Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ i kommunar og fylkeskommunar som skal sikre brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld desse gruppene

Alle saker som gjeld eldre og/eller menneske med nedsett funksjonsevne skal leggast fram for rådet. Rådet kan óg ta opp saker på eige initiativ.

Medlemmane i fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne vert valde av kommunestyret. Fleirtalet av medlemmane skal vere over 60 år på valtidspunktet.

 

Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2023 - 2027

Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 2023 - 2027
Representantar Funksjon Vararepresentantar
Synnøve Solhaugen Engen Leiar 1. Anna Krakhellen
Hilmar Blomkvist Nestleiar 2. Arne Osland
Sigurd Johan Eide
Sølvi Songstad Waage
Anne Marie Gåsvær
Amund Fuglebakk Aglen
Stabsleiar
Stab
Epost
Telefon 57 78 62 14
Mobil 40 49 29 08