Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Helsestasjonstenesta/Skulehelsetenesta

Helsestasjonen tilbyr helsekontrollar. Ved sjukdom må du kontakte lege.

Barn har rett på regelmessige helsekontrollar. Dersom føresette vel å få utført desse kontrollane ein annan stad enn ved den kommunale helsestasjonstenesta, skal helsestasjonen vere underretta om dette.

Tenesta samarbeider tverrfagleg med lege, jordmor, fysioterapeut, barnevern, PPT, folkehelsekoordinator, tannhelsetenesta, barnehage og skule.

Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster.
Utanom namneendringa har ingenting forandra seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sjukepleiarar med vidareutdanning/master og jobbar for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringar innan helse

Les meir om kva ein helsesjukepleiar er her.


Adopsjon frå utlandet.

Søkjaren må ta kontakt med helsestasjonen i god tid før barnet kjem til Norge. Legeundersøkjing skal skje straks barnet er komt til kommunen.

 

Les meir om:

Adresse:

Solund Helsestasjon
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

Besøksadresse: 2 etg på Solundheimen
Tlf 57 78 62 82

Tilsette Solund helsestasjon
Namn Stilling Telefon E-post/info
Hilde Marit N. Trovåg Helsesjukepleiar 57 78 62 82/958 46 413 Hilde Marit N. Trovåg
Torkil Færø og Jon Åvang Lege 57 78 62 80
Ingri Breivik Fysioterapeut 57 78 62 69 / 400 34 833 Ingri Breivik
Anne Hopland Jordmor Sjå svangerskapsomsorg

Me har no tilnærma normal drift.

Helsestasjonen ynskjer å beskytte dei mest sårbare brukarane våre mot korona smitte.

Vi ynskjer ikkje at de nyttar felles venterom med legekontoret.

Ein legg til rette for at de kan komme direkte inn på helsestasjonen utan venting.


Me ynskjer ikkje at du/de skal komme på helsestasjon, dersom ein har:

Feber
Hoste
Sår hals
Influensasymptom
Tung pust

Ring 57 78 62 82 eller  95 84 64 13  så avtalar me ny tid.

Generelle smittevern tiltak gjeld. Vi minner om avstand og handvask.

For å begrense tal besøkande på helsestasjon er det framleis ikkje høve til å ta med søsken til helsestasjon.

Dersom det er mogleg, skal berre ein vaksen følgje barnet til helsestasjonen.

Helsestasjon-/skulehelseteneste har fått tilskot frå helsedirektoratet, m.a. for å auke kompetansen og for å vere meir tilgjengeleg.

I haust har vi hatt opplæring  for alle tilsette i barnehagen, SFO og småskulen i Psykologisk Førstehjelp – Grøne tankar – Glade barn.

I tillegg har vi hatt opplæring for alle foreldre i Psykologisk førstehjelp.

Helsestasjonen har kjøpt inn Psykologisk førstehjelp for utlån.

Snart får óg Biblioteket utlån av PF skrin.

 

 

 

På Min helse og helsenorge.no finn du ei ny innsynsteneste frå Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Les meir her.

Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: