nasjonale råda

  De kan lese alle tiltaka her.

  Publisert 22.12.2020

  Regjeringa har innført strengare smitteverntiltak for reisande frå Storbritannia, grunna det muterte koronaviruset som er oppdaga der.

  Hald deg oppdatert på regjeringa sine nettsider

  Publisert 18.12.2020

  Jan Terje Brügger er ny politikontakt for Solund. Politikontakten skal vere eit bindeledd mellom politiet og kommunen, og Jan Terje vil ha eit særskild ansvar for det førebyggande arbeidet.  Han ynskjer  å ha eit tett samarbeid både med skule, barnehage, helsetenester og beredskap, og med frivillige lag og organisasjonar og næringsliv.

  Politikontakten deltek óg saman med lensmannen på jamnlege politiråd med kommunen. Her blir aktuelle tema som gjeld politiet sitt arbeid i Solund drøfta, og førebyggjande arbeid står alltid på saklista.

  Politiet har ikkje lengre eigne kontor i Solund, men vil likevel vere tilstades i kommunen med jamne mellomrom. Den nye politikontakten er allereie godt i gang med å gjere seg kjend i Solund.
  Han vil gjerne vere ein ressurs for lokalsamfunnet vårt og tek gjerne i mot innspel til tema og aktuelle saker som vi i fellesskap kan arbeide for. Det skal vere låg terskel for å ta kontakt.

  Du når Jan Terje Brügger på telefon 990 89 149 eller epost jan-terje.brugger@politiet.no

   

  Publisert 17.12.2020

  Fylkestinget stadfesta 16. desember at arbeidet med prosjektet Ytre Steinsund bru i Solund kan starte opp i 2021, finansiert med ferjeavløysingsmidlar. 

  Ordføraren vår Gunn Åmdal Mongstad er óg medlem i fylkestinget og hadde fylgjande innlegg i møtet:

  Øyfolk er vane med å vente.. dei ventar på ferja, på båten som er forseinka, på varer og tenester frå fastlandet,  på skuleungdom som skal heim til jul og av og til ventar dei på politiet