Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Nedanfor her vil du finne siste oppdateringar

Oppdatering 10.06.2021

Her kan du sjå oversikt over planar for vaksinering framover

Du finn óg skjema for registrering av om du er  tilgjengeleg for vaksinering i veke 29 - 31

Oppdatering 09.06.2021

Alle besøksrestriksjonar ved Solundheimen er no oppheva. 

Du må framleis gjennomføre eigenregistrering ved ankomst, og besøk må føregå på pasienten sitt rom eller i uteareal

Oppdatering 19.03.2021

Mange er uroa over smittesituasjonen nasjonalt, og Solund legekontor får for tida mange spørsmål, særleg med omsyn til reise.

Solund kommune fylgjer dei nasjonale smittevernråda, og har ikkje iverksett eigne reglar.
Du finn dei nasjonale råda på fhi sine heimesider

 

Solund legekontor har for tida god kapasitet for koronatesting. Det same har Helse Førde sitt laboratorium, og svar kjem vanlegvis eit døgn etter prøvetaking. Vi oppmodar difor om å ta kontakt for testing dersom du er i tvil.

Vi  frårår reiser innanlands til område med mykje smitte, t.d. Oslo, Viken, Haugesund. Slik reise må vere særs naudsynt, og gjeldande smittevernomsyn må fylgjast.

Reisande frå utlandet skal gjennomføre karantene, sjølv om negativ test føreligg.

Pr i dag er det ikkje smitte lokalt i Solund, men vi oppmodar kvar enkelt om å ta ansvar og følgje dei reglane som gjeld, slik at vi framleis kan unngå ein smittesituasjon i kommunen.

Oppdatering 16.03.2021

Solund kommune er kjent med at statistikk frå FHI viser at ein person heimehøyrande i Solund kommune er smitta av Covid-19

Personen er ikkje testa her i kommunen, og oppheld seg i annan kommune  i isolasjon.

Det er ut frå desse opplysningane ikkje grunnlag for å setje i verk lokale smitteverntiltak.  

Oppdatering 26.02.2021

Solund kommune er godt i gang med det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. 

Her finn du talet på dei vaksiner som innbyggarar i Solund kommune har fått.

Solund kommune fylgjer FHI sine retningsliner for kven som får vaksine når.
Dei som er i den aktuelle gruppa vert kontakta.

Kor mange som til ei kvar tid er vaksinert avheng av kor mange doser kommunen får. Dette er ein fordelingsnøkkel av vaksiner som Solund kommune ikkje kan påverke.

 

Les meir om FHI sine retningsliner på kven som skal få vaksine her: 

 

Desse tala vert oppdatert kvar veke. 

Oppdatering 20.02.21

Solundheimen er open att for besøkande. Nærkontaktane til smittetilfellet utanfor kommunen har testa negativt, og det er difor ingen kjent smitteveg til Solund.

Oppdatering 02.02.2021

Solund kommune utarbeidar kvar veke ei risikovurdering utifrå lokalt smitte- og vaksinasjonsbilete.
Ein kan lese meir om korleis vurderinga har vore gjennomført i «Koronarettleiaren».

Solund kommune si vurdering er at vi ligg på risikonivå 1 (av 5).
Vurderinga vert gjort kvar veke, men heimesida vert berre oppdatert dersom det er endring i risikonivået.

 

Folkehelseinstituttet gjer kvar veke ut rapporter om heile landet som kan lesast her.

Oppdatering 26.01.2021

Solund kommune fyl situasjonen rundt smitteutbrot i Sunnfjord og utbrot av mutert koronavirus på austlandet nøye.
Kommunen minner om oppmodinga om å ikkje føreta reiser som ikkje er heilt naudsynte og å ha færre kontakter enn vanleg. Dersom ein reise til område med mykje smitte vil kommunen oppmode alle om fylgjande etter heimkomst:

  • Aller helst gå i sjølvpålagt karantene og å teste seg etter 8 dagar etter heimkomst
  • Halde 1 meter avstand til andre og 2 meter til eldre og utsette personar
  • Ikkje besøke Solundheimen før det har gått 1 veke
  • Fylgje generelle hygieneråd ekstra nøye (handvask og evt hostehygiene)

Solund kommune har ikkje vedteke lokale smittevernstiltak og føl nasjonale retningsliner. Det muterte koronaviruset har synt seg å smitte lettare enn det vanlege, vi må alle gjere det vi kan for å hindre eit utbrot. Solund kommune har difor vald å kome med tilrådingane over.

Oppdatering 05.01.2021

Besøksrutinene ved Solundheimen er oppdatert, les meir her

Oppdatering 28.10.2020

Regjeringa har kome med nye nasjonale innstrammingar:

I private heimar bør det ikkje være meir enn 5  gjestar, dette gjeld ikkje for barn frå 7. klasse og nedover.
Private arrangement på offentleg stad skal ikkje ha meir enn 50 gjestar.

Karantenereglane for arbeidsinnvandrarar vert også stramma inn. Arbeidsgjevarar som tar imot arbeidsinnvandrarar bør sette seg godt inn i dei nye reglane.

Her kan de lese heile pressemeldinga.