Kunngjering eigedomsskattelister 2024

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2024, sak 061/23 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 28. februar 2024.

Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.

I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Om skattelistene

Skattelistene viser dei skattepliktige eigedomane sine matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), takstgrunnlaget, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp. Skattelistene er lagde ut på Solund kommune sitt servicekontor og her på Solund kommune si nettside. 

Her finn du skattelister for 2024 etter fomuesgrunnlag (PDF, 437 kB)

Her finn du skattelister for 2024 etter alminneleg taksering (PDF, 339 kB)

Her finn du fritaksliste 2024 (PDF, 217 kB)


Om skattesetlane

Skattesetlane vert sendt via digital post. Dei som ikkje har tatt i bruk si digitale postkasse, får skattesetelen via Altinn. Om ikkje skattesetelen er lest i Altinn innan 2 dagar kjem dei som vanleg post. Eigarrepresentanten må syte for å orientere sine medeigarar om utskriven skatt, dersom ynskjeleg.

Faktura

Faktura vert skriven ut 2 gonger i året; - i juni og desember. Fakturaen vert sendt til eigarrepresentanten eller til rekningsmottakaren der dette er meldt inn særskilt. Vi ynskjer at flest mogleg nyttar e-faktura som betalingsmåte. Det er rimelegast for både skatteytar og kommune.

Skatt under kr. 300,- vert ikkje kravt inn.

Klage

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, så sant det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

MERK! Skattetaten er rette klageinstans for alle bustadeigedomar der skatteetaten sin bustadsverdi (formuesgrunnlag) er lagt til grunn for utrekna skattetakst. Du melder sjølv inn endring på skatteetaten si nettside.

Her finn du lenkje til skatteetaten si nettside for endring av formuesgrunnlag på bustaden din. 

Hugs å legge ved dokumentasjon

For andre spørsmål og klager skal eigedomsskattekontoret i Solund kommune kontaktast.

Alle klager må vera skriftlege og påstandar må vera godt dokumentert. Om du meiner noko er feil, så er det størst sjanse for medhald i ei klage på takstnivået, om klaga er godt dokumentert og aller helst vedlagt ein alternativ takst, og då av nyare dato.

Klagefristen er 6 veker rekna frå 28.februar – det vil seie at klaga må vera datert seinast 10.04.2024.

Kontaktinformasjon 

For spørsmål angåande takst etter Skatteetaten sine formuesgrunnlag/bustadverdiar, kontakt Skatteetaten

Telefon: 800 80 000

Postadresse:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønnland
0134 Oslo

For andre spørsmål, kontakt eigedomsskattekontoret i Solund

Telefon: 57 78 62 00

E-post: post@solund.kommune.no

Postadresse
Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke

Du finn meir informasjon og skatt på eigedom og bustad på skatteetaten si nettside