Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Deling etter jordlova

Dersom du ønskjer å dele frå ein del av eigedommen din, må du søkje kommunen om løyve til dette. I utgangspunktet er det forbode å dele opp ein landbrukseigedom.

Samtykkje til deling kan likevel gjevast dersom:

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • deling er forsvarleg ut i frå omsynet til den avkastninga eigedommen kan gje 

 

Kommunen kan sette vilkår til frå delinga som er naudsynte for å ivareta jordlova sitt formål.