Aktuelt
Publisert 25.02.2020

I medhald av eigedomsskattelova § 3 pkt. g, er det i Solund kommune innført eigedomsskatt på alle «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom».


Skatten for år 2020 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 28.2.2020 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.
 

Publisert 30.01.2020

 

Lokaliteten ligg i Tollesundet i Solund kommune.

Hydra Salmon Company AS søkjer om etablering av semilukka tank for produksjon av laks basert på utviklingskonsesjonar i eksisterande akvakulturområde. For lokaliteten søkjast det om ein MTB på 3120.  

Søknaden med tilhøyrande dokument er tilgjengeleg på Solund Kommune sine nettsider. Søknaden med tilhøyrande dokument er også lagt ut og tilgjengeleg på Solund kommunehus.

Merknader til søknaden må framsetjast skriftleg innen 29.2.2020 og sendast til  Solund Kommune, Hardbakke 26,  6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no.

Publisert 20.02.2020

  Solund Formannskap vert innkalla til ekstra oppsett møte tirsdag 25. februar kl 18.00.

Sakspapira kan de lese her.

Publisert 11.02.2020

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagen er 1.mars.
Du søkjer ved å logge deg inn her

Alle barn som fyller 1 år seinast 31.august, har rett på barnehageplass frå august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november, har rett på plass innan utgangen av månaden dei fyller 1 år.

Dei som vert tildelt plass ved Solund  barnehage har denne til den vert sagt opp eller til barnet går ut av barnehagen.

Kan du ha rett på redusert betaling - sjå reglane for dette her

Dersom du treng hjelp til å søke kan du ta kontakt med styrar Anne Brith Tangenes på telefon 577 86 238 eller på e-post: Anne.Brith.Tangenes@solund.kommune.no

Publisert 03.02.2020
2012

 Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte torsdag 6. februar kan de lese her

Publisert 22.01.2020

 Ung Kultur Møtes vert arrangert 13. mars 2020 kl 18.00.

Frist for påmelding er 8. mars kl. 23.59, link til påmelding finn du her

Dette kan du delta med:

Song, Anna på scene, Cosplay, Dans, Dataspel, Film, Litteratur, Musikk, Utstilling, Arrangør, Media og Konferansier

Publisert 16.01.2020

Det er kalla inn til møte i felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne  måndag 20. januar 2020 kl. 09.00.

Saklista kan de lese her. (PDF, 70 kB) 

Publisert 08.01.2020
2012

 Solund Kontrollutval vert kalla inn til møte onsdag 15. januar 2020.

 Saklista finn de her.

Publisert 03.01.2020

 «Helseoversikt» er  ein ny norsk og gratis app som er utvikla i tett samarbeid med helsepersonell. No kan gravide og småbarnsforeldre få trygge svar samla på ein stad.