Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm skal sikra tryggleik slik at du kan bu lengst mogeleg heime.

Tenesta vert gjeve i private heimar og omsorgsbustader. Dette er i utgangspunktet eit servicetilbod og er ei betalingsteneste. Tryggleiksalarmen er tilknytta mobilnettverket som gjer at du ikkje treng fasttelefon for å kunne ha alarm.

Tryggleiksalarmen er kobla opp til alarmsentralen i Sogn og Fjordane. Ved utløysing av alarm tek alarmsentralen direkte kontakt med deg, eventuelt vert alarmen vidarevarsla til den som står først på kontaktlista. Det kan vera pårørande, nabo eller heimetenesta.

Alarmen er ein enkel måte å få kontakt med helsepersonell døgnet rundt, samt å få nødvendig hjelp dersom det oppstår ein akutt situasjon.

Har du spørsmål kan du kontakte:

  • Ergoterapeut: Hilde Moen Lamo, tlf. 57 78 62 60, kontortid måndag-fredag kl. 08.00-15.00
  • Heimetenesta: tlf. 913 16 272 kl. 08.00-22.00

 

Her finn du søknadsskjema for tryggleiksalarm