Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Produksjonstilskot i landbruket

 

Den einskilde gardbrukar kan søkje om produksjonstilskot. I produksjonstilskotet inngår ei rekkje ordningar som kan gjevast til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhald etter satsar fastsett i jordbruksoppgjeret. Formålet med produksjonstilskotet er å bidra til eit aktivt jordbruk.

Det er to årlege søknadsfristar for produksjonstilskot i landbruket: 15. mars (med teljedato 1. mars) og 15. oktober (med teljedato 1. oktober)

Det er eit vilkår for å få tilskot at det er vanleg jordbruksproduksjon på garden.

Søknadsskjema finn du her.

 

Tilskot til ulike driftsformer

Du kan søkje om produksjonstilskot til mange ulike driftsformer: Søknad om tilskot til husdyr - Driftstilskot til mjølkeproduksjon - Driftsiftstilskot til spesialisert kjøtfeproduksjon - Driftstilskot til sauehald - Tilskot til dyr på beite - Tilskot til bevaringsverdige storferaser - Tilskot til økologisk husdyrproduksjon og areal - Areal og kulturlandskapstilskot