Kunngjering eigedomsskattelister 2024

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2024, sak 061/23 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 28. februar 2024.

Klagefristen er 10.04.2024.

Du finn meir informasjon og skattelister her