Psykisk helseteam

Kommunen skal hjelpe personar med psykiske og/eller rusrelaterte plagar. Psykisk helseteam har ein kommunedekkande funksjon. Eininga skal gi koordinerte og samordna tenester, og skal jobbe for den enkelte sin livskvalitet og verdigheit.

Psykisk helseteam består av treningsfysiolog og psykiatrisk sjukepleier. Psykolog har fagansvar for rus og psykisk helseteneste. Teamet skal tilby ei heilskapleg teneste utifrå den enkelte sine behov. For å gje best mogeleg hjelp kan samarbeid med andre tenester vere naudsynt. Personalet kan etter avtale opprette eit samarbeid med andre tenester i kommunen, mellom anna lege, psykolog eller NAV.

Tenesta kan mellom anna tilby:

  • Individuell oppfølging
  • Koordinering av tenestetilbod
  • Individuell plan
  • Ansvarsgruppe
  • Støttesamtalar
  • Råd og rettleiing

Rusførebyggjande arbeid er óg ein del av tenesta

Etter kontakt med rusomsorga i over 3 månader, har du rett til gratis tannhelseteneste

 

Kontakt:

For å komme i kontakt med psykisk helseteam treng du tilvising frå fastlege. Dette er mellom anna for å få utført nødvendige somatiske vurderingar.

 

Merete Førde
Sjukepleiar

Tlf: 459 74 003

Tenesta er ikkje eit akuttilbod. For akutt hjelp kontakt 113/fastlege/legevakt (116 117)