Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 14.08.2013

Legekontor: 57 78 62 80
Lege utanom kontortid: 116 117

 

Direktenr til legevaktsentralen i Førde: 57 83 23 00

Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet. Dette kan til dømes vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familemedlem.

 

Heimetenesta (frå kl 08.00 - 22.00): 91 31 62 72
Solundheimen: 57 78 62 50 / 95 17 42 10

 

Veterinærvakt: 57 78 95 57

Gro Bruteig                   tlf. 913 14 116
Nora Groschke             tlf. 950 09 332 
Neringa Pabreziene    tlf. 415 88 930

 

Vakttelefon brøyting: 959 56 144
Meldingar som vedkjem snøbrøyting kan sendast som SMS eller ringast til beredskapsvakta på dette nummeret

Publisert 14.05.2013

«Å forvente stormen

når stilla rår»

  

Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) skal vere ei hjelp til å finne fram til den risikoen som er i kommunen og i områda rundt kommunen, og i kva situasjonar ein er særskilt sårbar. Analysen skal vere grunnlaget for å utarbeide beredskaps- og kriseplanar i kommunen. I arbeidet med ROS-analysen skal ein óg avdekke kva førebyggjande og skadeavgrensande tiltak som fins, kor gode desse er og om det evt må iverksetjast nye tiltak for å redusere sannsynlegheita for ulike hendingar og avgrense konsekvensane dersom hendingane likevel skjer

 

Les analysa her. (PDF, 7 MB)