Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 13.05.2022

Eide Fjordbrukr AS søkjer om løyve til etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy i Solund kommune.

Publisert 12.05.2022

Solund kommune ynskjer å få innspel om kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap som har ein verdi. Innspela er tenkt skal leggast inn i Kulturminnesøk av interessentar. 

Publisert 28.04.2022

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om anleggsendring på lokalitet Kverhelleskjeret. Endringa gjeld endring av arealbruk/ utviding; dvs. at anlegget skal flyttast lenger nordvest.  

Publisert 11.04.2022

Firda Sjøfarmer AS søkjer om løyve til etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Ospa i Solund kommune.

Publisert 05.04.2022

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til etablering av lokalitet for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure aust for Saltskår i Solund kommune.

Publisert 25.02.2022

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2022, K-sak 055/21, og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 28. februar 2022.
Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.
I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.


Skatten for år 2022 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 28.02.2022 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.

Les kunngjeringsbrevet her (PDF, 511 kB)
 

Publisert 04.11.2021

Korleis skaper vi betre folkehelse i Solund? For å skape betre folkehelse er vi avhengige av at vi tilrettelegger, samarbeider og samhandlar. Handlingsplan for folkehelse er på høyring og Solund kommune ynskjer innspel til planen; både frå innbyggjarar, lag og organisasjonar og næringsliv: Korleis skaper vi betre folkehelse i Solund? Og kva kan den enkelte innbyggjar og aktør gjere?

Publisert 30.10.2021

Kommunestyret vedtok i sitt møte 21. oktober 2021 å legge framlegg til kommuneplanen sin arealdel ut på høyring og offentleg ettersyn.

Du kan lese sakspapira her og vedtaket som vart gjort i kommunestyret 21. oktober her (DOCX, 59 kB)

Publisert 01.03.2021

Tidlegare har ikkje Solund kommune rullert handlingsprogrammet, og spelemiddelsøknadane har blitt godkjent med det gamle handlingsprogrammet. No er det blitt eit krav at desse prioriteringane skal rullerast årleg. Dette var ikkje administrasjonen klar over, så på grunn av dette kjem høyringa seint og med svært kort frist.

Publisert 05.02.2021

Solund Formannskap har i F-sak 073/20 vedteke å legge ny forskrift for slamtømming i NGIR-området ut på offentleg høyring

Framlegg til ny forskrift kan de lese her