Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til venstre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert av Liv Helene Hansen. Sist endra 02.12.2011 av Liv Helene Hansen
Publisert 30.03.2017
Solnes 2017 03 30.JPG

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22, i Solund kommune.

Solnes AS er tiltakshavar. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Området ligg om lag 7 km vest for Hardbakke som er administrasjonssenteret til Solund kommune. Planområdet består i hovudsak av eigedom gnr. 15 bnr. 4. Planområdet er regulert til bla. bustad, konsentrert fritidsbusetnad, næringsbygg og småbåthamn i gjeldande reguleringsplan «Solnes gnr. 15 bnr. 4, 8, 18 og 22.» (Planid: 1412-201203). Tilstøytande areal er i kommuneplanen avsett til LNFRN-område.

Ein vil gjere følgjande endringar i planen:

1. Flytte tilkomst til fritidsbusetnaden nord i planområdet for å sikre ei etappevis utbygging.

2. Utvide område ved parkeringsareal (PP01) midt i planområde til mellombels rigg og anleggsområde.

3. Justere næringsområde (N02) ved kaia sør i planområdet ut i frå eksisterande bruk.

Dei eksisterande føresegnene (datert 24.01.12), er noko endra med tanke på ei etappevis utbygging. For å sjå dokumenta tilknytt endringa sjå www.ardarealplan.no.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader til den mindre endringa/reguleringsendringa kan sendast til Ard arealplan as, Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen eller på e-post til post@ardarealplan.no.

Frist for merknader er satt til 29.04.2017.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00

 

Vedlegg:

Solnes 2017 03 30 (PDF, 113 kB)

16051_Solnes_varselkart_29 03 2017_A3 (PDF, 384 kB)
 

 

Publisert 19.12.2016
Detaljreguleringsplan for veg Eide-Kråkenes.JPG

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for veg Eide – Kråkenes og høyring av revidert planprogram for planarbeidet (PDF, 2 MB), jf. §§ 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningslova. Planområdet vil femne om veg mellom Eide og Kråkenes. Veglinje med alternativ og tilkomstvegar er synt på vedlagt oversiktskart.

Nytt varsel om oppstart og høyring av revidert planprogram vert gjennomført som følgje av at det gjennom høyring av planprogrammet kom fram informasjon som inneber at det måtte sjåast på variant av alternativet. Varianten av alternative femnar om alternativ linje mellom pel 600 og 1900. Den er merka I-b på vedlagt kart.

Vegen er i arealdelen til kommuneplan for Solund kommune synt som retningslinjeareal utan rettsverknad. Detaljreguleringsplanen er vurdert til å falle innanfor virkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar, noko som inneber at det skal utarbeidast planprogram og konsekvensutgreiing som følgjer planframlegget ved offentleg ettersyn. Framlegg til planprogram er lagt ut på heimesida til kommunen under «kunngjeringar» og på kommunehuset.

Formålet med planprogrammet er å sikre medverknad om situasjonen i dag, informere om kva som er formålet med planarbeidet, klargjere aktuelle alternativ og avklare plan- og utgreiingsbehovet som planarbeidet reiser.

Dersom statlege eller regionale styresmakter på grunn av framlegg til planprogram vurderer at tiltaket kan kome i konflikt med nasjonale eller viktige regionale omsyn, skal dette komme fram av uttale til planprogrammet.

Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sulefisk AS.

Formålet med planarbeidet er å etablere veg til Kråkenes. Vegen skal vere med å sikre adkomst til bustader, fritidsbustader og oppdrettsanlegg. Gjennom planarbeidet vil det spesielt verte jobba med å avgrense og avbøte dei landskapsmessige verknadene av vegen.

Målet er at planprogrammet vert fastsett av kommunen samtidig som planframlegg vert lagt ut på høyring i januar/februar 2017.

