Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Konsekvens for tenester i Solund

Solund kommune sine lokale tiltak:

I tråd med dei nasjonale påboda og med heimel i Smittevernlova § 4 er fylgjande tiltak sett i verk i Solund kommune for å hindre utbreiing av Koronaviruset. Alle tiltaka gjeld i fyrste omgong til og med 2. påskedag (13.04.2020)

  • Barnehage og skule er stengt frå 13. mars 2020. Barn av personer i samfunnskritiske stillingar har rett på tilsyn, desse vert kontakta direkte.
  • Alle arrangement og samlingar vert forbode. Vanleg matservering/bordbestilling vert ikkje sett på som arrangement, men det må ikkje serverast frå matbuféar
  • Solundheimen vert stengt for besøkande.
  • Det vert sett i verk ekstra reinhald i institusjonen og på helsesenteret
  • Fysioterapitenesta i Solund er stengt.
  • Idrettsbygget på Hardbakke inkludert bassenget vert stengt for trening/aktivitet.
  • Biblioteket er stengt
  • Kommunehuset er stengt for publikum, Sentralbordet er ope som vanleg - tlf 57 78 62 00
  • Alle reiser, kurs og møte for tilsette som ikkje er strengt naudsynt vert avlyst
  • Alle tilsette som har høve til det skal jobbe frå heimekontor

Det vert óg informert om fylgjande: