Kunngjering av godkjent reguleringsplan Ytre Steinsund bru

Klikk for stort bileteSolund kommunestyre har i sak 066/17 gjort fylgjande vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner reguleringsplan Ytre Steinsund bru med planID 1412-201702 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova. 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan påklages jamfør § 1-9 i lova.

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå kunngjering. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

Sakspapir finn du her

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller  post@solund.kommune.no