Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløpa skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til deg som bruker. Dei skal sikra samhandling mellom brukaren, pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Dei tre første pakkeforløpa er i bruk frå 1. januar 2019:

 • Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
 • Pakkeforløp for utgreiing og behandling i psykisk helsevern, vaksne
 • Pakkeforløp for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

Forløpskoordinator i kommunen

Kommunen har oppført ein forløpskoordinator som har ansvar for pasientar med behov for koordinerte tenestar, jf. Helse- og omsorgstenesteloven § 7-3.

For personer som allereie har ein behandlar/koordinator innan psykisk helse- og rustenester i kommunen, er det naturleg at denne personen tar hand om arbeidet med forløpskoordinering.

Oppgåver for forløpskoordinator i kommunen:

 • informere, rettleie og gi råd til pasient og ev. pårørande om pakkeforløp psykisk helse og rus
 • samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetenesta
 • sikre heilskapleg oppfølging med utgangspunkt i pasienten sine mål, ressursar og behov
 • sikre god samhandling mellom aktørane i helsetenestene, samt andre relevante tenesteytarar
 • sikre samordning av tenestetilbodet
 • initiere, innkalle og eventuelt lede møter knytt til koordinering og ev. individuell plan
 • følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan
 • førebu og koordinere aktuelle tiltak/tilbod i kommunen i god tid før utskriving, mellom planlagde opphald og under poliklinisk behandling

   

Kontaktperson

Ole Kristian Sund
Treningsfysiolog Solund kommune

Tlf: 459 74 003

For meir informasjon sjå Helsedirektoratet, Pakkeforløp for psykisk helse og rus