Risiko og sårbarhetsanalyse for Solund kommune

«Å forvente stormen

når stilla rår»

Solsky Magne Hamre   

Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) skal vere ei hjelp til å finne fram til den risikoen som er i kommunen og i områda rundt kommunen, og i kva situasjonar ein er særskilt sårbar. Analysen skal vere grunnlaget for å utarbeide beredskaps- og kriseplanar i kommunen. I arbeidet med ROS-analysen skal ein óg avdekke kva førebyggjande og skadeavgrensande tiltak som fins, kor gode desse er og om det evt må iverksetjast nye tiltak for å redusere sannsynlegheita for ulike hendingar og avgrense konsekvensane dersom hendingane likevel skjer

 

Les analysa her. (PDF, 7 MB)