Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne er eit rådgjevande organ i kommunar og fylkeskommunar som skal sikre brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld desse gruppene

Alle saker som gjeld eldre og/eller menneske med nedsett funksjonsevne skal leggast fram for rådet. Rådet kan óg ta opp saker på eige initiativ.

Medlemmane i felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne vert valde av kommunestyret. Fleirtalet av medlemmane skal vere over 60 år på valtidspunktet.

 

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023

Felles eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
Representantar Funksjon Vararepresentantar
Arne Osland Leiar 1. Hilmar Blomkvist
Synnøve Solhaugen Engen Nestleiar 2. Line Tordal Førde
Jorunn Ravnøy 3. Otto Einen
Sølvi Songstad Waage 4. Hallstein Steinsund
Arne H Lending
Amund Fuglebakk Aglen
Stabsleiar
Stab
Epost
Telefon 57 78 62 14
Mobil 40 49 29 08