Renovasjon

 Det er selskapet NGIR som hentar avfall i Solund kommune.
Ved henting av hushaldavfall er kommunen delt i to ruter, rute 721 (indre Solund) med hentedag tysdag, og rute 731 (ytre Solund) med hentedag onsdag. For begge rutene gjeld restavfall i oddetalsveker og papir/plast i partalsveker. Bioavfall vert henta kvar veke.

For meir informasjon sjå NGIR sine heimesider

Fakturering.

Det er NGIR som krev inn renovasjonsgebyret.
Frå 2021 får abonnentane 4 fakturaer i året i staden for 2 som tidlegare: februar, mai, august og november. Fakturaen vert sendt ut i starten av månaden med 21 dagars betalingsfrist.

Slit du med å hugse å setje ut bosspanna? Har du problem med å hugse når det er henting av restavfall og papir?

No kan du laste ned ein app og få melding på mobilen din.

Klasserte fritidsbåtar på avvege er eit forureiningsproblem.

NGIR har mottak om levering av båtvrak på gjenvinningsstasjonen i Kjevikdalen. Her kan du levere mindre fritidsbåtar utan innabords motor opp til 15 fot (4,57 m)

Du finn meir informasjon om ordninga her

Den gamle måten å få nye bossposar og -sekkar hos NGIR er avslutta.

Det du no må gjere er fylgjande:

Knyt ein pose/sekk på handtaket på ein dunk (det er same kva dunk det er)
Då får du ein ny rull med posar/sekkar av same type som du har knytt fast i handtaket.
Hugs å be om nye før den gamle rullen er tom!

Du får óg få nye posar/sekkar hos gjenbruksbutikken på Hardbakke

NGIR har oppretta gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne stasjonen erstattar rydderutene som tidlegare vart køyrd vår og haust. Abonnentane i Solund må med den nye ordninga sjølv levera avfallet sitt til stasjonen.

Set difor ikkje ut boss i grøftene.

Stasjonen vart opna 24. august 2019 og vil vera open kvar 3. laurdag i månaden frå klokka 09.00 – 15.00.

For meir informasjon, datoar m.m. sjå oversikt på NGIR sine heimesider

Dersom nokon har spørsmål om denne ordninga, ber ein om at spørsmåla vert retta direkte til NGIR, og ikkje til kommuneadministrasjonen i Solund.