Felles eldreråd og råd for funksjonshemma

I fylgje Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd har eldrerådet fylgjande oppgåver:

  • vere eit rådgjevande organ for kommunen
  • ha alle saksdokument framlagt i god tid før handsaming i kommunestyret
  • ha alle saker som gjeld gjeld levekåra til eldre opp til handsaming
  • sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen

Solund vedtok å opprette felles råd for eldre og funksjonshemma i K-sak 065/11

 

Felles eldreråd og råd for funksjonshemma 2015 - 2019
Felles eldreråd og råd for funksjonshemma 2015 - 2019
Representantar Funksjon Vararepresentantar
Rolv Bjørgo Leiar 1. Jorunn Ravnøy
Signy Ytrøy 2. Tove R P Strand
Arne Osland 3. Arne Lending
Synnøve Solhaugen Engen Nestleiar 4. Otto Einen
Sølvi Songstad Waage 5. Hallstein Steinsund