Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 14.05.2013

«Å forvente stormen

når stilla rår»

  

Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) skal vere ei hjelp til å finne fram til den risikoen som er i kommunen og i områda rundt kommunen, og i kva situasjonar ein er særskilt sårbar. Analysen skal vere grunnlaget for å utarbeide beredskaps- og kriseplanar i kommunen. I arbeidet med ROS-analysen skal ein óg avdekke kva førebyggjande og skadeavgrensande tiltak som fins, kor gode desse er og om det evt må iverksetjast nye tiltak for å redusere sannsynlegheita for ulike hendingar og avgrense konsekvensane dersom hendingane likevel skjer

 

Les analysa her. (PDF, 7 MB)

Fann du det du leitte etter?