Psykisk helseteneste og rusomsorg

Solund kommune skal sikre at innbyggjarane med psykisk liding og/eller rusavhengigheit med behov for langvarige og samansette tenester får eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod.

Tenesteområda psykisk helse og rus er slått saman og ligg under same eining, Psykisk helseteam.

Personar med psykiske og/eller rusrelaterte plagar eller deira pårørande kan ta kontakt direkte med psykisk helseteam for ein førstegongssamtale. For vidare oppfølging trengs tilvising frå fastlege. Psykisk helseteam kan vere behjelpelege med å ta kontakt med fastlege.

Kontaktinformasjon Psykisk helseteam:

Kontortid:             Kvardagar kl 08.00 - 15.30
Kontoradresse:    Solundheimen
Telefon:                459 74 003