Kunngjeringar

Her finn de plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

 

Til høgre på sida finn de kommuneplanen for Solund kommune.

Publisert 04.11.2021

Korleis skaper vi betre folkehelse i Solund? For å skape betre folkehelse er vi avhengige av at vi tilrettelegger, samarbeider og samhandlar. Handlingsplan for folkehelse er på høyring og Solund kommune ynskjer innspel til planen; både frå innbyggjarar, lag og organisasjonar og næringsliv: Korleis skaper vi betre folkehelse i Solund? Og kva kan den enkelte innbyggjar og aktør gjere?

Publisert 03.11.2021

Kommunestyret vedtok i sitt møte 21. oktober 2021 å legge framlegg til kommuneplanen sin arealdel ut på høyring og offentleg ettersyn.

Du kan lese sakspapira her og vedtaket som vart gjort i kommunestyret 21. oktober her (DOCX, 59 kB)

Publisert 01.03.2021

Tidlegare har ikkje Solund kommune rullert handlingsprogrammet, og spelemiddelsøknadane har blitt godkjent med det gamle handlingsprogrammet. No er det blitt eit krav at desse prioriteringane skal rullerast årleg. Dette var ikkje administrasjonen klar over, så på grunn av dette kjem høyringa seint og med svært kort frist.

Publisert 24.02.2021

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2021, sak 055/20 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 26. februar 2021.
Dette er lister som syner takstar både etter formuesgrunnlagsmetoden og etter alminneleg taksering, for alle eigedomar som har fått ein utskriven skatt.
I tillegg er kommunestyret sitt vedtak om for kva eigedomar som har fått fritak, lagt ut til offentleg gjennomsyn.


Skatten for år 2021 er utskriven med 2,0 promille. Skattelistene er lagt ut til offentleg ettersyn frå og med den 24.2.2021 ved Servicekontoret i Solund kommune.
Listene vert liggande der i 3 veker.

Les kunngjeringsbrevet her (PDF, 510 kB)
 

Publisert 05.02.2021

Solund Formannskap har i F-sak 073/20 vedteke å legge ny forskrift for slamtømming i NGIR-området ut på offentleg høyring

Framlegg til ny forskrift kan de lese her

Publisert 29.10.2020

Kommunestyret vedtok i sitt møte 22. oktober 2020 å legge framlegg til kommuneplanen sin arealdel av 12. oktober 2020 ut på høyring og offentleg ettersyn.

Publisert 26.10.2020

I medhald av plan og bygningslova § 10-1 vedtok kommunestyret i Solund 22. oktober i sak 035/20 å legge framlegg til Kommunal planstrategi 2020 - 2023, ut til høyring og offentleg ettersyn.

 

 

Publisert 13.11.2019

Kvifor kulturplan?

Kulturplanen skal vere eit styringsdokument for Solund kommune sitt engasjement på kulturfeltet og gjelde for politikarar, administrasjon og det frivillige kulturlivet.
Den skal synleggjere kulturlivet i kommunen, aktivitetsnivå og rammevilkår, peike på behov og utfordringar, samt tydeleggjere fordeling av oppgåver og ansvar. Kulturplanen gir oss eit reiskap til å halde stø kurs, ha oversikt og prioritere både i forhold til aktiviteten i kommunen og kring oss.

Publisert 04.07.2018

Solund kommunestyre vedtok i møte den 07.06.2018 sak 017/18 privat reguleringsplan Djupevika Losna med planID 1412-2016001 i samsvar med §12-12 i plan og bygningslova

Planen er óg kunngjort i avisa Firda.

De kan og få opplysning om planane ved å kontakte Solund kommune, plan og utvikling.

 

Klagerett:

I plan og bygningslova §12-12 tredje ledd viser det til at kommunstyrets endelige vedtak kan

påklages jamfør § 1-9 i lova.

 

Slik kan de klage på eit vedtak.

Klagefristen er 3 veker frå den dagen brevet om vedtak kom fram. Det er nok at klaga er sendt innan fristen er ute.

Skriv kva vedtak de vil klage på og grunngje kvifor de vil klage.

De kan lesa meir om retten til å klage på forvaltningsvedtak i forvaltningslova kapittel VI

 

Klagen skal sendast til:

Solund kommune, 6924 Hardbakke eller post@solund.kommune.no

 


 
 

 

 

Publisert 19.02.2016

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 vart vedteken i kommunestyresak  06/15 - 10.12.15.

 

Her kan de lese vedteken plan, og sjå tilhøyrande kart (PDF, 11 MB)

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019 finn de her