Kunngjering av skattelister for utskriven eigedomsskatt i Solund kommune

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2021, sak 055/20 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 26. februar 2021.
Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.
I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.


Skatten for år 2021 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 24.2.2021 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.

Les kunngjeringsbrevet her (PDF, 510 kB)
 

Om klagerett og klagefrist:
Dersom det ikkje har vore klaga av same årsak tidlegare, og om ikkje skatten er utrekna etter den såkalla formuesgrunnlagsmetoden, kan det kvart år fremjast ei skriftleg klage direkte til Solund kommune. Bruk gjerne mailadressa eigedomsskatt@solund.kommune.no


For dei som har utskrive eigedomsskatt etter formuesgrunnlagsmetoden, vert det vist til Skatteetaten sine eigne informasjonssider om både klagerett og framgangsmåten for å sende inn ei klage: http://www.skatteetaten.no.


Klagefristen er 6 veker (rekna frå 1. mars) – dvs. klaga må vera datert seinast  09.04.2021.

Kontaktinformasjon:
Naudsynt informasjon til skattesetlane og informasjon om kor du skal vende deg for spørsmål og ev. klage, er å finne på Solund kommune si heimeside www.solund.kommune.no

 

Skattelistene kan de lese her:

Offentleg skatteliste - alminneleg taksering (PDF, 192 kB)

Offentleg skatteliste - formuesgrunnlag (PDF, 396 kB)

Offentleg skatteliste - fritak (PDF, 118 kB)