Pedagogisk Psykologisk teneste (PPT)

Solund kommune er ein av 7 kommunar som deltek i det interkommunale samarbeidet PPT Ytre Sogn og Sunnfjord. Samarbeidskommunane er Askvoll, Balestrand, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger og Solund. PPT Gulen - Solund er eit styrkingskontor med felles leiar. Ved Solundkontoret er det tilsett spesialpedagog i 30 % stilling.

PPT gjev tilbod til barn, unge og vaksne i tråd med opplæringslova. Ytre Sogn og Sunnfjord pedagogisk psykologisk teneste har brei kompetanse og kan gje tilbod om hjelp frå psykolog, spesialpedagog, sosionom, Cand. polit. og logoped.

PP-tenesta er ein naturleg del av samarbeidet i skulen / barnehagen og tilsette frå PPT kan vera med inn i klassar eller vera med på klasselærarmøte utan at foreldra vert orienterte på førehand.
Det er høve for foreldre/føresette å ta direkte kontakt med PP-tenesta. Ungdomar over 15 år kan ta kontakt sjølve.
Når det er aktuelt for PPT å arbeida direkte med ein einskild elev, skal tilvisingsskjemaet nyttast.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)
Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)
Funksjon Telefonnr
Leiar 57786245
Fann du det du leitte etter?