Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til venstre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert av Liv Helene Hansen. Sist endra 02.12.2011 av Liv Helene Hansen
Publisert 15.09.2017
Kart Ytre Steinsund

Solund kommune og Statens vegvesen Region Vest varsler i samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova start av Detaljreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru i Solund kommune. Planområdet er frå Daløy ferjekai til vest for Nåra på fv. 31på Ytre Sula. Formålet med planarbeidet er å fastleggje løysing for ei bru over Ytre Steinsund som skal erstatte ferjesambandet frå Daløy til Haldorsneset.

 

Det ska utarbeidast ein detaljreguleringsplan i samsvar med §§ 4-2 og § 12-3 i Plan- og Bygningslova. Reguleringsplanen vil bli utarbeidd av Statens vegvesen i samarbeid med Solund kommune. Solund kommune handterer formell planprosess. Statens vegvesen er etter lova tiltakshavar og Solund kommune er ansvarleg planstyresmakt. Planarbeidet er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing jamfør §4-2 i Plan og bygningslova.. På grunnlag av tidlegare utarbeidd forprosjekt blir berre eitt alternativ vurdert.

Etter Forskrift om konsekvensutredinger §8 pkt.a skal reguleringsplanen konsekvensutgreiast men ikkje ha planprogram. Statens vegvesen og Solund kommune har utarbeid eit planprogram (som ikkje treng høyrast og godkjennast) for å vise kva som skal gjerast i planprosessen.

Varsel om oppstart av planarbeid, utkast til planprogram og forprosjektet ligg ute på:

 

Merknader til planoppstart med innspel på behov for utgreiingar skal sendast innan 16. oktober 2017 til:

Solund kommune

6924 Hardbakke

 

Eller på e-post; post@solund.kommune.no

Solund kommune ber om rask tilbakemelding på planoppstart.

Kontaktpersonar:

 

Solund kommune

Helge Alme

95956144

helge.alme@solund.kommmune.no

Statens vegvesen

Ingar Hals

97473361

ingar.hals@vegvesen.no

 

Vedlegg

Forprosjektrapport (PDF, 820 kB)

Planprogram fv. 606 Ytre Steinsund (PDF, 2 MB)

Kart planavgrensing (PDF, 2 MB)

Publisert 14.06.2017
Nåra.JPG

Utlegging for 1.gangs høyring

I medhald av Plan og bygningslova §12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 038/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Fiskerihamn Nåra  ut på 1. gangs høyring.

Framlegget vert kunngjord i avisa Firda 14.06.2017 samt på kommunen si heimeside www.solund.kommune.no og på servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 13.06.2017 – 11.08.2017.

Eventuelle merknader til framlegget skal sendast skriftlig til Solund kommune, kommunehuset, 6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no innan 14.08.2017.

 

Saksdokument

Publisert 14.06.2017
Losna.JPG

Utlegging for 1.gangs høyring

I medhald av Plan og bygningslova §12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 039/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Djupevika Losna, oppdrettsanlegg på land ut på 1. gangs høyring.

Framlegget vert kunngjord i avisa Firda 14.06.2017 samt på kommunen si heimeside www.solund.kommune.no og på servicekontoret på kommunehuset i tidsrommet 13.06.2017 – 11.08.2017.

Alle sakdsdokument finn ein her.

Eventuelle merknader til framlegget skal sendast skriftlig til Solund kommune, kommunehuset, 6924 Hardbakke eller på e-post til post@solund.kommune.no innan 14.08.2017.

 

 

 

 

Publisert 16.05.2017
Utsikt frå Ramnenipa

Det vert med dette kunngjort start av arbeid med reguleringsplan for Hardbakke hamn/sentrum, jf. Plan og bygningslova §12-3 m.fl. Grunneigarar, naboar og andre som kan ha interesse av planarbeidet vert varsla med brev.

I planområdet er det pr. i dag etablert fleire aktivitetar, servicebygg, kai for lastebåt med lager, privat småbåthamn, to badeviker, parkeringsareal, private bustader, offentlige kontor, sjøhus/sjøbu/naust, kommunal kai med gjestehamn og flytebrygge for ambulansebåt, drivstoffanlegg, to områder avsett til avfallsconteiner, næringsområde og område for almennyttige føremål/grendahus.

Planen skal bygge på gjeldande kommuneplan, arealdelen. Det kan bli aktuelt med endring av gjeldande reguleringsplanar. Planarbeidet har etter kommunen sin vurdering, ikkje krav til planprogram eller konsekvensutgreiing. Kunngjeringa vil bli annonsert i avisa Firda og bli lagd ut på kommunen si heimeside.

Sjå kart der blå line viser plangrense. (JPG, 182 kB)

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få hjå Solund kommune.

Innspel/merknader til planarbeidet sendast innan 22.06.2017 til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

Kommuneplanens arealdel med føresegne og konsekvensvurderingar finn ein på denne sida.

 

Publisert 30.03.2017
Solnes 2017 03 30.JPG

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22, i Solund kommune.

Solnes AS er tiltakshavar. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Området ligg om lag 7 km vest for Hardbakke som er administrasjonssenteret til Solund kommune. Planområdet består i hovudsak av eigedom gnr. 15 bnr. 4. Planområdet er regulert til bla. bustad, konsentrert fritidsbusetnad, næringsbygg og småbåthamn i gjeldande reguleringsplan «Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22.» (Planid: 1412-201203). Tilstøytande areal er i kommuneplanen avsett til LNFRN-område.

