Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Avløysarordningane i jordbruket

Avløysing ved ferie og fritid (avløysarordninga) og avløysing ved sjukdom.

 

Desse tilskota kan gjevast til føretak som har grunnlaget for å søka om produksjonstilskot med husdyrproduksjon per 01.01. det året det vert søkt for. Avløysartilskotet tar utgongspunkt i dyretalet og avløysar må vera over 15 år.

Tilskot til avløysing ved ferie og fritid legg til rette for at husdyrbrukarar skal kunne ta ferie, få ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider. Ein må kunna dokumentere faktiske utgifter med avløysar. Søknad om avløysartilskot er ein del av søknaden på produksjonstilskot.

Informasjon frå landbruksdirektoratet om avløysing ferie og fritid finn du her.

Tilskot til avløysing ved sjukdom bidreg til å finansiere leige av avløysar når den som som har næringsinntekt frå føretaket ikkje kan driva fordi vedkomande er:

Sjukemeld frå arbeid i føretaket, er gravid og mottar svangerskapspenger, mottek foreldrepengar eller eingongsstønad ved fødsel, har omsorgspermisjon i samband med fødsel eller omsorgsovertaking, føl barn til legeundersøking eller anna oppfølging i samanhang med sjukdom eller skade hos born, har omsorg for barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller nedsett funksjonsevne eller har dødd.

Informasjon frå landbruksdirektoratet om sjukeavløysing, og søknadsskjema finn du her.

2008 - Klikk for stort bilete2008 Jan Hendrik Parmann