Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Skulehelsetenesta

 Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år.

Skulehelsetenesta arbeider for å fremje god helse blant born og unge og styrkje deira meistring av kvardagen gjennom helseopplysning, foreldre- og elevrettleiing, helseundersøkingar og vaksinasjon. Skulehelsetenesta kan gi råd og rettleiing om fysisk, psykisk og seksuell helse.
Elevane kan ta opp vanskar, utfordringar, eller det dei lurar på

Skulehelsetenesta har i tillegg til fastsatt program, også lokale tilbod på enkelte skulesteg.
Skulehelsetenesta består av helsesjukepleiar, skulelege og fysioterapeut.
Vi kan samarbeide med andre etter behov og avklaring med eleven og eventuelt føresette.
Ved behov kan du bli vist vidare til fastlege, fysioterapeut og psykolog.
Alle dei tilsette i skulehelsetenesta har teieplikt.

Korleis få kontakt med skulehelsetenesta?

Vi har ope dør og har som mål å vere synlege og tilgjengeleg teneste for elvar, føresette og lærarane.
Helsesjukepleiar er tilgjengeleg for alle elevar kvar måndag på skulen f.o.m kl. 11.15- 15.30.
Kom gjerne innom for ein prat.
Foreldre må gjerne ta kontakt på telefon.
Elevar kan bruke helsesjukepleiar i skuletida utan å få fråvær.

Skulehelsetenesta
Funksjon Telefon Kontor
Skulehelsetenesta 958 46 413 Solund Ungdomsskule 3. etasje (PPT-kontoret)
Solund helsestasjon 57 78 62 62 / 958 46 413 Solund helsetun 2. etasje


All vaksinering og helseundersøking skjer i lokala til helsestasjonen.

 

Faste tilbod frå skulehelsetenesta.

Grunnskulen:

1.kl. Helseundersøking ved helsesjukepleiar og lege. Delta på foreldremøte.

2.kl. Vaksine (DTP-P): difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt)

3.kl. Måling av høgde og vekt. Helseopplysning om kosthald og aktivitet. Helsekartlegging, oppfølging etter behov

5.kl. Pubertetsundervisning (mellomtrinnet).

6.kl. Vaksine (MMR: meslingar, kusma og røde hundar). Undervisning med SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep).

7.kl. Vaksine (HPV: humant papilloma virus), to dosar. (Psykologisk Førstehjelp)

8.kl. Samtale individuelt om helse og trivsel. Måling av høgde og vekt. Delta på foreldremøte.

9.kl. Seksualitetsundervisning i samarbeid med MSO.

10.kl. Vaksine (DTP-P: difteri, stivkrampe, kikhoste, polio). Seksualitetsundervisning i samarbeid med MSO.

 

Utover lovpålagde oppgåve, tilstrebar tenesta å ha gruppe og undervisningstilbod

Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: