Kommunepsykologtenesta

Kommunepsykologtenesta rettar seg mot vaksne, born og unge med psykiske vanskar, som har behov for kortvarig psykisk helsehjelp (1-5 timar).

Tenesta vil vidare ha fokus på å gje psykisk helsehjelp til barn og unge som er i risiko for å utvikle psykiske lidingar, til dømes ved reaksjonar på kriser eller belastningar. 

Kommunepsykologen skal vere eit lågterskeltilbod med fokus på førebygging og meistring. Psykologen har teieplikt.

Kommunepsykologen er også tilgjengelig for tilsette i barnehage, skule eller helseteneste som ynskjer kompetanseheving eller innspel på pedagogiske opplegg knytt til psykisk helse.

Psykologen snakkar norsk, engelsk og tysk.

Slik kjem du i kontakt med kommunepsykologen

  • Du sjølv, lege, helsesjukepleiar, tilsette i barnehage og skule eller andre kan ringe på telefon 469 33 658
  • Du sjølv, lege, helsesjukepleiar, tilsette i barnehage og skule eller andre kan fylle ut tilvisingsskjema og sende det til: Kommunepsykologtenesta, Taklegarden 1, 6924 Hardbakke

Tilvisingsskjema for barn og unge under 16 år (PDF, 355 kB)

Tilvisingsskjema for personar over 16 år (PDF, 356 kB)

Born og unge må ha samtykke frå begge foreldra/føresette for tilvising.

Tenesta kan kontaktast kva tid som helst i arbeidstida, og tilbodet er gratis

 

Saksgang og klage

Dersom det kan vere aktuelt med eit tilbod, får du får fyst éin vurderingssamtale for å vurdere kva som er rett tilbod. Dersom vidare oppfølging hjå psykolog er rett, vert du beden om å ta ei somatisk undersøking av lege før vidare oppfølging vert gitt. Dette er ikkje nødvendig dersom tilvising kjem frå lege og somatisk undersøking er gjort før vurderingssamtalen.

Dersom du ikkje får tilbod og er ueinig i avgjerda eller ikkje er fornøyd med tilbodet du har fått, har du rett til å klage.

 

Avgrensing

  • Utgreiing av lærevanskar eller tilpassing i barnehage og skule skal til PPT, Pedagogisk Psykologisk Teneste.
  • Personar som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetenester skal tilvisast BUP (barn) eller DPS (vaksne) for oppfølging.
  • Akutte psykiske lidingar og helseproblem blir ikkje handtert av kommunepsykologen, men av fastlege/legevakt

Lovverk:

Pasient- og brukarrettigheitslova

Helse- og omsorgstenestelova

Helsepersonellova

Forvaltningslova

Marit Andersen Nesse
Leiar helse og omsorg
Epost
Mobil 41 29 11 39