Ein vil gjere følgjande endringar i planen:

1. Flytte tilkomst til fritidsbusetnaden nord i planområdet for å sikre ei etappevis utbygging.

2. Utvide område ved parkeringsareal (PP01) midt i planområde til mellombels rigg og anleggsområde.

3. Justere næringsområde (N02) ved kaia sør i planområdet ut i frå eksisterande bruk.

Dei eksisterande føresegnene (datert 24.01.12), er noko endra med tanke på ei etappevis utbygging. For å sjå dokumenta tilknytt endringa sjå www.ardarealplan.no.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader til den mindre endringa/reguleringsendringa kan sendast til Ard arealplan as, Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen eller på e-post til post@ardarealplan.no.

Frist for merknader er satt til 29.04.2017.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00

 

Vedlegg:

Solnes 2017 03 30 (PDF, 113 kB)

16051_Solnes_varselkart_29 03 2017_A3 (PDF, 384 kB)
 

 

Publisert 19.12.2016
Detaljreguleringsplan for veg Eide-Kråkenes.JPG

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for veg Eide – Kråkenes og høyring av revidert planprogram for planarbeidet (PDF, 2 MB), jf. §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningslova. Planområdet vil femne om veg mellom Eide og Kråkenes. Veglinje med alternativ og tilkomstvegar er synt på vedlagt oversiktskart.

Nytt varsel om oppstart og høyring av revidert planprogram vert gjennomført som følgje av at det gjennom høyring av planprogrammet kom fram informasjon som inneber at det måtte sjåast på variant av alternativet. Varianten av alternative femnar om alternativ linje mellom pel 600 og 1900. Den er merka I-b på vedlagt kart.

Vegen er i arealdelen til kommuneplan for Solund kommune synt som retningslinjeareal utan rettsverknad. Detaljreguleringsplanen er vurdert til å falle innanfor virkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, noko som inneber at det skal utarbeidast planprogram og konsekvensutgreiing som følgjer planframlegget ved offentleg ettersyn. Framlegg til planprogram er lagt ut på heimesida til kommunen under «kunngjeringar» og på kommunehuset.

Formålet med planprogrammet er å sikre medverknad om situasjonen i dag, informere om kva som er formålet med planarbeidet, klargjere aktuelle alternativ og avklare plan- og utgreiingsbehovet som planarbeidet reiser.

Dersom statlege eller regionale styresmakter på grunn av framlegg til planprogram vurderer at tiltaket kan kome i konflikt med nasjonale eller viktige regionale omsyn, skal dette komme fram av uttale til planprogrammet.

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sulefisk AS.

Formålet med planarbeidet er å etablere veg til Kråkenes. Vegen skal vere med å sikre adkomst til bustader, fritidsbustader og oppdrettsanlegg. Gjennom planarbeidet vil det spesielt verte jobba med å avgrense og avbøte dei landskapsmessige verknadene av vegen.

Målet er at planprogrammet vert fastsett av kommunen samtidig som planframlegg vert lagt ut på høyring i januar/februar 2017.

Planen med tilhøyrande dokument vil femne om:

  1. Detaljreguleringsplan med tilhøyrande planføresegner i samsvar med § 12-3 i plan- og bygningslova.
  2. Planomtale og konsekvensutgreiing som klargjer mål prinsipp og planen sine vesentlege verknader i høve miljø, samfunn og rørte partar, interesser og omsyn i samsvar med § 4-2 i plan- og bygningsloven.
  3. Risiko- og sårbarheitsanalyse som vert utarbeidd i samsvar med § 4-3 i plan- og bygningslova.

For nærmare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til:

Johannes-Henrik Myrmel
mob. 454 04 993
e-post: johm@norconsult.no

Dersom du har opplysningar, synspunkt, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du tilskriv:

Norconsult AS
v/ Johannes-Henrik Myrmel
Firdavegen 6
6800 Førde

Frist for å sende inn merknader er sett til 15. januar 2017

 

Publisert 22.08.2016

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplanfor veg Eide – Kråkenes, jf. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova.

 

Brev med varsel om oppstart kan de lese her. (PDF, 395 kB)

 

Planprogram Detaljreguleringsplan for veg Eide - Kråkenes finn de her. (PDF, 2 MB)

 

Frist for å sende inn merknader er sett til 30. september 2016.

Publisert 19.02.2016
Aktivitet ved Kystlednaustet på Litlefærøyna 2.jpg

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 03.02.2016
Bustadfelt Klubben

Formannskapet i Solund har i møte 25.01.2016, sak 004/16, vedteke å leggje forslag til privat detaljreguleringsplan for g.nr 26 b.nr 141 m/fl Bustadfelt Klubben, ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova.

Formannskapssak 004/16 kan de lese her. (PDF, 32 kB)

Høyringsdokument:

Plankart (PDF, 2 MB).

Planomtale med føresegner. (PDF, 4 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 12 MB)

 

Eventuelle merknadar til forslaget skal sendast skriftleg innan 18.03.2016 til Solund kommune, 6921 Hardbakke, eller til post@solund.kommune.no

 

Publisert 05.01.2016
Kart Kolgrov

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 
Login for redigering