Søk tilskot frå fritidsfondet eller arrangement for sosial utjamning

Alle barn og unge har rett til å delta i leik, fritidsaktivitetar og kulturliv. Fritidsfondet bidreg til at fleire får delta. Dersom ein har utfordringar med økonomien, har ein mogelegheit til å nytte denne ordninga. Retningslinene er no revidert. 

Frå Fritidsfondet kan du årleg søkje om å få dekka ulike utgifter til:

  • Medlemskontingent 
  • Trenings- og aktivitetsavgift 
  • Kulturskuleavgift 
  • Lisensar
  • Eigenandel for turar, treningsleirar, deltaking på stemne og cupar 
  • m.m.

Fondet er til for barn og unge mellom 5 og t.o.m. 19 år. Og for lag og organisasjonar som har lyst å ha arrangement for sosial utjamning for aldersgruppa, eller søkje for andre.

Ein kan søke fleire gonger i løpet av året.
Etter revisjonen kan det søkjast om opptil kroner 5000,- pr år pr born, og kroner 5000,- pr år for lag og organisasjonar.
Det er ingen søknadsfrist.

Du søkjer helst via enkelt nettskjema som du finn nedanfor her. Evt. kan du sende e-post til irene.vaulen@solund.kommune.no, eller ringe 41243087. Søknaden din vert handsama konfidensielt.

Før du søkjer må du lese retningslinene som er utarbeida for fondet

Du finn retningslinene på informasjonssida om ordninga (lenke). 

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet