Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Koordinerande eining, individuell plan og koordinator


Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskapeleg tilbod til brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Denne funksjonen blir i Solund kommune ivareteken av koordinerande eining, som består av leiande helsesjukepleiar, fysioterapeut og ergoterapeut.

 

Søknadsskjema Individuell plan (PDF, 631 kB)

Kva er individuell plan?
Individuell plan er ein prosess for korleis tenestene du treng skal verke saman slik at du får ei heilskapleg oppfølging – tilpassa behova dine. Det som er viktig for deg, skal vere utgangspunktet for planarbeidet.
Planen skal beskrive måla dine, kva som skal gjerast, kven som har ansvar for kva og til kva tid. 
 

Kva er ein koordinator?
Koordinator er ein av fagpersonane dine som koordinerer tenestene og sikrar framdrift i arbeidet med den individuelle planen din. Koordinator sørgjer for at du, og eventuelt pårørande, vert involverte tett i arbeidet med planen. Ulike yrkesgrupper kan ha rolla som koordinator. Kva du ønskjer skal leggjast vekt på ved val av koordinator.
 

Kven kan få individuell plan og koordinator? 

  • Alle som har bruk for langvarige tenester over ei viss tid. Behovet treng ikkje vere varig. 
  • Personar i alle aldrar og utan omsyn til diagnosar og/eller type funksjonsutfordringar


Kva vil det seie for deg å ha ein individuell plan og koordinator?

  • Du vert involvert, og planen er basert på måla dine.
  • Du har éin koordinator som har oversikt over situasjonen din.
  • Du får ikkje nødvendigvis fleire tenester, men du får koordinerte tenester som samarbeider.
  • Du avgjer kva opplysningar som vert delte mellom tenestene.
  • Du opplever at tenestene heng saman, slik at du kan nå måla dine.


Korleis kan du få individuell plan og koordinator?

Personell i tenestene skal informere og tilby deg individuell plan og koordinator. Du eller dine pårørande kan òg sjølve be om det. Då kan du kontakte koordinerande eining i kommunen din. Du kan få koordinator sjølv om du takkar nei til individuell plan.
Spesialisthelsetenesta skal óg tilby deg koordinator, melde behovet for individuell plan vidare til kommunen og ved behov vere med på å gjennomføre planen
 

Når vert tilbodet avslutta?
Prosessen vert avslutta når du har nådd forventa mål eller det ikkje lenger er trong for samordning. Prosessen kan starte opp att ved nye behov. Du kan ta i mot bistand sjølv om rehabiliteringsprosessen er avslutta.
 

Adresse

Solund kommune
Koordinerande eining v/helsesjukepleiar
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

 

Brosjyre frå Helsedirektoratet

Leiande helsesjukepleiar
  • Tlf: 57786282
  • Mob: 958 46 413
  • E-post: