Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Smitteverntiltak i Solund

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følger situasjonen og utviklinga tett.

Eit av dei viktigaste førebyggjande verkemidla er å unngå forsamlingar der smitte kan bli spreidd.

Situasjonen endrar seg heile tida. Du kan skaffe deg oppdatert informasjon om førebygging, kva du må gjere ved mistanke om smitte og anna nyttig informasjon på nettsidene til  Folkehelseinstituttet  og  HelseNorge


Har du spørsmål om koronaviruset?

Ring den kommunale koronatelefonen 954 53 525 (08.30 - 15.00)  legevakta tlf 116 117  eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015. Telefonen er open kvardagar 08 - 18 og helgar 10 - 16.

Solund kommune sine lokale tiltak:

 

 • Begrense reiser til og frå kommunen
 • Barnehage og skule opnar att i tråd med sentrale føringar (20.04 og 27.04)
 • Leikeplassen ved barnehagen vert stengt for alle som ikkje er i barnehagen
 • Alle arrangement og samlingar vert forbode. Vanleg matservering/bordbestilling vert ikkje sett på som arrangement, men det må ikkje serverast frå matbuféar
 • Solundheimen opnar for avgrensa besøk
 • Det vert sett i verk ekstra reinhald i institusjonen og på helsesenteret
 • Fysioterapitenesta i Solund kan treffast på telefon 57 78 62 69/400 34 833
 • Kommunepsykologen kan treffast på telefon 57 78 62 86/469 33 658
 • Idrettsbygget på Hardbakke inkludert bassenget vert stengt for trening/aktivitet.
 • Biblioteket er delvis ope
 • Gjenbruket og alle aktivitetar er stengt
 • Kommunehuset vert stengt for publikum. Sentralbordet er ope som vanleg
 • Alle tilsette som har høve til det skal jobbe frå heimekontor
 • NAV Solund er stengt
 • Det er redusert aktivitet ved tannklinikkane i Vestland

 

Oppmoding til private bedrifter og innbyggjarane

Solund kommune oppmodar private bedrifter om å setje i verk naudsynte tiltak for å hindre smitte.

 • Bedrifter med tilsette som kjem frå andre land framover skal setjast i heimekarantene i 14 dagar straks dei kjem til landet, (helst på flyplass). Det er viktig at personane ikkje reiser med offentleg transport
 • Ha ekstra fokus på reinhald og smittehindrande hygienetiltak i tida framover
 • Ta kontakt med naboen din og tilby hjelp og støtte

 

Solund kommune held seg til elles råd og rettleiing frå Fylkesmannen i Vestland og Folkehelseinstituttet når det gjeld Korona-viruset. Kommunen sin smittevernplan er oppdatert i tråd med Fylkesmannen si oppmoding.

 

 

Her finn du meir nyttig informasjon:

Korona

Må heile familien i karantene?

Karantene gjeld berre enkeltpersonar, familien treng ikkje å gå i karantene. Dette følgjer av dei nasjonale retningslinjene.

Korleis førebygge spreiing av korona-viruset?

Følg råda frå helsemyndigheita som kan førebygge smitte.

For å hindre smitte bør personar som er sjuke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og ein bør halde 1 meter avstand til personar med luftvegssymptom. Ein bør hoste/nyse i eit papirtørkle (kast etter bruk) eller i armkroken.

God handhygiene, både hos sjuke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn, spesielt når du har vore ute blant folk. Handdesinfeksjon er eit godt alternativ dersom handvask ikkje er muleg

Råd og informasjon til personar i risikogrupper
Definisjon av nærkontakt med personar som er smitta med Covid 19
Stengde skular og samfunnskritiske funksjonar - tiltak på nasjonalt nivå

I samband med stenging av skular og barnehager må det lagast ordning for born med foreldre i samfunnskritiske funksjonar. Les meir her.

Smittevernråd ved naudsynte reiser
Om heimekarantene og heimeisolasjon
Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsfilm om koronaviruset

Film om koronaviruset. Filmen er spesielt retta mot born og unge.