Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Stengd barnehage og skule

I tråd med Helsedirektoratet sine smitteverntiltak, er Solund barnehage og Solund barne- og ungdomsskule stengt frå 12.03.2020 kl. 18.00 til og med 13.04.2020 kl. 24.00. (2. påskedag)

Stenginga kan bli forlenga.

 

Ein slepp å betale for barnehage/SFO i koronaperioden.

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO for den tida tilbodet er stengt på grunn av koronautbrotet. Faktura for mars er sendt ut med forfall 13. mars 2020. Fråtrekk for stengte dagar vil skje på neste faktura. Det vert ikkje sendt ut ny faktura før barnehage og SFO opnar igjen.  Les Kunnskapsdepartementet si pressemelding.

 

Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjonar kan ha rett på plass i barnehagen eller på skulen/SFO.

Det er to moglegheiter for å få tilbod:

  1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
    Her kan du lese kven som er omfatta av helsedirektoratet sine grupper som blir definert som samfunnskritiske
  2. Personell med andre verksemdskritiske oppgåver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sjukehus).


For både punkt 1 og punkt 2 gjeld det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Barn som bur med to føresette må ha begge føresette i kritiske samfunnsfunksjonar og/eller andre verksemdskritiske oppgåver. Presisering:  Dersom den eine foreldreparten er i turnus utanfor kommunen (t.d. innan oljeproduksjon eller fiskeri), og den andre er i samfunnskritisk funksjon, kan dei få eit tilbod i barnehage/skule om det ikkje finst andre mogelegheiter for barnepass, inntil den andre parten kjem attende.
  • Det ikkje finst andre mogelegheiter for barnepass.
  • Arbeidsgjevar må på førespurnad kunne stadfeste at føresette er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har verksemdskritiske oppgåver

Søknad om plass i barnehagen eller på skulen/SFO skal rettast til skule- og barnehagefagleg ansvarleg Øystein Bolset Strand på e-post eller telefon:

 oystein.bolset.strand@solund.kommune.no

Tlf: 57786235

 

Barn med særskilte omsorgsbehov kan ha rett på plass i barnehagen eller skule/SFO

Barnehagen og skulen har eit særskilt ansvar for å følgje opp barn som har særskilte omsorgsbehov.

Søknad om plass i barnehagen eller på skulen/SFO på bakgrunn av dette skal også rettast til skule- og barnehagefagleg ansvarleg.
 

For tilsette.

Tilsette i barnehage og skule skal møte på arbeidsplass/ha heimekontor etter avtale med næraste leiar.

 

 

Meir informasjon