Arbeidsmiljøutvalet i Solund kommune

Arbeidsmiljøutval (AMU) er eit samarbeidsutval  og har som hensikt  å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass.

I  AMU sit det representantar frå både arbeidsgjevar og arbeidstakarar.  AMU deltek i planlegging og organisering av helse, miljø og tryggleik (HMT)-arbeidet.

AMU er regulert i Arbeidsmiljølova kapittel 7.  Alle tilsette kan sende inn saker til AMU.

Solund arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år.

Medlemmar AMU

Medlemmar AMU
Representant for Medlem Funksjon Varamedlem
Arbeidsgjevarsida Jens-Eivind Kobbeltvedt Leiar Amund F Aglen
Marit Andersen Nesse Nestleiar Gunnlaug Olsvoll Røed
Kjartan Nyhammer
Arbeidstakarsida Anne Kari Reigstad Hovudverneombod
Marit Utvær Tone Hjønnevåg Avløyp
Ingvar Mårstig
Bedriftshelsetenesta Solrunn F Senneset

Møteplan 2024

Det er sett opp fylgjande møtedatoar i 2024

 • 18. mars
 • 10. juni
 • 23. september
 • 9. desember  

 

Årshjul AMU.

Februar/mars

 • Godkjenne årsrapport AMU
 • Val av leiar og nestleiar
 • Gjennomgang av årsrapport frå BHT (bedriftshelsetenesta)
 • Godkjenne IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Sjukefråværsrapport
 • Generell HMS
 • Avviksrapport


Mai/juni

 • Personalhandboka - tiltak under fysisk og psykisk arbeidsmiljø og fagleg kvalitet
 • Trafikksikker kommune
 • Generell HMS
 • Avviksrapport


September

 • Status IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Overordna ROS
 • Sjukefråværsstatistikk
 • Generell HMS
 • Avviksrapport


November

 • Evaluere handlingsplan med BHT
 • Resultat vernerundar
 • Evaluere årshjul
 • Møteplan for AMU
 • Generell HMS
 • Avviksrapport