Solund Formannskap 2019 - 2023

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Formannskapet vert valt som høvestalsval.

Formannskapet skal som minimum handsame økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. 

Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

Les meir om dette i offentleglova

Møteplan 2023 - Solund Formannskap

  • 9. februar
  • 23. mars
  • 11. mai
  • 25. mai
  • 28. september
  • 9. november
  • 23. november

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplanen, i samråd med formannskapet.

Solund Formannskap 2019 - 2023

Solund Formannskap 2019 - 2023
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Anne Marie Gåsvær Senterpartiet
Øyvind Losnegård Senterpartiet
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Kenneth Sæbø Høgre