Fyrstegongsetablerar bustad

Skal du etablere deg med din fyrste bustad i Solund?

Då kan du, på visse vilkår, få kr 50.000 i støtte frå Solund kommune. 

Solund kommunestyre har vedteke fylgjande retningsliner for tilskotsordninga for fyrstegongs bustadetablerarar.

 • Tilskotet kan berre gjevast til fyrstegongs bustadetablering i Solund.
 • Mottakar av tilskotet må vere folkeregistrert på bustadadressa ved tidspunktet for utbetaling
 • Søkjar, eller ein av partane i eit partilhøve, må vere under 40 år.
 • Tilskotet kan tildelast til følgjande føremål:
  • Oppføring av ny bustad
  • Kjøp eller arv av eksisterande bustad
 • Krav til utbetaling:
  • Ved nybygg skal det føreligge ferdigmelding
  • Ved kjøp eller arv av eksisterande bustad skal skøyte vere tingslyst
 • Tidsfrist for å søkje om tilskotet er 2 år frå godkjend ferdigstilling av nybygg eller tinglyst skøyte ved kjøp eller arv.
 • Tildeling av tilskotet er lagt til Solund formannskap.

 

Her finn du digitalt søknadsskjema for tilskotet

Amund Fuglebakk Aglen
Stabsleiar
Stab
Epost
Telefon 57 78 62 14
Mobil 40 49 29 08