Reguleringsplanar

Reguleringsplan er eit arealplankart med tilhøyrande føresegner som angjev bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgjevnader.


Ved utarbeiding av nye reguleringsplanar kan ein nytte rettleiar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune; Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar.