Retningsliner for tilskot ved fyrste gongs bustadetablering i Solund.

Skal du etablere deg med din fyrste bustad i Solund? Då kan du, på visse vilkår, få støtte frå Solund kommune.  

Solund kommunestyre har vedteke følgjande retningsliner for tilskotsordninga for førstegongs bustadetablerar:

1. Tilskotet på 50.000 kr kan berre gjevast til førstegongs bustadetablering i Solund.

2. Mottakar av tilskotet må vere folkeregistrert på bustadadressa i Solund ved tida for utbetaling.

3. Søkjar, eller ein av partane i eit partilhøve, må vere under 40 år.

4. Tilskotet kan tildelast til følgjande føremål:
    1. Oppføring av ny bustad
    2. Kjøp eller arv av eksisterande bustad

5. Krav til utbetaling:
    1. Ved nybygg skal det føreligge ferdigmelding.
    2. Ved kjøp/arv av eksisterande bustad skal skøyte vere tinglyst.

6. Tidsfrist for å søkje om tilskotet er 2 år frå godkjend ferdigstilling av nybygg eller tinglyst skøyte.

7. Tildeling av tilskotet vert lagt til formannskapet.

 

Retningslinene er gjeldande frå 01.01.2020 og skal rullerast kvart 4.   

 

Her finn du digitalt søknadsskjema for tilskotet