Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ikkje ein plantype, men eit verktøy for politisk prioritering av planoppgåver. Planstrategien er retningsgjevande for kommunen si planlegging og har ingen direkte rettsverknad for kommunen sine innbyggjarar.

Planstrategien skisserer sentrale utviklingstrekk og utfordringar, erfaringar med gjeldande planar, avklare behov for revisjon av kommuneplanen, status på planoppgåver og vurdering av planbevhoet i inneverande kommunestyreperiode. Planstrategien vert revidert i starten av kvar valperiode. 

Anne Kristine Dyrdal
Rådgjevar
Samfunns- og næringsutvikling
Epost
Telefon 57 78 62 08