Kommunedelplanar, temaplanar og strategiar

Kommunedelplanar, temaplanar og strategiar er ulike verktøy som kommunen brukar i planlegging for å løyse oppgåvene som politikarane har avgjort skal løysast. 

Der det ikkje er utarbeida eigen plan eller strategi, er det samfunnsdelen i kommuneplanen som gjeld.

Kommundelplanar

Kommundeleplanar er planar som er underlagt prosessar som er bestemt i § 11 i plan- og bygningslova. Desse planane er juridisk bindande. 

Plan og bygningslova

Solund kommune sine gjeldande kommunedelplanar:

Temaplanar

Temaplanar er ikkje styrt av plan og bygningslova, og desse planane er friare i gjennomføring av planprosessen. Desse planane er ikkje juridisk bindande. 

Solund kommune sine gjeldande temaplanar:

 

Strategiar

Strategiar skal gje ein retning for arbeidet med eit tema. Den skal sikre medverknad, forankring, framdrift og system i arbeidet. Ein strategi følgjer ikkje plan og bygningslova i prosessen, og er ikkje juridisk bindande. Ein strategi er vanlegvis kort og enkel i utforming. 

Solund kommune sine gjeldande strategiar: