Arbeidsmiljøutvalet i Solund kommune

Arbeidsmiljøutval (AMU) er eit samarbeidsutval  og har som hensikt  å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass.

I  AMU sit det representantar frå både arbeidsgjevar og arbeidstakarar.  AMU deltek i planlegging og organisering av helse, miljø og tryggleik (HMT)-arbeidet.

AMU er regulert i Arbeidsmiljølova kapittel 7. Alle tilsette kan sende inn saker til AMU.

Solund arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år.

Medlemmar AMU

Medlemmar AMU
Representant for Medlem Funksjon Varamedlem
Arbeidsgjevarsida Jens-Eivind Kobbeltvedt Amund F Aglen
Anne Brith Tangenes Gunnlaug Olsvoll Røed
Terje Drengenes
Arbeidstakarsida Anne Kari Reigstad Hovudverneombod
Marit Utvær Leiar Tone Hjønnevåg Avløyp
Ingvar Mårstig
Bedriftshelsetenesta Solrunn F Senneset

Møteplan 2023

Det er sett opp fylgjande møtedatoar i 2023

 • 9. januar
 • 15. mai
 • 4. september
 • 13. november

 

Årshjul AMU.

Januar

 • Godkjenne årsrapport AMU
 • Val av leiar og nestleiar
 • Møteplan for AMU
 • Gjennomgang av årsrapport frå BHT (bedriftshelsetenesta)
 • Godkjenne IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

Mai

 • Personalhandboka - tiltak under fysisk og psykisk arbeidsmiljø og fagleg kvalitet
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

September

 • Status IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

November

 • Evaluere IA/HMS/BHT handlingsplan
 • HMS
 • Resultat vernerundar
 • Evaluere årshjul
 • Avviksrapport