Kommunal planstrategi

Det er sett i gang arbeid med revisjon av planstrategien. Det er lagt opp til at strategien skal vedtakast i juni, men dette avheng av framdrifta for prosessen.  

Kommunal planstrategi er ikkje ein plantype, men eit verktøy for politisk prioritering av planoppgåver. Dette gjer ein ved å drøfte kva tema/ saker som skal prioriterast og dermed avgjere om det skal lagast planar for desse temaa, eller om eksisterande planar skal reviderast for å ta opp i seg det som er nytt sidan førre revisjon. 

Planstrategien skisserer sentrale utviklingstrekk og utfordringar, erfaringar med gjeldande planar, avklarar behov for revisjon av kommuneplanen, status på planoppgåver og vurdering av planbehovet i inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien vert revidert i starten av kvar valperiode. 

Artikkelliste

Anne Kristine Dyrdal
Rådgjevar
Samfunns- og næringsutvikling
Epost
Telefon 57 78 62 08