Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 28.02.2019

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2019, sak 047/18 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 1. mars 2019.
Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.
I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.

 

Skattelistene viser dei skattepliktige eigedomane sine matrikkelnummer (gards-, bruks- og festenummer), takstgrunnlaget, skattesats og utrekna eigedomsskattebeløp.
Skattelistene er lagde ut på Solund kommune sitt servicekontor og er vedlagt på denne nettsida (sjå under). Dei vert liggande til offentleg ettersyn i 3 veker.

 

Skattesetlane vert sendt via digital post. Dei som ikkje har tatt i bruk si digitale postkasse, får skattesetelen via ALTINN eller direkte pr. brev, om ikkje skattesetelen er lest innan 2 dagar.

Eigarrepresentanten må syte for å orientere sine medeigarar om utskriven skatt, dersom ynskjeleg.


 

Publisert 04.07.2018

Solund kommunestyre vedtok i møte den 07.06.2018 sak 017/18 privat reguleringsplan Djupevika Losna med planID 1412-2016001 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova

Planen er óg kunngjort i avisa Firda.

De kan og få opplysning om planane ved å kontakte Solund kommune, plan og utvikling.

 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 


 
 

 

 

Publisert 12.01.2018

 

Solund kommunestyre har i sak 065/17 gjort fylgjande vedtak:


Solund kommunestyre godkjenner, i samsvar med Plan og bygningsloven §12-12, detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra plan ID 1412-2016003 med mindre endring av ytre plangrense.
 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale med føresegner sjå her (PDF, 946 kB)

Detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra sjå her (PDF, 207 kB)

Publisert 12.01.2018

 

 

Solund kommunestyre har i sak 067/17 gjort fylgjande vedtak

 

:

Solund kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, privat reguleringsplan veg Eide – Kråkenes planid 2016002 med fylgjande endringar i planføresegnene:

Pkt. 3.1 bokstav b: «I hekkeperioden mars-mai skal det ikkje gjennomførast sprengingsarbeid mellom pel 500 og pel 1700. Om det ikkje er starta hekking i løpet av april månad kan ein likevel sjå vekk frå tidsavgrensinga i anleggsarbeidet.

Nytt pkt. 3.1 bokstav g: «Det må gjerast eigna tiltak for å hindre ureining eller avrenning til vassdrag (bekkar og vatn) og sjø.»

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale sjå her (PDF, 5 MB)

Plankart 01 sjå her (PDF, 750 kB)

Plankart 02 sjå her (PDF, 688 kB)

Plankart 03 sjå her (PDF, 853 kB)

Plankart 04 sjå her (PDF, 833 kB)

Plankart 05 sjå her (PDF, 959 kB)

Plankart 06 sjå her (PDF, 717 kB)

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017

Solund kommunestyre har i sak 066/17 gjort fylgjande vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner reguleringsplan Ytre Steinsund bru med planID 1412-201702 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova. 

Publisert 24.11.2017

Solund formannskap sitt framlegg til budsjett 2018, framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 og framlegg til gebyr pg betalingssatsar 2018 er i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 19.02.2016

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 05.01.2016

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 09.07.2014

Solund kommunestyret vedtok i møte 19.06.2014 i sak 024/14 Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune.

 

Forskrifta med sakspapir finn du her

Publisert 14.08.2013

Legekontor: 57 78 62 80
Lege utanom kontortid: 116 117 eller 57 78 73 00

 

Direktenr til legevaktsentralen i Førde: 57 83 23 00

Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet. Dette kan til dømes vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familemedlem.

 

Heimetenesta (frå kl 08.00 - 22.00): 91 31 62 72
Solundheimen: 57 78 62 50 / 95 17 42 10

 

Veterinærvakt: 57 78 95 57

 

Vakttelefon brøyting: 959 56 144
Meldingar som vedkjem snøbrøyting kan sendast som SMS eller ringast til beredskapsvakta på dette nummeret

Fann du det du leitte etter?