Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 17.12.2020

 Formannskapet gjorde såleis vedtak i formannskapssak 106/20:

Solund formannskap bed om at handlingsplan til lokal utviklingsstrategi 2021 vert lagt ut på høyring, med desse endringane:

  1. Delmål om møteplassar, overskrift, endra til: "Det er gode møteplassar som bidreg til integrering"
  2. Delmål om fleire arbeidsplassar, 3. kulepunkt, endra til: "Satsing på auka etablering av kompetansearbeidsplassar innan havbruk- og fiskerinæringane"
Publisert 29.10.2020

Kommunestyret vedtok i sitt møte 22. oktober 2020 å legge framlegg til kommuneplanen sin arealdel av 12. oktober 2020 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 29.10.2020

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om klarering av ny akvakulturlokalitet ved Seiskjeret i Ytre Steinsund i Solund kommune.

Publisert 26.10.2020

I medhald av plan og bygningslova § 10-1 vedtok kommunestyret i Solund 22. oktober i sak 035/20 å legge framlegg til Kommunal planstrategi 2020 - 2023, ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 19.10.2020

 Solund komune har fått utarbeida eit framlegg til forvaltningsplan for grågås i Solund 2020 - 2025. Det er no høyring på framlegget med høyringsfrist 10. november.

Publisert 14.07.2020

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for sentrumsnære bustader gbnr: 26/63 på Hardbakke, jf. Plan- og bygningslova § 12-8. 

Publisert 25.02.2020

I medhald av eigedomsskattelova § 3 pkt. g, er det i Solund kommune innført eigedomsskatt på alle «faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom».


Skatten for år 2020 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 28.2.2020 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.
 

Publisert 13.11.2019

Kvifor kulturplan?

Kulturplanen skal vere eit styringsdokument for Solund kommune sitt engasjement på kulturfeltet og gjelde for politikarar, administrasjon og det frivillige kulturlivet.
Den skal synleggjere kulturlivet i kommunen, aktivitetsnivå og rammevilkår, peike på behov og utfordringar, samt tydeleggjere fordeling av oppgåver og ansvar. Kulturplanen gir oss eit reiskap til å halde stø kurs, ha oversikt og prioritere både i forhold til aktiviteten i kommunen og kring oss.

Publisert 21.10.2019

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert etter vedtak i formannskapsmøte 03.10.2019, lagt ut på høyring og til ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslova sin § 11-14. Planen er lagt ut på kommunen si heimeside, og i fysisk format på kommunehuset.

Publisert 04.07.2018

Solund kommunestyre vedtok i møte den 07.06.2018 sak 017/18 privat reguleringsplan Djupevika Losna med planID 1412-2016001 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova

Planen er óg kunngjort i avisa Firda.

De kan og få opplysning om planane ved å kontakte Solund kommune, plan og utvikling.

 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no