Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 25.02.2020

I medhald av eigedomsskattelova § 3 pkt. g, er det i Solund kommune innført eigedomsskatt på alle «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom».


Skatten for år 2020 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 28.2.2020 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.
 

Publisert 13.11.2019

Kvifor kulturplan?

Kulturplanen skal vere eit styringsdokument for Solund kommune sitt engasjement på kulturfeltet og gjelde for politikarar, administrasjon og det frivillige kulturlivet.
Den skal synleggjere kulturlivet i kommunen, aktivitetsnivå og rammevilkår, peike på behov og utfordringar, samt tydeleggjere fordeling av oppgåver og ansvar. Kulturplanen gir oss eit reiskap til å halde stø kurs, ha oversikt og prioritere både i forhold til aktiviteten i kommunen og kring oss.

Publisert 24.10.2019

 I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok kommunestyret den 17.10.2019, å legge Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2030 ut på høyring. Høyringsperioden er 24.10.2019 - 06.12.2019.

 

Publisert 21.10.2019

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert etter vedtak i formannskapsmøte 03.10.2019, lagt ut på høyring og til ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslova sin § 11-14. Planen er lagt ut på kommunen si heimeside, og i fysisk format på kommunehuset.

Publisert 04.07.2018

Solund kommunestyre vedtok i møte den 07.06.2018 sak 017/18 privat reguleringsplan Djupevika Losna med planID 1412-2016001 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova

Planen er óg kunngjort i avisa Firda.

De kan og få opplysning om planane ved å kontakte Solund kommune, plan og utvikling.

 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 


 
 

 

 

Publisert 12.01.2018

 

Solund kommunestyre har i sak 065/17 gjort fylgjande vedtak:


Solund kommunestyre godkjenner, i samsvar med Plan og bygningsloven §12-12, detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra plan ID 1412-2016003 med mindre endring av ytre plangrense.
 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale med føresegner sjå her (PDF, 946 kB)

Detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra sjå her (PDF, 207 kB)

Publisert 12.01.2018

 

 

Solund kommunestyre har i sak 067/17 gjort fylgjande vedtak

 

:

Solund kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, privat reguleringsplan veg Eide – Kråkenes planid 2016002 med fylgjande endringar i planføresegnene:

Pkt. 3.1 bokstav b: «I hekkeperioden mars-mai skal det ikkje gjennomførast sprengingsarbeid mellom pel 500 og pel 1700. Om det ikkje er starta hekking i løpet av april månad kan ein likevel sjå vekk frå tidsavgrensinga i anleggsarbeidet.

Nytt pkt. 3.1 bokstav g: «Det må gjerast eigna tiltak for å hindre ureining eller avrenning til vassdrag (bekkar og vatn) og sjø.»

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale sjå her (PDF, 5 MB)

Plankart 01 sjå her (PDF, 750 kB)

Plankart 02 sjå her (PDF, 688 kB)

Plankart 03 sjå her (PDF, 853 kB)

Plankart 04 sjå her (PDF, 833 kB)

Plankart 05 sjå her (PDF, 959 kB)

Plankart 06 sjå her (PDF, 717 kB)

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017

Solund kommunestyre har i sak 066/17 gjort fylgjande vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner reguleringsplan Ytre Steinsund bru med planID 1412-201702 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova. 

Publisert 19.02.2016

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 05.01.2016

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)