Planen med tilhøyrande dokument vil femne om:

  1. Detaljreguleringsplan med tilhøyrande planføresegner i samsvar med § 12-3 i plan- og bygningslova.
  2. Planomtale og konsekvensutgreiing som klargjer mål prinsipp og planen sine vesentlege verknader i høve miljø, samfunn og rørte partar, interesser og omsyn i samsvar med § 4-2 i plan- og bygningsloven.
  3. Risiko- og sårbarheitsanalyse som vert utarbeidd i samsvar med § 4-3 i plan- og bygningslova.

For nærmare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til:

Johannes-Henrik Myrmel
mob. 454 04 993
e-post: johm@norconsult.no

Dersom du har opplysningar, synspunkt, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du tilskriv:

Norconsult AS
v/ Johannes-Henrik Myrmel
Firdavegen 6
6800 Førde

Frist for å sende inn merknader er sett til 15. januar 2017

 

Publisert 22.08.2016

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplanfor veg Eide – Kråkenes, jf. §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova.

 

Brev med varsel om oppstart kan de lese her. (PDF, 395 kB)

 

Planprogram Detaljreguleringsplan for veg Eide - Kråkenes finn de her. (PDF, 2 MB)

 

Frist for å sende inn merknader er sett til 30. september 2016.

Publisert 19.02.2016
Aktivitet ved Kystlednaustet på Litlefærøyna 2.jpg

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 03.02.2016
Bustadfelt Klubben

Formannskapet i Solund har i møte 25.01.2016, sak 004/16, vedteke å leggje forslag til privat detaljreguleringsplan for g.nr 26 b.nr 141 m/fl Bustadfelt Klubben, ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova.

Formannskapssak 004/16 kan de lese her. (PDF, 32 kB)

Høyringsdokument:

Plankart (PDF, 2 MB).

Planomtale med føresegner. (PDF, 4 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 12 MB)

 

Eventuelle merknadar til forslaget skal sendast skriftleg innan 18.03.2016 til Solund kommune, 6921 Hardbakke, eller til post@solund.kommune.no

 

Publisert 05.01.2016
Kart Kolgrov

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 28.09.2015
AIS

Nordplan AS har fått i oppdrag frå Solund kommune om å starte arbeid med endring av gjeldande reguleringsplan Hyttefelt Hardbakke - Klubben 

Frist for innspel er 22. oktober 2015

 

Les kunngjeringsbrevet her. (PDF, 915 kB)

 

Utfyllande opplysningar finn de i Nordplan AS sitt varslingsskriv her. (PDF, 465 kB)

Publisert 19.06.2015

Solund kommune startar opp arbeidet med

Planprogramma vert sendt på høyring og lagt ut på offentleg ettersyn.

Høyringsfristar:

Kulturminneplan er 10.august 2015.

Plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er 15.august 2015.

 

Høyringsinnspel og merknader kan sendast elektronisk til post@solund.kommune.no eller pr. post til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke.

 

Høyringsinnspela vil verte handsama og det reviderte planprogrammet vert deretter vedteke og endeleg fastsett av Solund formannskap i september 2015.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til :

Tor Arne Hauge, epost :  tor.arne.hauge@solund.kommune.no , tlf 90 19 24 71.

 

Publisert 09.07.2014

Solund kommunestyret vedtok i møte 19.06.2014 i sak 024/14 Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune.

 

Forskrifta med sakspapir finn du her

Publisert 14.08.2013

Legekontor: 57 78 62 80
Lege utanom kontortid: 116 117 eller 57 78 73 00

 

Direktenr til legevaktsentralen i Førde: 57 83 23 00

Dette nummeret kan brukast om du ønskjer å nå legevaktsentralen, men sjølv er ein annan stad i landet. Dette kan til dømes vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familemedlem.

 

Heimetenesta (frå kl 08.00 - 22.00): 91 31 62 72
Solundheimen: 57 78 62 50 / 95 17 42 10

 

Veterinærvakt: 57 78 95 57

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?
Artikkel med kontaktperson (1)
 
 
Login for redigering