Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 05.01.2016

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 09.07.2014

Solund kommunestyret vedtok i møte 19.06.2014 i sak 024/14 Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune.

 

Forskrifta med sakspapir finn du her

Publisert 14.08.2013

Legekontor: 57 78 62 80
Lege utanom kontortid: 116 117

 

Direktenr til legevaktsentralen i Førde: 57 83 23 00

Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet. Dette kan til dømes vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familemedlem.

 

Heimetenesta (frå kl 08.00 - 22.00): 91 31 62 72
Solundheimen: 57 78 62 50 / 95 17 42 10

 

Veterinærvakt: 57 78 95 57

 

Vakttelefon brøyting: 959 56 144
Meldingar som vedkjem snøbrøyting kan sendast som SMS eller ringast til beredskapsvakta på dette nummeret

Publisert 14.05.2013

«Å forvente stormen

når stilla rår»

  

Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) skal vere ei hjelp til å finne fram til den risikoen som er i kommunen og i områda rundt kommunen, og i kva situasjonar ein er særskilt sårbar. Analysen skal vere grunnlaget for å utarbeide beredskaps- og kriseplanar i kommunen. I arbeidet med ROS-analysen skal ein óg avdekke kva førebyggjande og skadeavgrensande tiltak som fins, kor gode desse er og om det evt må iverksetjast nye tiltak for å redusere sannsynlegheita for ulike hendingar og avgrense konsekvensane dersom hendingane likevel skjer

 

Les analysa her. (PDF, 7 MB)