Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Sist endra 07.02.2018 av Marit Utvær
Publisert 04.07.2018

Solund kommunestyre vedtok i møte den 07.06.2018 sak 017/18 privat reguleringsplan Djupevika Losna med planID 1412-2016001 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova

Planen er óg kunngjort i avisa Firda.

De kan og få opplysning om planane ved å kontakte Solund kommune, plan og utvikling.

 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 


 
 

 

 

Publisert 12.01.2018

 

Solund kommunestyre har i sak 065/17 gjort fylgjande vedtak:


Solund kommunestyre godkjenner, i samsvar med Plan og bygningsloven §12-12, detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra plan ID 1412-2016003 med mindre endring av ytre plangrense.
 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale med føresegner sjå her (PDF, 946 kB)

Detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra sjå her (PDF, 207 kB)

Publisert 12.01.2018
Kart.JPG

 

 

Solund kommunestyre har i sak 067/17 gjort fylgjande vedtak

 

:

Solund kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, privat reguleringsplan veg Eide – Kråkenes planid 2016002 med fylgjande endringar i planføresegnene:

Pkt. 3.1 bokstav b: «I hekkeperioden mars-mai skal det ikkje gjennomførast sprengingsarbeid mellom pel 500 og pel 1700. Om det ikkje er starta hekking i løpet av april månad kan ein likevel sjå vekk frå tidsavgrensinga i anleggsarbeidet.

Nytt pkt. 3.1 bokstav g: «Det må gjerast eigna tiltak for å hindre ureining eller avrenning til vassdrag (bekkar og vatn) og sjø.»

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga ersendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI:Forvaltningslova

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 

Planomtale sjå her (PDF, 5 MB)

Plankart 01 sjå her (PDF, 750 kB)

Plankart 02 sjå her (PDF, 688 kB)

Plankart 03 sjå her (PDF, 853 kB)

Plankart 04 sjå her (PDF, 833 kB)

Plankart 05 sjå her (PDF, 959 kB)

Plankart 06 sjå her (PDF, 717 kB)

 

 

 

 

Publisert 20.12.2017
Ytre Solund bru.JPG

Solund kommunestyre har i sak 066/17 gjort fylgjande vedtak:

Solund kommunestyre godkjenner reguleringsplan Ytre Steinsund bru med planID 1412-201702 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova. 

Publisert 24.11.2017
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Solund formannskap sitt framlegg til budsjett 2018, framlegg til økonomiplan 2018 - 2021 og framlegg til gebyr pg betalingssatsar 2018 er i samsvar med kommunelova lagt ut til offentleg gjennomsyn.

Publisert 16.05.2017
Utsikt frå Ramnenipa

Det vert med dette kunngjort start av arbeid med reguleringsplan for Hardbakke hamn/sentrum, jf. Plan og bygningslova §12-3 m.fl. Grunneigarar, naboar og andre som kan ha interesse av planarbeidet vert varsla med brev.

I planområdet er det pr. i dag etablert fleire aktivitetar, servicebygg, kai for lastebåt med lager, privat småbåthamn, to badeviker, parkeringsareal, private bustader, offentlige kontor, sjøhus/sjøbu/naust, kommunal kai med gjestehamn og flytebrygge for ambulansebåt, drivstoffanlegg, to områder avsett til avfallsconteiner, næringsområde og område for almennyttige føremål/grendahus.

Planen skal bygge på gjeldande kommuneplan, arealdelen. Det kan bli aktuelt med endring av gjeldande reguleringsplanar. Planarbeidet har etter kommunen sin vurdering, ikkje krav til planprogram eller konsekvensutgreiing. Kunngjeringa vil bli annonsert i avisa Firda og bli lagd ut på kommunen si heimeside.

Sjå kart der blå line viser plangrense. (JPG, 182 kB)

Nærare opplysningar om planarbeidet kan ein få hjå Solund kommune.

Innspel/merknader til planarbeidet sendast innan 22.06.2017 til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

Kommuneplanens arealdel med føresegne og konsekvensvurderingar finn ein på denne sida.

 

Publisert 19.02.2016
Aktivitet ved Kystlednaustet på Litlefærøyna 2.jpg

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her

Publisert 05.01.2016
Kart Kolgrov

 

 

 

Solund formannskap har den 26.11.2015 vedteke adresseplan for kommunen

Planen er tilgjengeleg på kommunehuset og kommunen si heimeside formannskapssak 073/15.

 

Du kan og lese saka her. (PDF, 225 kB)

Vedlegg:

Plankart for heile kommunen. (PDF, 11 MB)

Plankart for Hardbakkeområdet. (PDF, 7 MB)

 

Publisert 19.06.2015

Solund kommune startar opp arbeidet med

Planprogramma vert sendt på høyring og lagt ut på offentleg ettersyn.

Høyringsfristar:

Kulturminneplan er 10.august 2015.

Plan for kulturbygg, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er 15.august 2015.

 

Høyringsinnspel og merknader kan sendast elektronisk til post@solund.kommune.no eller pr. post til Solund kommune, Kommunehuset, 6924 Hardbakke.

 

Høyringsinnspela vil verte handsama og det reviderte planprogrammet vert deretter vedteke og endeleg fastsett av Solund formannskap i september 2015.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til :

Tor Arne Hauge, epost :  tor.arne.hauge@solund.kommune.no , tlf 90 19 24 71.

 

Publisert 09.07.2014

Solund kommunestyret vedtok i møte 19.06.2014 i sak 024/14 Forskrift for namnesetjing, adressering og adresseforvaltning i Solund kommune.

 

Forskrifta med sakspapir finn du her

Fann du det du leitte etter?