Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Kommunepsykologtenesta

Kommunepsykologen er for tida i permisjon, og kjem tilbake omtrent medio mars 2022. Dersom du ønskjer nokon å prate med, kan du kontakte fastlegen din. Gjeld det born og ungdom under 20 år, kan de også kontakte helsesjukepleiar.
Det fins mykje god hjelp å få andre plassar også, til dømes over internett.

Her kan du finne ei oversikt over psykologens anbefalingar. (PDF, 468 kB)  

Her ligg tips til barn og vaksne i alle aldrar, og med ei rekke ulike problemstillingar.

Om kommunepsykologtenesta

Kommunepsykologen er ein del av kommunen si førebyggande og behandlande helseteneste, og held til på Solund Helsetun. Gjennom tidleg inngripen ynskjer kommunen å førebygge at psykiske lidingar veks seg store. Målet for kommunepsykologen er å tilby tidleg hjelp for å unngå at vanskane blir større. Arbeidsoppgåvene til kommunepsykologen er å gje samtalar og oppfølging til barn, ungdom, familiar og vaksne med psykiske helseplager eller ved mistanke om dette, samt å samarbeide med andre instansar som lege, helsesjukepleiar, skule og barnehage.


Kva kan kommunepsykologen hjelpe med?

Tenesta rettar seg mot vaksne, born og unge med psykiske vanskar, som har behov for kortvarig psykisk helsehjelp. Tilbodet omfattar individuell samtaleterapi, parterapi, familiesamtalar, foreldrerettleiing og rettleiing til pårørande i 1 - 5 samtalar.

Tenesta vil vidare ha fokus på å gje psykisk helsehjelp til barn og unge som er i risiko for å utvikle psykiske lidingar, til dømes ved reaksjonar på kriser eller belastningar. Kommunepsykologen skal vere eit lågterskeltilbod med fokus på førebygging og meistring.

Kommunepsykologen er også tilgjengelig for tilsette i barnehage, skule eller helseteneste som ynskjer kompetanseheving eller innspel på pedagogiske opplegg knytt til psykisk helse.
 

Psykologtilbod til barn og unge

Psykologen tilbyr samtalar for born og ungdom med milde til moderate psykiske vanskar som til dømes angst/bekymringar, depresjon, låg sjølvkjensle, reaksjon på skremmande opplevingar og samspelvanskar. For barn inneber det i stor grad samtalar og samarbeid med dykk som føresette. I direkte arbeid med born vert ofte teikning, plastelina eller leikefigurar nytta. Psykologen samarbeider med andre når det er aktuelt og føresette ynsker. Dette kan vere helsesjukepleiarar, PPT, BUP, skule, barnehage eller andre. Her finn du meir informasjon om tenesta til born og unge. (PDF, 273 kB)


Psykologtilbod til vaksne

Tilbodet eignar seg for menneske som har milde til moderate psykiske plager som til dømes angst/bekymringar, depresjon, relasjonsvanskar eller anna og som ikkje allereie har eit behandlingstilbod.
 

Avgrensing

  • Utgreiing av lærevanskar eller tilpassing i barnehage og skule skal til PPT, Pedagogisk Psykologisk Teneste.
  • Personar som har krav på hjelp etter lov om spesialisthelsetenester skal tilvisast BUP (barn) eller DPS (vaksne) for oppfølging.
  • Akutte psykiske lidingar og helseproblem blir ikkje handtert av kommunepsykologen, men av fastlege/legevakt

 


Kontakt:

For å komme i kontakt med kommunepsykologen kan du, lege, helsesjukepleiar, barnehagetilsette, skuletilsette eller andre ringe eller bruke tilvisingsskjema:

Skjema for barn og unge under 16 år. (PDF, 355 kB)

Skjema for personar over 16 år. (PDF, 356 kB)

Dersom det kan vere aktuelt med eit tilbod, får du får fyst éin vurderingssamtale for å vurdere kva som er rett tilbod. Dersom vidare oppfølging hjå psykolog er rett, ber eg om at klienten får ei somatisk undersøking av lege før vidare oppfølging vert gitt. Dette er ikkje nødvendig dersom tilvising kjem frå lege og somatisk undersøking er gjort før vurderingssamtalen.

Barn/unge under 16 år må ha samtykke frå begge foreldre/føresette for tilvising.

Tenesta har eit korttidsfokus (1-5 timar). Tenesta er gratis.

Psykologen har teieplikt.

Psykologen snakkar norsk, engelsk og tysk.

 

Ingrid Grønnæss

Kommunepsykolog i Solund kommune

Tlf. 469 33 658

E-post: ingrid.hildisch.gronnaess@solund.kommune.no