Kommuneplan Solund 2020 - 2030

Solund kommune jobbar med revidering av kommuneplanen. Kommuneplanen skal synleggjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Planen skal vise kva slag samfunn vi vil vere.

 

 

 

Kva skjer no?

Kommuneplanen sin arealdel er på offentleg høyring og ettersyn no. Høyringsfristen er 15. desember 2021. Du kan lese meir i kunngjeringa av høyringa. 

TIDSPLAN

2021

Oktober - Januar

  • Arbeidsmøte med formannskapet om føresegner
  • Handsame planframlegg politisk (legge saka ut på 2. gongs høyring)
  • Høyring
  • Handsaming av innspel
  • Endeleg vedtak av planen

Det er vanskeleg å føreseie den vidare prosessen i arbeidet. Dette avheng om det kjem motsegner frå myndigheitene i 2. gongs høyring.

Motsegn (innsigelse) er eit virkemiddel som kan nyttast dersom ein plan er i strid med nasjonale interesser, viktige regionale interesser eller andre vesentlege interesser. I praksis vil ei motsegn bety at planen ikkje kan vedtakast med denne konflikta. Denne konflikta kan løysast på ulike måtar, ved til dømes å ta ut eit byggeformål, eller ved å lage føresegner som reduserer konflikta. Dette vert gjort i forhandlingar/ mekling med myndigheitene. 

Motsegner vil føre til at prosessen tek lenger tid, fordi det må forhandlast/ meklast for å finne løysingar på desse konfliktområda. Tidsplanen lenger opp på nettsida er basert på at det ikkje kjem motsegner, eller at det kjem få motsegner, og at desse er enkle å løyse. 

 

Kommuneplandokument

Solund kommune får hjelp av eit konsulentselskap i prosessen med å lage ny kommuneplan. Samfunnsdelen vart vedteken av kommunestyret 16. juni 2020.

Dokument i samband med 1. gongs høyring  på arealdelen finn du her

Det er fire arkivsaker som handlar om kommuneplanen:

  • Sak 16/647 (sak som gjeld nokre innspel frå før arbeidet med ny kommuneplan vart sett i gong)
  • Sak 17/125 (sak som gjeld første del av rullering av kommuneplanen, fram til høyringa på samfunnsdelen)
  • Sak 19/550 (sak som gjeld frå høyringa på kommuneplanen sin samfunnsdel til 2. gongs høyring på arealdelen)
  • Sak 21/654 (sak som gjeld frå og med 2. gongs høyring på kommuneplanen sin arealdel - her vil innspela som kjem inn i 2. gongs høyring på arealdelen bli lagt inn fortløpande)

SOLUND KOMMUNEPLAN 2020-2030

Kommuneplanen er det øvste styringsdokumentet i kommunen sitt styringssystem. Det skal gje rammer for kommunen sine planar og tiltak, og planar for bruk og vern av areal i kommunen. Kommuneplanen inneheld ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen gjeld ikkje berre kommunen si eiga verksemd, men skal fange opp dei omsyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltninga av arealressursane.

PLANUTVAL: Formannskapet

Alle sulingar, vener av Solund eller andre interessentar er velkomne til å delta i prosessen.

Ta kontakt for meir informasjon:

Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no

anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no
 

Gjeldande kommuneplan vart utforma gjennom ein lang og grundig prosess i perioden 2006-2009 og vart endeleg vedteken i 2010. Det er no lagt opp til ein meir komprimert planprosess, men god involvering og medverknad er også denne gongen avgjerande for å få ein god prosess og eit godt resultat.

Kommuneplanen vart vedteken etter den gamle planlova. Ny planlov, som kom i 2008, medførte store endringar for kommunal planlegging. Det er difor trong for oppdatering av både samfunnsdelen og arealdelen etter reglane i ny planlov. 

I arbeidet med Lokal utviklingsstrategi for Solund (2014-2015) vart det gjort eit stort arbeid for å finne gode strategiar for utvikling av Solundsamfunnet. Resultatet frå dette arbeidet er tenkt innarbeidd i kommuneplanen.