Vidaregåande opplæring for vaksne

Alle vaksne over 25 år som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har ved søknad rett til gratis opplæring. Vaksne har også rett til å få vurdert realkompetansen sin.

 

Ynskjer du å ta utdanning?

Vestland fylkeskommune tilbyr karriererettleiing for deg som ynskjer å ta utdanning, eller er i ein situasjon der du må tenkje nytt.

Les meir på Vestland fylkeskommune sine nettsider

Karriererettleiing

  • Ynskjer du å snakke med nokon om jobbsituasjonen din ?
  • Vurderer du å søkje ny jobb, men er usikker på kva moglegheiter du har?
  • Tenkjer du på etterutdanning eller omskulering?
  • Vil du tilbake til arbeidslivet etter nokre år heime?

Karriererettleiing er profesjonelle samtaler som skal hjelpe personar, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta val når det gjeld utdanning, opplæring og arbeid. Målsettinga er å styrke den enkelte sine refleksjonar, motivasjon og ferdigheiter til å handtere eiga karriere.

 

Karriererettleiing er ei frivillig og gratis teneste for alle som ynskjer det. Karriererettleiing kan vere individuelle eller gruppebaserte samtaler.

 

Vi kan også vere ei støtte i din jobbsøkjarprosess dersom du har spørsmål om CV, søknad og korleis du bør førebu deg til eit jobbintervju.

 

Er du elev i grunnskule eller vidaregåande skule, skal du nytte rådgjevar/rettleiiar ved skulen din.