Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 
Folkehelse

Folkehelse

Kven arbeider eigentleg med folkehelse? Kommunen, eller du og eg?

Kommunen sitt folkehelseråd er ein aktiv bidragsytar i folkehelsearbeidet. Helsevesenet syter for ca 10% av folkehelsearbeidet, men 90% er det du og eg, og alle andre sektorar som står for.

For det blir eit betre liv av kaffikoppen med naboen. Basaren og andre møtepunkt. Av merking av turstiar på berg og fjell. Gratisplassar på fritidsleirar for dei som ikkje har råd. Tryggare vegar med gatelys. Av tidleg språkopplæring. For å nemne noko.
 

Folkehelse på individnivå

Gjennom livet er det små og større tiltak vi alle kan gjere, for å ha eit godt og langt liv med så god helse og funksjon som mogeleg. Her, og på Facebooksida "Folkehelse i Solund", vil vi fortløpande publisere informasjon som kan bidra til dette. Informasjonen vil gjerne variere med når på året den er mest aktuell.

Mest informasjon får du på ved å følgje Facebooksida.

 

Folkehelse på systemnivå

God folkehelse vert og til via planverket, både lokalt, regionalt og nasjonalt, av di dette skal sikre alle mest mogeleg like mogelegheiter. Kommunens planar skal imøtekome utfordringar og bygge vidare på suksessar som er beskrive i vår eigen folkehelseoversikt. Denne reviderast kvart 4. år, men er ei levande oversikt som oppdaterast jamleg. Du kan fylgje med på helsetilstanden i befolkninga vår gjennom lenkjene på høgre side, og kome med innspel.

 

Folkehelsekoordinator

Sida vert redigert av folkehelsekoordinator Mona Hjønnevåg.

Arbeidstid: Torsdag og fredag.

 


 

Publisert 22.01.2020

Solund kommune har arrangert det andre kurset i rekkja av tre kurs, som har fokus på dei små kvardagstiltaka som kan gi store helsegevinstar. Kurset var sponsa av fylkeskommunen sine folkehelsemidlar.

 På kurset 13. september i 2019 gav Kari Einen (fysioterapeut), Norene Grytten (klinisk ernæringsfysiolog) og Sirpa Markkanen (kognitiv terapeut) oss gode råd for kvardagen.

 Fekk du ikkje med deg foredraga  kan du lese dei her.   

Publisert 21.12.2018

Statistisk lever vi litt lengre no enn før. Dermed er det ekstra viktig å halde kroppen friskast mogeleg og i god form heile livet. Det kan du få starthjelp til her. Hovudpremien av trim er betre helse, men vi gir vekk aktivitetsarmband, øyretelefonar m.m., dersom du treng litt motivasjon til å kome i gang.

 

 

Publisert 26.07.2018

Folkehelseinstituttet har laga ein artikkel som inneheld nyttig kunnskep om vanlege søtstoff som er i bruk.

Informasjonen er særleg nyttig for dei som nyttar desse dagleg og er interessert i vektregulering.

Les artikkelen her.

Publisert 22.09.2017

Helsedirektoratet ynskte i år å heidre eldsjeler, tilsette eller andre i landet, som la ein særskild innsats i å aktivisere folk flest. Dette har m.a. Anne Kristine Dyrdal og Hilde Marit Nikolaisen Trovåg i Solund klart.

I anledning Solunddagane 26. august i år, mottok båe kvar sin Dine30-gullmedalje frå Helsedirektoratet, overrekt av ordførar Gunn Åmdal Mongstad. Hilde Marit var vekkreist for anledninga, for å vise sitt store engasjement for fysisk aktivitet som deltakar på Birkebeineren.

 

Publisert 04.05.2017

Valet om vi skal starte med gode helsevanar starter ikkje i morgon. Det startar kvar dag. Kvar dag vi dreg på jobb eller står opp og møter dagen på anna vis, når vi handlar i butikken og når vi møter andre m.v. Det er desse kvardagsvala som er med på å bestemme helsa vår.

Med støtte frå Gjensidigestiftinga arrangerte derfor kommunen ved Folkehelsekoordinator og Frivillegsentralen kurset «Små grep – store helsegevinstar» i lag med idrettslaga.

Rundt 30 deltakarar møtte på kurset 29.3.2017, og fekk både sunn mat, kunnskap og trim. Målet og temaet var korleis ein kan få gode vanar rundt aktivitet og kosthald inn i kvardagen, med små grep og store helsegevinstar.  

Her kan du sjå gjennom kursinnhaldet, som er basert på Helsedirektoratets råd og anbefalingar. Brosjyrar og personleg aktivitetsdagbok kan hentast hjå folkehelsekoordinator.
 

Aktivitet og motivasjon

Visste du at dei fleste vaksne trimmar eigenmosjon, slik som turgåing, fjelltrim og liknande? Trim treng ikkje skje på fotballbana eller som sliten på kveldstid. Du kan like gjerne sykle dine anbefalte 30 minutter til og frå jobb, ta ein tur og sjå på været eller ta pausetrim frå kontorstolen.  

 

Kosthald

Visste du at salt er ein av vår tids største helsetrugslar, men at det er lett å lukkast med å minske inntaket ved å gjere det gradvis? Og at eit godt kosthald ikkje berre minskar risikoen for fysisk uhelse, men og har god påverknad og på den psykiske helsa?

 

 

Publisert 28.10.2015

Visste du at…

… vinteren er høgsesong for omgangssjuke på grunn av norovirusinfeksjonar

… norovirus er svært smittsamt. Dei viktigaste førebyggjande tiltaka er grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene.

… det er aller viktigast å forebygge uttørking frå du vert sjuk til du er frisk

... mageinfeksjonen sit i øvre mage/tarm-område, med meir kvalme og oppkast enn diare, og går fort over

 

Publisert 01.06.2015

Visste du at…

… både flått og borreliabakterien fins i Solund?

…sjansen for å få den flåttbårne bakteriesjukdommen borreliose er liten, om du fjernar flåtten innan eitt døgn etter at den har bitt seg fast?

… flåttsesongen varer frå mars/april til november?

Folkehelsekoordinator
  • Tlf: 57 78 62 09
  • Mob:
  • E-post: