Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Psykisk helseteam

Kommunen skal hjelpe personar med psykiske og/eller rusrelaterte plagar. Psykisk helseteam har ein kommunedekkande funksjon. Eininga skal gi koordinerte og samordna tenester, og skal jobbe for den enkelte sin livskvalitet og verdigheit.

Psykisk helseteam består av treningsfysiolog og psykiatrisk sjukepleier. Psykolog har fagansvar for rus og psykisk helseteneste. Teamet skal tilby ei heilskapleg teneste utifrå den enkelte sine behov. For å gje best mogeleg hjelp kan samarbeid med andre tenester vere naudsynt. Personalet kan etter avtale opprette eit samarbeid med andre tenester i kommunen, mellom anna lege, psykolog eller NAV.

Tenesta kan mellom anna tilby:

  • Individuell oppfølging
  • Koordinering av tenestetilbod
  • Individuell plan
  • Ansvarsgruppe
  • Støttesamtalar
  • Råd og rettleiing

Rusførebyggjande arbeid er óg ein del av tenesta

Etter kontakt med rusomsorga i over 3 månader, har du rett til gratis tannhelseteneste

 

Kontakt:

For å komme i kontakt med psykisk helseteam treng du tilvising frå fastlege. Dette er mellom anna for å få utført nødvendige somatiske vurderingar.

 

Ole Kristian Sund

Treningsfysiolog Solund Kommune

Tlf: 459 74 003

Tenesta er ikkje eit akuttilbod. For akutt hjelp kontakt 113/fastlege/legevakt (116 117)