Offentleg ettersyn for lokalitetsavklaring for akvakultur ved Lyngholmane ved Færøy

Eide Fjordbrukr AS søkjer om løyve til etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy i Solund kommune.

Det vert søkt om løyve til inntil 2340 tonn MTB ved lokaliteten. Lokaliteten ligg innanfor område avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Solund kommune 2020 – 2032.

Søknad med tilhøyrande dokument er utlagd til offentleg ettersyn på kommunehuset og her på heimesida. 

Merknader sendast innan 15.06.2022 til:

På e-post til: post@solund.kommune.no eller
Solund kommune,
Hardbakke 26, 
6924 Hardbakke

Ta kontakt med Anne Kristine Dyrdal om du har spørsmål. 

Søknadsdokument: