Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Kommunepsykologtenesta

Om kommunepsykologtenesta

Kommunepsykologen er ein del av kommunen si førebyggande og behandlande helseteneste. Gjennom tidleg inngripen ynskjer kommunen å førebygga at psykiske lidingar veks seg store. Målet for kommunepsykologen er å tilby tidleg hjelp for å unngå at vanskane blir større. Den primære arbeidsoppgåva til kommunepsykologen er å gi samtalar og oppfølging til barn, ungdom, familiar og vaksne med psykiske helseplager eller ved mistanke om dette.

Kva kan kommunepsykologen hjelpa med?

Tenesta rettar seg mot vaksne, barn og unge med psykiske vanskar, som har behov for kortvarig psykisk helsehjelp. Tilbodet omfattar individuell samtaleterapi, familiesamtalar og foreldrerettleiining.

Tenesta vil vidare ha fokus på å gje psykisk helsehjelp til barn og unge som er i risiko for å utvikle psykiske lidingar, til dømes ved reaksjonar på kriser eller belastningar. Kommunepsykologen skal vere eit lågterskeltilbod med fokus på førebygging og meistring.

Kommunepsykologen tilviser vidare dersom det vert avdekte behov for utgreiing eller spesialisert behandling.Kommunepsykologen tilbyr òg rettleiing til foreldre og pårørande.

Psykologtilbod til barn og unge
Psykologen tilbyr samtalar for barn og ungdom med milde til moderate psykiske vanskar som til dømes angst/bekymringar, depresjon, låg sjølvkjensle og samspelvanskar. For barn inneber det i stor grad samtalar og samarbeid med deg som forelder. Psykologen samarbeider med andre når det er aktuelt, det kan vere helsesjukepleiarar, PPT, BUP eller andre.

Psykologtilbod til vaksne
Tilbodet eignar seg for menneske som har milde til moderate psykiske plager som til dømes angst/bekymringar, depresjon, relasjonsvanskar eller anna og som ikkje allereie har eit behandlingstilbod.

 

Avgrensing:

  • Utgreiing av lærevanskar eller tilpassing i barnehage og skule skal til PPT, Pedagogisk Psykologisk Teneste.
  • Personar som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetenester skal tilvisast BUP (barn) eller DPS (vaksne) for oppfølging.
  • Akutte psykiske lidelser og helseproblem blir ikkje handtert av kommunepsykologen, men av fastlege/legevakt


Kontakt:

For å komme i kontakt med kommunepsykologen treng du tilvising frå fastlege. Dette er mellom anna for å få utført nødvendige somatiske vurderingar.

Barn/unge under 16 år må ha samtykke frå foreldre for tilvising.

Tenesta har eit korttidsfokus (1-5 timar). Inntil fem timar er ei gratis teneste frå kommunen og ved behov for vidare oppfølging betaler du eigenandel frå og med sjette behandlingstime.

Psykogen held til i 1.etasje på Solundheimen.

Psykologen har teieplikt.

 

Thea Tvedt

Kommunepsykolog i Solund kommune

Tlf. 469 33 658

E-post: thea.tvedt@solund.kommune.no