Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må bu i kommunen for å kunne søkje, og søknaden må være skriftleg. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring, og eit passfoto må leggjast ved søknaden. Søknader vert handsama fortløpande.

 

Søknad om parkeringskort skal sendast:

Solund kommune
Servicekontoret v/Randi Storøy
Hardbakke 26
6924 Hardbakke