Deling etter jordlova

Dersom du ønskjer å dele frå ein del av eigedommen din, må du søkje kommunen om løyve til dette. I utgangspunktet er det forbode å dele opp ein landbrukseigedom.

Samtykkje til deling kan likevel gjevast dersom:

  • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
  • deling er forsvarleg ut i frå omsynet til den avkastninga eigedommen kan gje 

 

Kommunen kan sette vilkår til frå delinga som er naudsynte for å ivareta jordlova sitt formål.