Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Psykisk helseteneste

Solund kommune skal sikre at innbyggjarane med psykisk liding med behov for langvarie og samansette tenester får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod.

Psykisk helsearbeid er eit lågterskeltilbod der brukarane sjølve kan ta kontakt og der nødvendige samordna tiltak kan starte straks.

Du kan søkje om støttekontakt og treningskontakt via tenesta, les meir i lenka under.

 

Kontortid:           Tysdag og torsdag kl 08.00 - 15.30

Kontoradresse:  Lokala til Solund helsestasjon

Telefon:              57 78 62 85 / 958 46 413

 

Her finn du informasjon om Solund kommune sitt tenestetilbod innan helsefremjande og førebyggjande helsearbeid (PDF, 113 kB).

 

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam – ”Kriseteamet” er sett saman av personell frå helse og omsorg, politi  og  sokneprest og har 7  medlemmar inkl. leiar.

Kriseteamet skal samordne den psykososiale innsatsen som trengs i ein krisesituasjon og sikre at dei som hendinga har råka – direkte, indirekte eller som innsatspersonell, får naudsynt oppfølging.

Dette inneber å drive oppsøkande verksemd for å gje personar som er ramma ved kriser og ulukker tilbod om psykososial oppfølging.

Kriseteamet skal vere eit kontaktledd frå ei krise oppstår, til det etablerte behandlings- og omsorgstilbodet i kommunen kan ta over og følje opp på ein trygg måte, og kan vere aktivert frå timar til døgn avhengig av behovet.

Politi, lege eller koordinator aktiverer teamet.

Leiar av Kriseteamet er medlem av beredskapsleiinga.

Psykososialt kriseteam
Psykososialt kriseteam
Tittel Vakttelefon Telefonnr arbeid Telefonnr mobil
Helsesjukepleiar 57 78 62 82 958 46 413/991 55 424
Sokneprest 57 78 62 15 476 69 620
Vakthavande lege 116 117 57 78 62 80
Vakthavande lensmann 55 55 60 00 56 35 56 70
Helse- og omsorgsleiar 57 78 62 23 909 24 284