Lokalt transporttilbod for ungdom (LTU)

Ordninga med lokalt transporttilbod for ungdom har som målsetjing å gje ungdom høve til å delta på fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveldstid.

Vestland fylkeskommune tildeler midlar til kommunane etter søknad.

Målgruppe

Målgruppa er fastbuande ungdom mellom 13 og 19 år, men yngre/eldre kan nytte transporttilbodet dersom det er plass.

Type arrangement

Ungdomsrelaterte arrangement som er rusfrie

 • dansearrangement i og utanfor kommunen
 • ungdomsklubb
 • kino/teater
 • idrett/trening


Tildeling av midlar til transport som må handsamast av Solund Ungdomsråd

Kultur- og idrettsarrangement utanfor kommunan
Til dømes: 

 • Vossatur for ungdomsskulen
 • Konkurransespeling for skulemusikken
 • Annet

Søknaden må komme i forkant av arrangementet.

Billettprisar

 • Kr 20,- pr vei til ulike arrangement i kommunen
 • Kr 50,- pr vei til arrangement utanfor kommunen
   

Minimum antal deltakarar

 • taxi
 • båt 3 stk
 • båt utanfor kommunen 5 stk
   

Type transport

 • taxi
 • båtskyss
 • buss

Avtale og orientering til sjåførar.

Organisering

Ungdommar bestiller sjølve, og tek kontakt med taxi. De opplyser ved bestilling at de ynskjer å nytta dykk av LTU i Solund. De må oppgje kor mange de er og kva reisa skal nyttast til. Går det buss i same tidsrom kan ein ikkje nytte dette tilbodet. Taxi må bestillast dagen før innan kl. 21:00.
Solund taxi: +47 481 44 494

Om eit anna taxi selskap kjem til Solund vil reglane bli endra for at alle taxiselskapane i Solund skal kunne bli brukt.

Ein i ungdomsrådet vert vald kvart år som ansvarleg for bestilling/påmelding av båttransport. -Beskjed til sekretær som har oversikt over økonomien.

Kontaktperson:

Isak Gjerland Høyesen tlf: 90 47 89 01

Monica Thune tlf: 98 44 40 28

 

Retningslinene er vedtekne i Solund Ungdomsråd 26.11.2018.

Monica Thune
Ungdomskoordinator
Samfunn og næringsutvikling
Epost
Mobil 98 44 40 28
Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35