Solund formannskap

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Val av formannskap vert valt som høvestalsval.

Formannskapet sine saksområde er økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

I 2019 har Solund formannskap møte: 

  • 07. februar
  • 28. februar
  • 02. april - felles formannskap i HAFS
  • 11. april
  • 29. mai
  • 05. september
  • 03. oktober
  • 31. oktober
  • 21. november

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplanen, i samråd med formannskapet.

Solund Formannskap 2015 - 2019
Solund Formannskap 2015 - 2019
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Linne Lending Senterpartiet
Vigdis Ravnøy Høgre
Svein Jardar Utvær Høgre