Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Produksjonstilskot i landbruket

 

Den einskilde gardbrukar kan søkje om produksjonstilskot. I produksjonstilskotet inngår ei rekkje ordningar som kan gjevast til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhald etter satsar fastsett i jordbruksoppgjeret. Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktivt jordbruk.

Sist endra 20.03.2019 av Marit Utvær

Klikk for stort biletePonnyar på Tangenes Liv Helene Hansen Det er to årlege søknadsfristar for produksjonstilskot i landbruket: 15. mars (med teljedato 1. mars) og 15. oktober (med teljedato 1. oktober)

Det er eit vilkår for å få tilskot at det er vanleg jordbruksproduksjon på garden.

Søknadsskjema finn du her.

 

Tilskot til ulike driftsformer

Du kan søkje om produksjonstilskot til mange ulike driftsformer: Søknad om tilskot til husdyr - Driftstilskot til mjølkeproduksjon - Driftsiftstilskot til spesialisert kjøtfeproduksjon - Driftstilskot til sauehald - Tilskot til dyr på beite - Tilskot til bevaringsverdige storferaser - Tilskot til økologisk husdyrproduksjon og areal - Areal og kulturlandskapstilskot