Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Næringsfond

NÆRINGSFOND:

Solund kommune har ikkje fått tildelt løyving i 2021, og har difor avgrensa med midlar å tildele tilskot frå.

Næringsfondet til Solund kommune er eit distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel som har som mål å bidra til å styrke og utvide lokalt næringsliv og arbeidsmarknad, samt gjere Solund kommune til ein meir attraktiv kommune å bu og arbeide i.

Søknadsfristen er løpande.

Solund kommune disponerer også eit ekstraordinært kommunalt næringsfond oppretta i samband med Korona og andre tiltak retta mot næringslivet i samband med Korona. 

Ved tildeling av midlar vert det lagt vekt på følgjande:

 • God lokal forankring.
 • Prosjekt/tiltak kor formålet er å utvkle tilbud og rammebetingelser som kan styrka og vidareutvikle næringslivet og den regionale arbeidsmarknaden.
 • Prosjekt/tiltak som bidreg til at regioner og lokalsamfunn vert vert meir attraktive å bu i og flytte til (retningslinjer, vedlegg 6, side 7)
 • Tverrsektorielt samarbeid
 • Tiltak som bidreg til å bygge kunnskap og informasjonsdeling lokalt, regionalt og/eller internasjonalt

I tillegg vert det ved tildeling av midlar lagt vekt på at prosjektet/ideen har eit klart mål, kan sannsynliggjere konkrete resultat og læring for vidare arbeid.

Midlane frå næringsfondet skal i utgangspunktet ha ei utløysande effekt og bidra til at prosjekt som elles ikkje ville ha blitt gjennomført vert realisert. Det er ikkje tilstrekkeleg at at tilskotet skal oppretthalde eit tilbod (www.sjf.no)

Midlar frå næringsfondet skal ikkje gå til følgjande: 

 • Drift av næringsverksemd eller organisasjonar
 • Kausjon eller annan økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringar i eigenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekt
 • Drift av eller investeringar i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgåver utført av fylkeskommunen, eller andre.
 • ..å sette av midlar til uspesifiserte fond.

Prioriterte målgrupper og satsninger

Målgrupper: Kvinner, ungdom og innvandrarar er prioriterte målgrupper

Satsinger: Kunnskapsintensive og kreative verksemder med fokus på miljø

Varighet:  Støtte til prosjekt kan bli gitt i inntil fem år. Inkludert i dette er driftskostnader knytt til prosjektet.

Søknad: Søknader om støtte frå næringsfond og næringslån gjerast via www.regionalforvaltning.no

Kontaktinformasjon:

Avdeling Solund: Tom Erling Bahus, mobil 900 55 891, epost tomerling@klarbedrift.no

Avdeling Solund, Gulen og Masfjorden: Veronica Haveland, mobil 450 02 969, epost vhaveland@klarbedrift.no

 

Alle som planlegg å søke om midlar i fondet vert anbefala å ta kontakt i forkant av innsending av søknad.