Utskriving av eigedomsskatt for 2015 i Solund kommune

I medhald av eigedomsskattelova §3 pkt. g, er det i Solund kommune innført eigedomsskatt på alle

 

«faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom».

 

Skatten for år 2015 er utskriven med 2,0 promille. Jf. Kommunestyresak 047/14 .

Sjå vedlagde skattelister:

Om utskrivinga for år 2015:

Skattesetelen vert utskriven med basis i innmelde Matrikkeldata.

Setelen er også i år detaljrik. Dette skuldast at det har vore mange endringar i Matrikkelen og dermed også i skattegrunnlaget for ein god del av eigedomane i Solund kommune i år 2014, gjerne som følgje av dei opplysningar og det fokus eigedomen har fått gjennom innføringsprosessen.

 

Endringane kan skuldast:

 • Grensejusteringar / arealoverføringar
 • Nye bygningar på eigedomen
 • Nye tilbygg / påbygg
 • Bygningar er fjerna
 • Nye eigarar
 • Ferdigattestar / mellombels bruksløyve er gjeve
 • Endringar som følgje av klagehandsamingsprosessen hausten 2014
 • M.m.

 

Vi ber dykk kontrollere skattesetelen for dei opplysningar om eigedom, eigarskap og areal som der kjem fram, og melde tilbake om de finn at noko framleis er feil.

Det vert gjort merksam på at nokre endringar ikkje kan gjerast raskt; - fordi det kan krevje både interne oppryddingsprosessar mellom eigarane, så vel som administrative prosessar hjå kommunen og kartverket, gjerne knytt til nye oppmålingar og søknader, før det formelle er på plass.

 

Frå og med neste år, reknar ein med å senda ut ein mindre detaljrik skattesetel, sidan endringane då vert rekna å verta langt mindre omfangsrike

 

Om klagefrist

Klagefristen er 6 veker (rekna frå 27. februar) - dvs. klagen må vera datert seinast 10.04.2015.

Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 27.02.2015 ved Servicekontoret i Solund kommune. Listene vert liggande der i 3 veker.

Dersom det ikkje har vore klaga av same årsak tidlegare, og om ikkje skatten er utrekna etter formuesgrunnlagsmetoden, kan det kvart år fremjast ei skriftleg klage direkte til Solund kommune. Bruk gjerne mailadressa: eigedomsskatt@solund.kommune.no

For dei som har utskrive eigedomsskatt etter formuesgrunnlagsmetoden, vert det vist til Skatteetaten sine eigne informasjonssider om både klagerett og framgangsmåten for å sende inn klage www.skatteetaten.no.

Reduksjonsfaktoren på formuesgrunnlaga, er av skatteetaten fastsett til 0,8 for år 2015, og utrekninga skjer på grunnlag av din boligverdi/formuesgrunnlag for år 2013.

Det vert vist til tidlegare informasjon som ligg her på heimesida vår, frå skatteutskrivinga for år 2014.

 

Om betaling

Det er berre utskrivne skattegrunnlag på kr. 50.000 eller meir, det vil seie utrekna skatt på kr. 100,- eller meir, som skal betalast.

 

Det vert sendt ut faktura for betaling av eigedomsskatten i 2 terminar.

1. termin vert utsend i mai/juni.

2. termin vert utsend i november/desember.

 

Det er berre den Matrikkelførte eigarrepresentanten som får tilsend fakturaen, der ikkje anna er avtalt.

 

 

Solund kommune

Eigedomsskattekontoret

tlf. 57 78 62 00

Publisert av Liv Helene Hansen. Ansvarleg Kjell Mongstad. Sist endra 27.04.2015 av Liv Helene Hansen
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Økonomisjef
 • Tlf: 57 78 62 07
 • Mob: 90 83 17 11
 • E-post:  

 

 
 
Login for redigering