Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Solund formannskap

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Val av formannskap vert valt som høvestalsval.

Formannskapet sine saksområde er økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

Dei siste møta i Solund formannskap i 2019 er: 

  • 31. oktober
  • 21. november

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplanen, i samråd med formannskapet.

Møteplan for 2020 vert fastsett i desember 2019.

Solund Formannskap 2019 - 2023
Solund Formannskap 2019 - 2023
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Anne Marie Gåsvær Dærøy Senterpartiet
Øyvind Losnegård Senterpartiet
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Kenneth Sæbø Høgre