Kunngjering eigedomsskatt 2024

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2024, sak 061/23 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i seks veker frå 28. februar 2024.
 

Skattelistene er lagt ut på kommunehuset i tillegg til heimesida. 

Klagefristen er 6 veker rekna frå 28.februar – det vil seie at klaga må vera datert seinast 10.04.2023.

Du finn meir informasjon om utskriving, skattelister og eventuell klage i denne lenkja